VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

SPRENDIMAS

Dėl perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. KS-339

Vilnius

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2274 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 m. birželio 21 d. sprendimą Nr. KS-72 „Dėl viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

Komisijos pirmininkas                                                             Edmundas Sakalauskas

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2019 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 4S-1364(1.5)

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. KS-339

 

 

 

perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašas

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimų vykdytojas) vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų,  pirkimų vykdytojo vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti minėtųjų asmenų, iškilus interesų konfliktui, nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo, procedūras.

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

 

II. pirkimų vykdytojo vadovų pareiga nusišalinti

 

3. Pirkimų vykdytojo vadovui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais – jo (ar jam artimo asmens) suinteresuotumu asmenine turtine ar neturtine nauda, jo (ar jam artimo asmens) moraline skola, moraliniu įsipareigojimu ar kitu panašaus pobūdžio interesu atliekant tarnybines pareigas.

 

4. Apie Aprašo 3 punkte nurodytus atvejus, prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti, pirkimų vykdytojo vadovas privalo informuoti šį vadovą į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą arba kolegialią valstybės ar savivaldybių instituciją ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, ir pareikšti apie nusišalinimą, ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.

 

5. Šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija, vadovaudamiesi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pirkimų vykdytojo vadovo pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas.

 

6. Kai nuo tarnybinių pareigų atlikimo nusišalina arba yra nušalinamas pirkimų vykdytojo vadovas, institucijoje ar įstaigoje šias tarnybines pareigas atliekant kitiems asmenims priimami sprendimai turi būti suderinti su institucijos ar įstaigos vadovą į pareigas priimančiu ar skiriančiu subjektu arba kolegialia valstybės ar savivaldybių institucija, arba jų įgaliotu asmeniu.

 

 

 

III. pirkimo komisijos narių, asmenų, pirkimų vykdytojo vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimo iniciatorių pareiga NUSIŠALINTI

 

 

7. Pirkimų vykdytojų pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip galint paveikti sprendimus, kurie sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą.

 

8. Pirkimų vykdytojų pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:

 

8.1. prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą raštu pranešti apie tai pirkimų vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam atstovui ir jokia forma (pvz., raštu, žodžiu, konsultuojant, patariant ir pan.) nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliantį ar galintį kelti sprendimą;

 

8.2. jeigu interesų konfliktą keliančios ar galinčios kelti aplinkybės paaiškėja pačios procedūros metu, apie interesų konfliktą žodžiu informuoti kitus sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo procedūroje dalyvaujančius asmenis arba pirkimų vykdytojo vadovą ar jo įgaliotą atstovą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliantį ar galintį kelti sprendimą;

 

8.3. įsitikinti, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas dokumente (pavyzdžiui, pirkimo komisijos posėdžio protokole nurodyta, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir sugrįžo į posėdžių salę);

 

8.4. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis ar galintis kelti klausimas, ir jokia forma daugiau nedalyvauti svarstant minėtą klausimą).

 

9. Apie pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto nusišalinimą informuotas pirkimo komisijos posėdžio pirmininkas raštu informuoja pirkimų vykdytojo vadovą ar jo įgaliotą atstovą.

 

10. Pirkimų vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas atstovas sprendžia dėl pirkimo komisijos narių, asmenų, pirkimų vykdytojo vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimų iniciatorių nusišalinimo priėmimo. Pirkimų vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas atstovas, vadovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Nusišalinimo nepriėmimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

 

11. Kol pirkimų vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas atstovas sprendžia dėl pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto, pirkimų iniciatoriaus nusišalinimo priėmimo, pirkimo procedūra nėra stabdoma.

 

12. Jeigu pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto pareikštas nusišalinimas nepriimamas, asmeniui leidžiama dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose.

 

 

 

IV. pirkimo komisijos narių, asmenų, pirkimų vykdytojo vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus,

pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių nušalinimas

 

13. Kai pirkimų vykdytojų paskirti pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai neinformuoja apie nusišalinimą, pirkimų vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas atstovas privalo nušalinti tokį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukeltų ar galėtų sukelti interesų konfliktą.

 

14. Jeigu interesų konfliktą keliančios ar galinčios kelti aplinkybės paaiškėja pačios procedūros metu, pirkimų vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas atstovas sustabdo pirkimo komisijos nario, asmens, pirkimų vykdytojo vadovo paskirto atlikti supaprastintus pirkimus ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto, pirkimo iniciatoriaus, kuriam galbūt kilo interesų konfliktas, dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą.

 

15. Nušalinus pirkimų vykdytojo vadovo paskirtą atlikti supaprastintus pirkimus asmenį, pirkimų vykdytojo vadovas supaprastintiems pirkimams atlikti paskiria naują asmenį, kol bus atliktas nušalintojo asmens veiklos patikrinimas.

 

16. Dėl pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto nušalinimo pirkimo procedūra nėra stabdoma, jei sprendimui priimti pakanka pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų. Jei pirkime dalyvaujančių asmenų sprendimui priimti nepakanka, pirkimų vykdytojo vadovas sprendžia dėl naujo pirkimo komisijos nario ar pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto paskyrimo. 

 

17. Nušalinus pirkimo komisijos narį ar pirkimų procedūrose dalyvaujantį ekspertą, likę pirkimo procedūrose dalyvaujantys asmenys įvertina, ar tikslinga peržiūrėti iki tol buvusius pirkimų procedūrų etapus ir priimti naujus sprendimus.

 

 

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

18. Pirkimų vykdytojas, siekdamas užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, turi reikalauti, kad pirkimo komisijos nariai, asmenys, pirkimų vykdytojo vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai ir pirkimų iniciatoriai pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

 

19. Pirkimų vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo registruoja pirkimo komisijos narių, asmenų, pirkimų vykdytojo vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimų iniciatorių nusišalinimo ir nušalinimo atvejus.

 

20. Pirkimo komisijos nariai, asmenys, pirkimų vykdytojo vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai ir pirkimų iniciatoriai už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir šio Aprašo pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________