VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORO UOSTO ATRIBOTOSIOS ZONOS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. 2-227

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“, 5.1.2.23 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/2096, 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/111,

t v i r t i n u Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašą (pridedamas).

 

 

Civilinės aviacijos departamento direktorius,

pavaduojantis viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktorių                                                                           Alvydas Šumskas

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 2-227

 

 

ORO UOSTO ATRIBOTOSIOS ZONOS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų atribotosios zonos nustatymo tvarką ir sąlygas bei apibrėžia, kokios aviacijos saugumo priemonės taikomos nustačius šią zoną.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/2096, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010.

3. Atribotąją zoną oro uosto riboto patekimo zonoje nustato Lietuvos Respublikos tarptautinio oro uosto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo (toliau – oro uosto valdytojas).

 

II SKYRIUS

ATRIBOTOSIOS ZONOS NUSTATYMAS

 

4. Atribotoji zona oro uosto riboto patekimo zonoje gali būti nustatyta tik tais atvejais kai:

4.1. vadovaujantis Teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1614-8 „Dėl Teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar atskirame oro uoste yra nustatytas žemiausias ar žemas teroro akto grėsmės lygis;

4.2. iš oro uosto vykdomi skrydžiai priskiriami bent vienai Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnio 1–12 punktuose nurodytai kategorijai.

5. Jeigu Lietuvos Respublikos teritorijoje ar atskirame oro uoste yra nustatomas vidutinis, aukštas ar aukščiausias teroro akto grėsmės lygis, oro uosto riboto patekimo zonoje draudžiama nustatyti atribotąją zoną, o jei ji nustatyta – ji nedelsiant turi būti panaikinta.

6. Atribotąją zoną, kai vykdomi skrydžiai esant Aprašo 4 punkte numatytoms sąlygoms, oro uosto valdytojas, šiuos skrydžius vykdančio subjekto prašymu arba savo iniciatyva, gali nustatyti tik raštu arba elektroniniu paštu suderinęs su viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriaus atsakingu darbuotoju. Jeigu atribotosios zonos nustatymas skrydžiui yra susijęs su pasienio kontrolės punktuose atliekamais pasienio ir muitinės tikrinimais, tai oro uosto valdytojas atribotąją zoną, taip pat turi suderinti su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, o atribotosios zonos ribas – ir su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

7. Oro uosto valdytojas atribotąją zoną su Aprašo 6 punkte nurodytomis institucijomis raštu arba elektroniniu paštu suderina ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto skrydžio dienos.

8. Laisvos formos prašyme dėl atribotosios zonos derinimo reikia nurodyti:

8.1. kas prašo (inicijuoja) nustatyti atribotąją zoną;

8.2. kokiam skrydžiui pagal Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje išvardytas skrydžių kategorijas ketinama nustatyti atribotąją zoną;

8.3. oro uosto teritorijos schemą, kurioje aiškiai pažymėtos atribotosios zonos ribos ir patekimo vietos į (iš) šią zoną;

8.4. kokiam laikotarpiui ši zona bus nustatyta (data ir laikas). Tais atvejais, kai atribotąją zoną oro uosto riboto patekimo zonoje prašoma nustatyti neribotam laikotarpiui, apie tai pažymima prašyme ir nurodoma tik data, nuo kurios pašoma nustatyti šią zoną.

9. Kai atribotąją zoną prašoma nustatyti valstybės orlaivių skrydžiams, be Aprašo 8 punkte numatytų duomenų, papildomai, turi būti nurodyta, ar šiems skrydžiams Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija arba Lietuvos krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 „Dėl Paraiškų išduoti leidimus vykdyti užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją pateikimo, šių leidimų išdavimo, atsisakymo išduoti, panaikinimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka yra suteikę leidimus.

10. Kai dėl objektyvių priežasčių prašymo neįmanoma pateikti prieš 3 darbo dienas, toks prašymas turi būti teikiamas, kaip įmanoma, greičiau, bet ne vėliau kaip likus 12 valandų (darbo dienomis) iki Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto numatomo skrydžio.

11. Jeigu likus 2 val. iki Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto skrydžio Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis nurodytos institucijos raštu arba elektroniniu paštu nesuderino oro uosto valdytojo prašomos atribotosios zonos, tai atribotoji zona nenustatoma.

 

III SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO PRIEMONĖS TAIKOMOS

NUSTAČIUS ATRIBOTĄJĄ ZONĄ

 

12. Nustatytoje atribotojoje zonoje orlaiviams, keleiviams ir jų daiktams, kitiems nei keleiviai asmenims ir jų daiktams, transporto priemonėms, kroviniams ir paštui, oro vežėjo paštui ir oro vežėjo medžiagoms, oro uosto atsargoms bei orlaivio atsargoms, esančioms oro uosto atribotoje zonoje, gali būti netaikomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai ir Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ (toliau – NCASP), nustatytos aviacijos saugumo priemonės, nebent to pageidauja prašymą inicijavęs subjektas.

13. Jeigu bendrieji pagrindiniai aviacijos saugumo standartai ir NCASP nustatytos aviacijos saugumo priemonės netaikomi, oro uosto valdytojas privalo užtikrinti, kad atribotoje zonoje būtų taikomos šios alternatyvios aviacijos saugumo priemonės:

13.1. sutikrinami įvažiuojančių į atribotąją zoną transporto priemonių duomenys su prašyme nurodytais duomenimis;

13.2. vykdomas atribotųjų zonų ribų stebėjimas ar patruliavimas prie atribotųjų zonų ribų.

14. Oro uosto valdytojas užtikrina, kad iš atribotosios zonos į oro uosto riboto patekimo zoną nepatektų asmenys ir transporto priemonės, kurie neturi NCASP nustatyta tvarka išduoto asmens ir (arba) transporto priemonės leidimo.

15. Oro uosto valdytojas užtikrina, kad iš atribotosios zonos į oro uosto riboto patekimo zoną patenkantys asmenys ir jų daiktai, transporto priemonės, kroviniai ir paštas, oro uosto atsargos ir orlaivio atsargos būtų patikrintos NCASP nustatyta tvarka ir sąlygomis.

16. Laikinai iš riboto patekimo zonos į atribotąją zoną išėję ir atgal į riboto patekimo zoną sugrįžtantys patikrinti kiti nei keleiviai asmenys (įskaitant jų daiktus) gali būti pakartotinai netikrinami, jei juos nuolat stebėjo oro uosto įgaliotieji asmenys ir to stebėjimo pakanka pagrįstai užtikrinti, kad tie asmenys į riboto patekimo zoną neįsineš draudžiamų daiktų.

17. Laikinai iš riboto patekimo zonos į atribotąją zoną įvažiavusios transporto priemonės, grįžusios į riboto patekimo zoną gali būti pakartotinai netikrinamos, jei jas nuolat stebėjo oro uosto įgaliotieji asmenys ir to stebėjimo pakanka pagrįstai užtikrinti, kad į šias transporto priemones nebuvo įdėta draudžiamų daiktų.

18. Prieš atkuriant riboto patekimo zoną ir panaikinant atribotąją zoną oro uosto valdytojas užtikrina nuodugnaus saugumo patikrinimo atlikimą suderintos atribotosios zonos ribose ir pagrįstai įsitikina, kad atkuriamoje riboto patekimo zonoje nėra palikta jokių draudžiamų daiktų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Oro uosto valdytojas oro uosto aviacijos saugumo programoje detaliai aprašo metodus ir procedūras, kurias vykdydamas jis užtikrina, kad atitiktų Apraše nustatytus reikalavimus.

20. Oro uosto valdytojas informaciją, susijusią su atribotosiomis zonomis, saugo bent dvejus metus.

____________