LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. ĮV-673

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas):

1.   T v i r t i n u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje taisykles (pridedama).

2.   P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. ĮV-827 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ĮV-673

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – Ministerija) tvarką siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą.

2. Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

 

II SKYRIUS

MINISTERIJOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ RŪŠYS IR TIKSLAI

 

5. Asmens duomenys Ministerijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.

6. Ministerija tvarko šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

6.1. asmenų, pateikusių Ministerijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo Ministerijoje data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Ministerijos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

6.2. esamų ir buvusių Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei pavaldžių įstaigų vadovų ir vyriausiųjų fondų saugotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Ministerija įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

6.3. pretendentų į Ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei pavaldžių įstaigų vadovus ir vyriausiųjų fondų saugotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Ministerija įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;

6.4. duomenų subjektų vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių duomenų subjektų vaizdo duomenys), kurie tvarkomi Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Ministerijos pastatų saugumo užtikrinimo tikslu;

6.5. meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų narių asmens duomenys, nurodyti Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-672 „Dėl Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų ir Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 17, 18 punktuose, tvarkomi Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje siekiant identifikuoti meno kūrėjo statusą turinčius fizinius asmenis ir garantuoti į Meno kūrėjų ir meno organizacijų informacinėje sistemoje suvestų duomenų patikimumą;

6.6. kultūros vertybių savininkų ir valdytojų asmens duomenys, nurodyti Kultūros vertybių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 „Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“, 17 ir 18 punktuose, tvarkomi Kultūros vertybių registre, siekiant registruoti įstatymų nustatytus Kultūros vertybių registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Kultūros vertybių registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Kultūros vertybių registro duomenų tvarkymo veiksmus;

6.7. pagrindinių filmų kūrėjų, platintojų ir kt. asmens duomenys, nurodyti Filmų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1002 „Dėl Filmų registro reorganizavimo ir Filmų registro nuostatų patvirtinimo“, 14 punkte, tvarkomi Filmų registre siekiant registruoti visus Lietuvos Respublikoje pagamintus ir į Lietuvos Respubliką įvežtus rodyti kino teatruose filmus, taip pat rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie juos;

6.8. kultūros paveldo specialistų asmens duomenys, nurodyti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ĮV-129 „Dėl Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 17.4 papunktyje, tvarkomi kultūros paveldo specialistų atestatų išdavimo bei kvalifikacijos pripažinimo duomenys siekiant užtikrinti fizinių asmenų identifikavimą, jų veiksmų Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos apskaitą ir kontrolę;

6.9. nematerialaus kultūros paveldo vertybių duomenys, nurodyti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-516 „Dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų ir Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 18–28 punktuose, tvarkomi siekiant garantuoti pateiktos medžiagos patikimumą (tradicijos amžių, tęstinumą, gyvybingumą, sąsają su vieta, bendruomene, aplinka, kurioje tradicija perimta).

6.10. Taisyklių 6.6, 6.7 ir 6.9 papunkčiuose nurodytus asmens duomenis Ministerijos vardu įgaliojami įgyvendinti duomenų tvarkytojai.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

7. Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Reglamente (ES) 2016/679:

7.1. teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;

7.2. teisė susipažinti su duomenimis;

7.3. teisė reikalauti ištaisyti duomenis;

7.4. teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

7.5. teisė apriboti duomenų tvarkymą;

7.6. teisė į duomenų perkeliamumą;

7.7. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

8. Prašymų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikimo bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Taisyklių X, XI skyriuose.

 

IV SKYRIUS

TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

9.  Informacija apie Ministerijoje atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama raštu arba žodžiu, atsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenų subjektas kreipiasi į Ministeriją.

10.   Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.

11.   Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

11.1.                    per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;

11.2.                    jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu;

11.3.                    jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

 

V SKYRIUS

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

 

12. Duomenų subjektas turi teisę iš Ministerijos gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir šia papildoma informacija:

12.1. duomenų tvarkymo tikslais;

12.2. atitinkamų asmens duomenų kategorijomis;

12.3. duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti jo asmens duomenys;

12.4. kai įmanoma, numatomu asmens duomenų saugojimo laikotarpiu arba, jei neįmanoma, kriterijais, taikomais tam laikotarpiui nustatyti;

12.5. teise prašyti Ministerijos, kaip duomenų valdytojo, ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos);

12.6. teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

12.7. kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius.

13. Ministerija pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas Ministerija gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. Ši teisė gauti kopiją negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

 

VI SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

 

14.   Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

15. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Ministerija gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

16.     Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Ministerijoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu, kad Ministerija ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis:

16.1. Ministerija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, atlieka duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti ar duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas;

16.2. jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Ministerija privalo:

16.2.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

16.2.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti:

16.2.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

16.2.3.1. duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

16.2.3.2. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Duomenų subjektui paprašius, Ministerija informuoja duomenų subjektą apie tuos duomenų gavėjus.

 

VII SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)

 

17.   Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais:

17.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

17.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

17.3. Duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį (Taisyklių X skyrius) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

17.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

17.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

18. Duomenų subjekto prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (prašyme turi būti nurodytas vienas iš Taisyklių 17 punkte nurodytų pagrindų).

19. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Ministerijoje neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas:

19.1. siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą;

19.2. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

19.3. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus;

19.4. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę.

20. Ministerija, gavusi duomenų subjekto prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, atlikti prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas.

21. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Ministerija privalo:

21.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

21.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

21.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:

21.3.1. duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;

21.3.2. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 

VIII SKYRIUS

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

22.     Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, Ministerija privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

23. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Ministeriją su prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

23.1. duomenų subjektas užginčija Ministerijos tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį Ministerija patikrina asmens duomenų tikslumą;

23.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

23.3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Ministerijai, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

23.4. duomenų subjektas pateikė prašymą Ministerijai, kuriame išreiškė nesutikimą, kad Ministerija tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį Ministerija, kaip duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto prašymas pagrįstas;

23.5. duomenų subjektas pateikia prašymą ištrinti jo Ministerijos tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

24. Ministerija, gavusi Taisyklių 23 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, atlikti prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas.

25. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Ministerija privalo:

25.1. apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

25.2. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

25.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

26. Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, Ministerija, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.

 

IX SKYRIUS

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

 

27.   Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Ministeriją su prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti Ministerijos tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

27.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

27.1.1. duomenų subjekto sutikimu arba

27.1.2. vykdoma sutartimi tarp Ministerijos ir duomenų subjekto;

27.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

27.3. duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė Ministerijai pats arba per atstovą.

28. Tam, kad būtų įgyvendintas Taisyklių 27 punkte nurodytas duomenų subjekto prašymas, turi būti įgyvendintos visos Taisyklių 27.1–27.3 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

29. Ministerija, gavusi Taisyklių 27 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, atlikti prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas.

30. Informacija susisteminti, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu gali būti pateikiama:

30.1. duomenų subjektui;

30.2. kitam duomenų valdytojui, jeigu:

30.2.1. duomenų subjektas prašyme nurodo, kad Ministerija asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

30.2.2. yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

31. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į Ministeriją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo šių Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

32. Jeigu duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Ministerija nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Ministerija neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

 

X SKYRIUS

TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

 

33. Jeigu Ministerija duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus Ministerijos interesus, duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu kreiptis į Ministeriją dėl nesutikimo, kad Ministerija tvarkytų jo asmens duomenis.

34. Ministerija, gavusi Taisyklių 33 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, atlikti prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas.

35. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Ministerija privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo prašymas bus įvykdytas.

36. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas, Ministerija privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.

 

XI SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

 

37.     Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis Ministerijai arba duomenų apsaugos pareigūnui (dap@lrkm.lt).

38.     Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

39.     Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

40.     Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

41.     Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

42.     Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, adresą, informaciją apie tai, kokią iš Taisyklių 5 punkte nurodytų duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šių Taisyklių 29–31 punktų reikalavimus bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

43.     Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

44.     Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Taisyklių priede nurodytos formos prašymą.

45.     Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (el. paštas: dap@lrkm.lt, tel. Nr. +370 608 47635). Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

 

XII SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

 

46.     Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, atsižvelgiant į Taisyklių 16, 20, 21, 24 ir 29 punktuose nurodytus terminus, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

47.     Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių XI skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

48.     Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

49.     Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai. Informaciją Ministerija pateikia elektroninėmis priemonėmis, jeigu prašymą duomenų subjektas taip pat pateikė elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, jeigu duomenų subjektas paprašo informaciją pateikti kitaip. Ministerija, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruotu paštu.

50.     Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

51. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma, dėl jų pasikartojančio turinio, Ministerija gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų, ar veiksmų, kurių prašoma imtis, administracines išlaidas (šiuo atveju Ministerija privalo įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.

52. Jei Ministerija nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, tai Ministerija nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis bei apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pasinaudoti teisių gynimo priemone.

53.     Ministerijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

___________________

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros

ministerijoje taisyklių

priedas

 

 

(Prašymo forma)

 

 

(Duomenų subjekto vardas, pavardė)

 

 

(Adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ar el. pašto adresas (nurodoma pareiškėjui pageidaujant)

 

 

(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)[1]

 

 

_____________________________

(Duomenų valdytojo pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

 

____________

(Data)

________

(Vieta)

 

 

1.   Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):

(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu):

 

Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą

Teisę susipažinti su duomenimis

Teisę reikalauti ištaisyti duomenis

Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Teisę apriboti duomenų tvarkymą

Teisę į duomenų perkeliamumą

Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu

 

2.  Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokių konkrečiai duomenų (pavyzdžiui, 2018 m. x mėn. x d. elektroninio pašto laiško kopiją, 2018 m. x mėn. x d. vaizdo įrašą (x val. x min. – x val. x min.) kopiją pageidaujate gauti; jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą, nurodykite dėl kokio konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate; jeigu kreipiatės dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, prašome nurodyti, kokių duomenų atžvilgiu šią teisę pageidaujate įgyvendinti, ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, jeigu pastarajam, tuomet nurodykite kokiam):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA[2]:

1.   _________________________________________________________________________.

2.   _________________________________________________________________________.

3.   _________________________________________________________________________.

4.   _________________________________________________________________________.

 

 

 

_______________ _____________________________

(Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 [1] Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

[2] Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.