Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo

 

2016 m. liepos 11 d. Nr. 731
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi ir 23 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Neries regioninio parko konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Dūkštų gamtinis rezervatas, Dūkštų, Elniakampio (Velniakampio), Kulio (Grabijolų), Sviliškių ir Saidės kraštovaizdžio draustiniai, Aliosios ir Čekonės hidrografiniai draustiniai, Veprių ir Bražuolės botaniniai draustiniai, Semeniukų zoologinis draustinis, Panerių I miško pušies genetinis draustinis ir Šilėnų etnokultūrinis draustinis. Jų tikslai yra šie:

2.1. Dūkštų gamtinio rezervato – išsaugoti etaloninę brandaus ąžuolyno bendriją ir plačialapių miškams būdingą gamtinę aplinką, esančią Dūkštų girininkijos 7-ajame kvartale;

2.2. Dūkštų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Dūkštų ąžuolyną, unikalų erozinį Dūkštos slėnį, Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių piliakalnius, vaizdingą Neries ir Dūkštos upių santaką, Europos Bendrijos svarbos 9020[1] *Plačialapių ir mišrių miškų[2], 9180 *Griovų ir šlaitų miškų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 6450 Aliuvinių pievų, 6210 Stepinių pievų buveines, ypač siekiant išlaikyti teritorijoje randamas saugomas gyvūnų rūšis: niūriaspalvį auksavabalį (Osmoderma eremita), europinį plačiaausį (Barbastella barbastellus), ovaliąją geldutę (Unio crassus), pleištinę skėtę (Ophiogomphus cecilia), purpurinį plokščiavabalį (Cucujus cinnaberinus);

2.3. Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Neries upės slėnio atkarpą su raiškiomis slėnio terasomis, raguvomis, termokarstinės ir eolinės kilmės reljefo formomis, natūralius Elniakampio (Velniakampio) ir Karmazinų vingius, Panerių salą, Europos Bendrijos svarbos 9010 *Vakarų taigos miškų buveines su saugomų augalų rūšių augavietėmis, Panerių dvaro sodybą su parku;

2.4. Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti miškingą, išraižytą raguvomis Neries upės slėnio atkarpą, turtingą kultūros paveldo, Grabijolų kaimą su jam priklausančia žeme abipus Neries upės, kaimo plano struktūrą, Europos Bendrijos svarbos 9010 *Vakarų taigos, 9180 *Griovų ir šlaitų miškų buveines su saugomų augalų rūšių augavietėmis bei saugomos žinduolių rūšies didžiosios miegapelės (Glis glis) natūraliomis buveinėmis;

2.5. Saidės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti unikalų Saidės upelį, jo šlaitus ir santaką su Nerimi, Stirnių piliakalnį;

2.6. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti natūralią, miškingą Neries upės slėnio atkarpą su Sviliškių kilpomis ir srauniomis rėvomis, Naujosios Rėvos piliakalnį, Europos Bendrijos svarbos buveines: 6510 Šienaujamų mezofitų pievos, 6210 Stepinės pievos, 6452 Aliuvinės pievos, 6270 Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 9010 Vakarų taiga, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9180 Griovų ir šlaitų miškai, 91E0 Aliuviniai miškai, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7230 Šarmingos žemapelkės, saugomų augalų rūšių augavietes;

2.7. Aliosios hidrografinio draustinio – išsaugoti Aliosios upelio slėnį, Aliosios ir Neries upių santaką;

2.8. Čekonės hidrografinio draustinio – išsaugoti Čekonės žemupio erozinio slėnio atkarpą, Čekonės ir Neries upių santaką;

2.9. Veprių botaninio draustinio – išsaugoti Veprių termokarstinės kilmės ežerus, juos supančius miškus su Europos Bendrijos svarbos buveinėmis – 7210 *Žemapelkės su šakotąja ratainyte ir 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis bei saugomų augalų rūšių – šakotosios ratainytės (Cladium mariscus), dvilapio purvuolio (Liparis loeselii), vienalapio gedučio (Malaxis monophyllus) augavietėmis;

2.10. Bražuolės botaninio draustinio – išsaugoti Bražuolės upės slėnį ir salpą su natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis ir didele saugomų rūšių augaviečių įvairove, Europos Bendrijos svarbos buveines – 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 7220 *Šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, ypač siekiant išsaugoti teritorijoje randamą paprastąjį kūjagalvį (Cottus gobio);

2.11. Semeniukų zoologinio draustinio – išsaugoti saugomos žinduolių rūšies didžiosios miegapelės (Glis glis) ir apyretės rūšies lazdyninės miegapelės (Muscardinus avellanarius) natūralias buveines;

2.12. Panerių I miško pušies genetinio draustinio – išsaugoti paprastosios pušies (Pinus sylvestris) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga;

2.13. Šilėnų etnokultūrinio draustinio – išsaugoti kaimo planinę erdvinę struktūrą, senosios architektūros sodybas, akmenimis grįstą kelią, pastatų puošybos elementus.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1529 „Dėl Neries regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas[1] Keturių simbolių derinys (pavyzdžiui, 1110) nurodo buveinės tipo kodą, kuris atitinka Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ kodą Europos Sąjungos buveinių interpretavimo vadove (EUR 15/2, 1999).

[2] Žymėjimas (*) nurodo Europos Bendrijos svarbos prioritetinius buveinių tipus, nustatytus 1992 m. gegužės 21 d. Europos Tarybos direktyvoje 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos.