LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-83 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014−2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m. spalio 5 d. Nr. A1-930

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir 5 priedo 3 lentelę išdėstau taip:

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Marijampolės savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

2 464 822

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 6

Apsaugotas būstas – 3

2.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

787 104

Grupinio gyvenimo namai – 2

3.

Didvyžių socialinės globos namai

Grupinio gyvenimo namai – 2

734 592

4.

Šakių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 3

1 209 247

Grupinio gyvenimo namai – 3

5.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

826 852“.

Grupinio gyvenimo namai – 2

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis