LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIų MONTaVIMO darbų kokybės priežiūros

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-330

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 45 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.15 papunkčiu, įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), 14 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas ir siekdamas užtikrinti tinkamą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų atliekamų montavimo darbų kokybės priežiūrą:

1. T v i r t i n u   Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u   Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos atlikti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas.

3. P a v e d u   šio įsakymo vykdymo kontrolę energetikos viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-330

 

 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Priežiūros tvarkos aprašas) nustato energetikos darbuotojų, kurie montuoja (įskaitant paleidimą ir derinimą) nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius (biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius) (toliau – montuotojai), atliekamų minėtų įrenginių (toliau – įrenginiai) montavimo darbų kokybės priežiūros tvarką bei sąlygas.

2. Montuotojai pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – Direktyva 2009/28/EB), reikalavimus atestuojami Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atestavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka savanoriškai.

3. Priežiūros tvarkos aprašas taikomas:

3.1. montuotojams;

3.2. sertifikavimo įstaigoms, nurodytoms Atestavimo tvarkos apraše (toliau – sertifikavimo įstaiga);

3.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro paskirtai atlikti įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas valstybės institucijai, įstaigai ar įmonei (toliau – priežiūros institucija).

 

II SKYRIUS

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros PROCESO DALYVIŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

4. Montuotojo pagrindinės funkcijos:

4.1. atlieka įrenginių montavimo darbus;

4.2. teikia priežiūros institucijai:

4.2.1. ataskaitas bei kitą informaciją apie atliktus ir atliekamus įrenginių montavimo darbus;

4.2.2. techninės dokumentacijos kopijas ir kitą informaciją, reikalingą įrenginių montavimo darbų kokybei patikrinti.

5. Montuotojas atsako už atliktų įrenginių montavimo darbų kokybę ir teikiamą priežiūros institucijai informaciją.

6. Sertifikavimo įstaigos pagrindinės funkcijos:

6.1. atlieka montuotojų atestavimą Atestavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;

6.2. montuotojui Priežiūros tvarkos aprašo 2 punkte nurodytomis sąlygomis išduoto energetikos darbuotojo pažymėjimo, rodančio, kad jo savininkui yra suteikta teisė vykdyti veiklas ir įrenginių montavimo darbus, nurodytus šiame pažymėjime (toliau – energetikos darbuotojo pažymėjimas), galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina arba galiojimą panaikina;

6.3. teikia priežiūros institucijai informaciją Priežiūros tvarkos aprašo 6.2 papunkčio klausimais.

7. Sertifikavimo įstaiga atsako už savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą bei teikiamą priežiūros institucijai informaciją.

8. Priežiūros institucijos pagrindinės funkcijos:

8.1. organizuoja montuotojų atestavimą pagal Atestavimo tvarkos aprašą;

8.2. sukuria ir tvarko elektroninėje erdvėje montuotojų ataskaitų bei kitos informacijos apie įrenginių montavimo darbus sistemą (toliau – elektroninė sistema);

8.3. nustato ir skelbia tvarką ir reikalavimus, kuriais vadovaudamiesi montuotojai elektroninėje sistemoje teikia, peržiūri ir redaguoja Priežiūros tvarkos aprašo 8.2 papunktyje nurodytą informaciją;

8.4. organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą;

8.5. rengia ir teikia montuotojui energetikos darbuotojo pažymėjimą išdavusiai sertifikavimo įstaigai įrenginių montavimo darbų kokybės patikros išvadas, kai įrenginių montavimo darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, ir kitą informaciją;

8.6. nagrinėja įrenginių montavimo darbų užsakovų ir montuotojų skundus bei ginčus dėl įrenginių montavimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka;

8.7. rengia viešas kasmetines atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros ataskaitas (Priežiūros tvarkos aprašo priedas).

9. Priežiūros institucija atsako už montuotojų atestavimo organizavimą, įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūrą, teikiamą sertifikavimo įstaigai informaciją ir metines ataskaitas.

 

III skyrius

ĮRENGINIŲ montavimo darbų KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

10. Montuotojai kasmet ne vėliau nei iki sausio 31 d. elektroninėje sistemoje priežiūros institucijos nustatyta tvarka pateikia ataskaitas apie praėjusiais kalendoriniais metais atliktus ir (arba) atliekamus įrenginių montavimo darbus.

11. Jei atsiskaitomaisiais metais montuotojai įrenginių montavimo darbų nevykdė, jie apie tai elektroninėje sistemoje pateikia informaciją iki Priežiūros tvarkos aprašo 10 punkte nurodytos datos.

12. Montuotojams elektroninėje sistemoje nepateikus nustatytu laiku Priežiūros tvarkos aprašo 10 ir (arba) 11 punktuose nurodytos informacijos, priežiūros institucija raštu įspėja montuotoją, o jam ir toliau nepateikiant priežiūros institucijos rašte nurodytu laiku minėtos informacijos,– apie tai informuoja montuotojui energetikos darbuotojo pažymėjimą išdavusią sertifikavimo įstaigą.

13. Priežiūros institucija, įvertinusi elektroninėje sistemoje pateiktas Priežiūros tvarkos aprašo 10 punkte nurodytas ataskaitas, atrenka kiekvieno montuotojo per metus po atestacijos (jei montuotojas tais metais montavimo darbų nevykdė arba nebaigė vykdyti – tolimesniais metais) po vieną Lietuvos Respublikos teritorijoje sumontuotą kiekvieno tipo įrenginį (Priežiūros tvarkos aprašo 1 punktas) ir, suderinusi su įrenginių montavimo darbų užsakovu, atlieka montavimo darbų kokybės patikrą.

14. Montavimo darbų kokybės patikros metu įvertinama atliktų įrenginių montavimo darbų atitiktis projektui, galiojančių standartų, techninių reglamentų ir kitų dokumentų reikalavimams.

15. Priežiūros institucijos reikalavimu montuotojai privalo ne vėliau nei per 10 darbo dienų pateikti įrenginių montavimo darbų kokybės patikrai atrinktų įrenginių:

15.1. techninės dokumentacijos kopijas;

15.2. kitų Priežiūros institucijos nurodomų turimų dokumentų kopijas ar informaciją.

16. Priežiūros institucija, įrenginių montavimo darbų kokybės patikros metu nustačiusi atliktų įrenginių montavimo darbų neatitiktį Priežiūros tvarkos aprašo 14 punkte nurodytų dokumentų reikalavimams arba kitiems Priežiūros tvarkos aprašo reikalavimams:

16.1. nedelsdama raštu apie tai informuoja sertifikavimo įstaigą;

16.2. perduoda sertifikavimo įstaigai, įrenginių montavimo darbų užsakovui bei įrenginių montavimo darbus atlikusiam montuotojui kokybės patikros išvadas.

17. Priežiūros institucija įrenginių montavimo darbų neatitikties, nurodytos Priežiūros tvarkos aprašo 16 punkte, atveju turi teisę pasirinktinai patikrinti montuotojo sumontuotų kitų to paties tipo įrenginių montavimo darbų kokybę.

18. Priežiūros institucija, gavus įrenginių montavimo darbų užsakovo skundą ar prašymą išnagrinėti ginčą dėl montuotojo atliktų įrenginių montavimo darbų kokybės, jei po jų užbaigimo praėjo ne daugiau nei dveji metai, turi teisę patikrinti įrenginius, dėl kurių gautas skundas ar prašymas išnagrinėti ginčą. Skundui pasitvirtinus ar priežiūros institucijai priėmus sprendimą patenkinti ar iš dalies patenkinti įrenginių montavimo darbų užsakovo prašyme išnagrinėti ginčą nurodytus reikalavimus, priežiūros institucija turi teisę pasirinktinai patikrinti montuotojo sumontuotų kitų to paties tipo įrenginių montavimo darbų kokybę, jei po jų užbaigimo praėjo ne daugiau nei dveji metai.

19. Priežiūros institucija:

19.1. Priežiūros tvarkos aprašo 12 punkte ir 16.1 papunktyje nurodytais atvejais informaciją bei Priežiūros tvarkos aprašo 16.2 papunktyje nurodytas kokybės patikros išvadas perduoda montuotojui energetikos darbuotojo pažymėjimą išdavusiai sertifikavimo įstaigai svarstyti dėl montuotojui išduoto energetikos darbuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo;

19.2. vadovaudamasi Atestavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sprendžia dėl papildomo atestavimo montuotojui skyrimo.

 

IV skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

20. Asmenys, pažeidę Priežiūros tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Pasikeitus teisės aktams, suinteresuotieji asmenys įvertina pakeitimus ir gali siūlyti pakeisti Priežiūros tvarkos aprašą.

 

————————


 

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
įrenginių montavimo darbų kokybės
priežiūros tvarkos aprašo
priedas

 

 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros ataskaitos reikalavimai

 

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros ataskaitoje (toliau – Priežiūros ataskaita) mažiausiai turi būti:

1. Įvadinėje dalyje apžvelgtas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomas nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių (biomasės katilų ir nemūrinių krosnių, geoterminių sistemų ir šilumos siurblių, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginių) (toliau – įrenginiai) montavimo darbų kokybės priežiūros procesas, nurodytas Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros tvarkos apraše (toliau – Priežiūros tvarkos aprašas).

2. Aprašomojoje dalyje pateikta:

2.1. bendroji informacija apie įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūrą:

2.1.1. nurodytas (teikiant Priežiūros ataskaitą pirmą kartą, informacija pateikiama tik už atsiskaitomąjį laikotarpį, o tolimesniais metais – ir bendrasis skaičius) energetikos darbuotojų, kurie montuoja (įskaitant paleidimą ir derinimą) įrenginius (toliau – montuotojai), skaičius (atskirai pagal įrenginių tipus (Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros tvarkos aprašo priedo 1 punktas);

2.1.2. apibendrinta informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje atliktus ir atliekamus įrenginių montavimo darbus;

2.1.3 aprašyta elektroninėje erdvėje sukurta montuotojų ataskaitų bei kitos informacijos apie įrenginių montavimo darbus sistema (toliau – elektroninė sistema) ir joje sukaupta informacija;

2.1.4. montuotojų elektroninėje sistemoje pateiktų įrenginių montavimo darbų metinių ataskaitų analizė ir apžvalga;

2.1.5. nurodoma, kaip kontroliuojama įrenginių montavimo darbų kokybė (kokios taikomos priemonės, veiksmai, kt.);

2.2. informacija apie įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą:

2.2.1. apibendrinta informacija pagal įrenginių tipus, nurodant kiekvieno tipo įrenginių:

2.2.1.1. kurie atsiskaitomuoju laikotarpiu baigti montuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje:

2.2.1.1.1. skaičių šalyje;

2.2.1.1.2. įrengtąją suminę galią;

2.2.1.1.3. montavimo darbus vykdžiusių montuotojų skaičių;

2.2.1.2. kurių montavimo darbai Lietuvos Respublikos teritorijoje atsiskaitomuoju laikotarpiu neužbaigti (tęsiami):

2.2.1.2.1. skaičių šalyje;

2.2.1.2.2. numatytą įrengiamąją suminę galią;

2.2.1.2.3. montavimo darbus vykdančių montuotojų skaičių;

2.3. nurodoma, kokios dalies sumontuotų įrenginių montavimo darbų kokybė buvo patikrinta per atsiskaitomąjį laikotarpį (pagal tipus);

2.4. nurodoma, koks skaičius montuotojų atsiskaitomuoju laikotarpiu įrenginių montavimo darbų nevykdė;

2.5. aprašomos įrenginių montavimo darbų kokybės patikros metu nustatytos neatitiktys projektams, galiojantiems standartams (juos nurodyti), techniniams reglamentams (juos nurodyti) ir kitiems dokumentams (juos nurodyti) bei aprašomi Priežiūros tvarkos aprašo kitų reikalavimų nesilaikymo atvejai;

2.6. apibendrintos kokybės patikros metu parengtos išvados, kai įrenginių montavimo darbai neatitiko nustatytų reikalavimų;

2.7. aprašytos problemos, kylančios įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą derinant su įrenginių montavimo darbų užsakovais (jei tokių problemų yra);

2.8. apibūdintas sumontuotų įrenginių techninės dokumentacijos kopijų ir kitos reikalingos montavimo darbų kokybei patikrinti informacijos teikimas ir su tuo susijusios problemos.

3. Baigiamojoje dalyje pateikta:

3.1. išvados ir pasiūlymai įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūrai gerinti;

3.2. kita reikšminga informacija, susijusi su montuotojų įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūra.

 

Parengta Priežiūros ataskaita turi būti išspausdinta trimis egzemplioriais, patvirtinta priežiūros institucijos vadovo ir ataskaitos rengėjо (-ų) parašais, įrišta ir pateikta su lydraščiu iki einamųjų metų liepos 31 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. Kartu pridedama pasirašytos Priežiūros ataskaitos elektroninė kopija (DOC ir PDF formatais) kompiuterinėje laikmenoje (trys laikmenos vienetai). Priežiūros ataskaita turi būti paskelbta priežiūros institucijos interneto svetainėje per tris darbo dienas po pateikimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

 

————————