LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ SUPAPRASTINTŲJŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ NUO 2019 METŲ, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. 3D-185

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 18.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.5. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba per sutelktinio finansavimo platformos operatorių suteikiamos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus (sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu www.lb.lt). Su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba per sutelktinio finansavimo platformos operatorių su projekto finansuotoju pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;“.

1.2. Pakeičiu 18.26 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.26. kai pagal teisės aktų reikalavimus pareiškėjo projekte numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio projektas (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji (šioje dalyje nurodomas projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos (pastato plotas, numatytų laikyti ūkinių gyvūnų vietų skaičius ir pan.), paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa), sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ar supaprastintas projektas, bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės aktas, parengtas įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla. Jei pirmiau nurodyti dokumentai su paraiška nepateikiami, jie turi būti pateikiami su tuo mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo arba statinio kapitalinio remonto išlaidas, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas (rašte nurodomas projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos (pastato plotas, numatytų laikyti ūkinių gyvūnų vietų skaičius ir pan.), paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa), sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais. Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turi būti registruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jo Agentūrai pateikti nereikia. Kai pagal teisės aktų reikalavimus statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška turi būti pateikti kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas (rašte nurodomas projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos (pastato plotas, numatytų laikyti ūkinių gyvūnų vietų skaičius ir pan.), paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa), sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai). Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami;“.

1.3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį pagal Programos priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“, priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“  ir veiklos sričiai „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“).“

1.4. Pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.1. naujoms pieno ūkio fermoms – fermos ploto vieno kvadratinio metro (1 m2)  statybos fiksuotasis įkainis yra 206,47 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai);“.

1.5. Pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams – bokšto talpos tūrio vieno kubinio metro (1 m3) statybos fiksuotasis įkainis yra 89,15 Eur už 1 m3 (fiksuotasis įkainis nustatytas plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto minimaliai komplektacijai, kurią sudaro: viršutinio lygio jutiklis, fiksuojantis bokšto pripildymą, vidinės ir išorinės kopėčios su turėklais, durelės bokšto stoge ir sienoje, ventiliavimo sistema su ventiliatoriumi (7,5–11,0 kW), grūdų temperatūros matavimo sistema su skaitmeniniu temperatūros nustatymo prietaisu, perforuotos grindys (visas plotas), grūdų pakrovimo įrenginiai, grūdų iškrovimo sistema (grindų išvalymo sraigtinis transporteris, besisukantis ratu, sraigtinis transporteris, iškraunantis bokštą).“

1.6. Papildau 33.8 papunkčiu:

33.8. išlaidos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše, pateiktame Taisyklių 34.2, 34.7, 34.8 ir 34.9.1 papunkčiuose, finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo yra parengęs ir su paramos paraiška pateikia biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose ir planas yra suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.“

1.7. Papildau 35.16 papunkčiu:

35.16. išlaidos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše, pateiktame Taisyklių 34.2, 34.7, 34.8 ir 34.9.1 papunkčiuose, paukštininkystės ir kiaulininkystės sektoriuose;“.

1.8. Papildau 35.17 papunkčiu:

35.17. naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, buvo įsigyta pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama ir pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuotas paskutinio projekto (pagal kurį įsigytas traktorius ir (arba) kombainas) įgyvendinimo pabaigoje, paramos paraiškos pateikimo dienos duomenimis yra nepadidėjęs 20,00 procentų ir daugiau (valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuojamas pagal Taisyklių 18.15 papunktyje nustatytą tvarką, atsižvelgiant į metų pusmetį, kuriame įgyvendintas projektas).“

1.9. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais teikiamos paraiškos nepriimamos.“

1.10. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Projektų atrankos komitetas nesudaromas. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Agentūros direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo įforminamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.“

1.11. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Pagal priemonės veiklos sritį visos paramos susigrąžinimas taip pat taikomas ir tais atvejais:

66.1. kai nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nustatoma, kad paramos gavėjo paraiškoje nurodytas valdos ekonominis dydis, išreiškiamas produkcijos standartine verte, yra ne didesnis kaip 8 000 Eur (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);

66.2. kai nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nustatoma, kad paramos gavėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos kasmet sudaro mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.“

1.12. Pakeičiu priedo I skyrių „Informacija apie pareiškėją“ ir jį išdėstau taip:

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Adresas:

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

Seniūnijos pavadinimas  

Gyvenamosios vietovės pavadinimas 

Gatvės pavadinimas

Namo Nr.        

Buto Nr.        

Pašto indeksas

Telefono Nr.   

El. paštas        

Pareiškėjo banko pavadinimas

Pareiškėjo banko kodas

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris

Ar norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą ne tik Agentūros informaciniame portale (https://portal.nma.lt), bet ir papildomu informavimo būdu? Jei „Taip“, pažymėkite langelį ženklu „X“.

 

Paštu

Elektroniniu paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teiktų Žemės ūkio skyriui?

Jei „Taip“, nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono Žemės ūkio skyriaus pavadinimą (įrašyti)

___________________________________________________

 

 

Taip  Ne

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) ____________________________________________________

 

 

Taip  Ne

1. Informacija apie ūkininką (pildo tik ūkininkas)

1.1. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

1.2. Ūkininko ūkio atpažinties kodas

1.3. Ūkininko ūkio įregistravimo data

1.4. Asmens kodas 

1.5. Asmens amžius paraiškos pateikimo metu:

iki 40 metų

40 metų ir daugiau

1.6. Lytis

vyras

moteris

1.7. Išsilavinimas (pildo tik jaunieji ūkininkai, nurodyti Taisyklių 18.28 papunktyje. Nurodomas įgytas išsilavinimas (pažymima ženklu „X“) pagal mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą arba mokymo įstaigos pažymą apie studijavimą ir (arba) mokymąsi, arba surinktus kreditus ar akademines valandas):              

žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis;

nebaigtas žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis (mokosi, jei toliau nesimoko, turi būti surinkta ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų);

išklausytos ūkininkavimo žinių pagrindų arba ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (programų kodai 1620205, 261062102; 261062110) arba išklausyta žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtinta ūkininkavimo žinių minimumo programa;

išklausytos kitos darbo rinkos formaliojo profesijos mokymo programos, susijusios su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažesnė kaip 320 val.

2. Informacija apie juridinį asmenį (pildo tik juridiniai asmenys)

2.1. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

 

2.2. Juridinio asmens atpažinties kodas

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)“.

 

1.13. Pakeičiu priedo IV skyriaus „Verslo planas (Projekto aprašas)“ 2.6 papunkčio lentelę ir ją išdėstau taip:

„2.6. Pareiškėjo ekonominio gyvybingumo įvertinimo rodikliai

(nurodomi apskaičiuoti ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai (skolos ir grynojo pelningumo rodikliai) praėjusiaisias metais arba ataskaitiniais metais).

Rodikliai

Rodiklio reikšmė

 

Praėjusieji ataskaitiniai metai

20______ m.

Ataskaitiniai metai

20______ m.“

Grynasis pelningumas, proc.

≥2 proc.

 

 

Skolos rodiklis

≤0,6

 

 

 

1.14. Pakeičiu priedo V skyriaus „Projekto priežiūros rodikliai“ lentelę ir ją išdėstau taip:

„V. Projekto priežiūros rodikliai (užpildomos eilutės pagal priskirtus priežiūros rodiklius. Vidutinį ūkinių gyvūnų skaičiaus rodiklį pildo tik pareiškėjai, investuojantys į gyvulininkystę (rodiklio įvykdymas tikrinamas pagal Taisyklių 19.15.1 papunktyje arba pagal Taisyklių 19.5.2 papunktyje nustatytą tvarką, atsižvelgiant į gyvulininkystės specializuotą sektorių, į kurį investuojama). Lentelės 1 punkte nurodytus rodiklius pildo pareiškėjai, kurie pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją. Lentelės 2 punktas taikomas Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytai veiklai. Lentelės 3 punkte nurodytas rodiklis netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu. Lentelės 4 punkte nurodomas ŽŪN plotas, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais. Priežiūros rodiklių įvykdymas patikrinamas, kai pareiškėjas pateikia už ataskaitinį laikotarpį sudarytus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus.)

 

Rodikliai

Mato

vnt.

Paramos paraiškos pateikimo dieną

Prognozės projekto įgyvendinimo ir kontrolės metais

 

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20“._

1.

Gamybos apimtys:

Natūriniais vienetais

 

x

x

x

x

 

 

 

 

1.1.

Sodininkystės sektoriaus produktų

Natūriniais vienetais

 

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.

Daržininkystės sektoriaus produktų

Natūriniais vienetais

 

x

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Uogininkystės sektoriaus produktų

Natūriniais vienetais

 

x

x

x

x

 

 

 

 

1.4.

Augalininkystės sektoriaus produktų

Natūriniais vienetais

 

x

x

x

x

 

 

 

 

2.

Žemės ūkio produktų apdorojimo ir perdirbimo apimtys

Natūriniais vienetais

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

3.

Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Valdomas ŽŪN plotas

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vidutinis metinis ūkinių gyvūnų skaičius

Vnt.

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1.15. Pakeičiu priedo VI skyriaus „Kita informacija“ lentelės 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9.

Ar valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), paramos paraiškos pateikimo dieną yra didesnis kaip 8 000 Eur ir ar įsipareigojate, kad iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus)?

 

Jei taip, nurodykite valdos ekonominį dydį (SP) paraiškos pateikimo dieną pagal Taisyklių 18.15 papunkčio reikalavimus (įrašyti):

 

Taip   Ne

Neaktualu

 

 

 

 

 

 

 

 

_________Eur“.

 

1.16. Pakeičiu priedo VII skyriaus „Pateikiami dokumentai“ lentelės 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12.

Statinio projekto skaičiuojamosios kainos ekspertizės aktas (gali būti pateikta su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo arba statinio kapitalinio remonto išlaidas).

|__|__|“.

 

1.17. Pakeičiu priedo VII skyriaus „Pateikiami dokumentai“ lentelės 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13.

Statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas (gali būti pateiktas su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo arba statinio kapitalinio remonto išlaidas. Šio dokumento pateikti nereikia, jei jis pateiktas per informacinę sistemą „Infostatyba“).

|__|__|“.

 

1.18. Papildau priedo VII skyriaus „Pateikiami dokumentai“ lentelę 24 punktu:

„24.

Suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba Biologinio saugumo priemonių taikymo planas dėl biologinio saugumo priemonių visumos gyvulių laikymo vietose nustatytų reikalavimų įvykdymo (projekte suplanuotos investicijos yra numatytos šiame plane. Teikia gyvulininkystės veiklą vykdantys pareiškėjai, kai reikia).

|__|__|“.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1–1.2 papunkčiai, 1.4–1.9 papunkčiai, 1.12–1.18 papunkčiai netaikomi paramos gavėjams, pateikusiems paramos paraiškas iki 2019 m. gruodžio 13 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Andrius Palionis