KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTo

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Generalinis direktorius

 

Įsakymas

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-4 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-575

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau šio įsakymo 1 ir 2 priedus nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Edis Urbanavičius

 

 

 

 

SUDERINTA:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. (11.10-53) SD-5046

SUDERINTA:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštu Nr. 2016 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. ((1.15-0202)-5K-1617765-6K-1606184

 


 

Kūno kultūros ir sporto

departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4

1 priedas

Kūno kultūros ir sporto

departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo

Nr. V- 575 redakcija

 

SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės pavadinimas

Koeficientas

Sportininkų ugdymo centrai

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

Įstaigų ir organizacijų vadovai

11,7–40,56

43,4

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

11,15 –35,49

38,5

Skyrių ir kitų padalinių vadovai

MMA–28,61

33,35

 

_________________


Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus

2006 m. sausio 05 d. įsakymo Nr. V-4

2 priedas

Kūno kultūros ir sporto

departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo

Nr. V-575 redakcija

 

 

TRENERIŲ MĖNESINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI IR JŲ PRIEDAI

 

1. Sportininkų ugdymo centruose ir sporto vidurinėse mokyklose dirbančių trenerių mėnesiniai tarifiniai atlygiai (koeficientais) (nustatytai pamokų ir treniruočių valandų normai per savaitę)

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Pareigybės

pavadinimas

Išsilavinimas

Sportininkų ugdymo centrai

Sporto vidurinės mokyklos, sporto gimnazijos

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

Treneris

Įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą

MMA–16,69

10,73–16,69

12,23 –16,69

Treneris

Įgijęs aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

MMA 15,43

MMA–15,43

11,17 –15,43

Treneris

Įgijęs aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

MMA

MMA

MMA

 

PASTABOS:

1. Trenerio tarifiniai atlygiai nustatomi už 18 valandų per savaitę (1 valanda prilyginama 1 akademinei valandai (45 min.). Jeigu sporto mokymo įstaigoje trūksta trenerių arba treneris ugdo didelio meistriškumo sportininkus, kurių treniravimui reikia didelių darbo krūvių, įstaigos vadovo sprendimu treneriui gali būti skiriamas krūvis, kuris neviršytų 36 valandų per savaitę.

2. Į trenerio darbo laiką įskaitomas ir jo dalyvavimas planinėse sporto varžybose (oficialus varžybų laikas) su savo auklėjamais sportininkais (komanda).

3. Trenerio treniruojamų sportininkų sąrašai peržiūrimi ir koreguojamas darbo laikas, jeigu jo treniruojamas sportininkas pasirašė sutartį su profesionaliu sporto klubu.

 

2. Trenerių mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už suteiktas kvalifikacines kategorijas (nustatytai pamokų ir treniruočių valandų normai per savaitę)

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Trenerių kvalifikacinių kategorijų pavadinimai

Koeficientai

Tarptautinės kategorijos treneris

6,56

Nacionalinis sporto treneris

5,15

Lietuvos sporto treneris

3,62

 

PASTABA. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas).

 

3. Trenerių mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už sportininkų kiekį rinktinėse (už faktiškai su rinkinės nariais dirbtą laiką)

 

Strateginių, prioritetinių valstybės ir kitų olimpinių sporto šakų treneriams, dirbantiems su atitinkamo meistriškumo sportininkais, nustatomi tokie mėnesinių tarifinių atlygių priedai:

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Sportininkų meistriškumo lygis

Sportininkų skaičius

Priemokos dydis koeficientais

Olimpinės rinktinės kandidatas

2 ir daugiau

3,62

1

2,51

Olimpinės pamainos rinktinės kandidatas

2 ir daugiau

1,95

1

1,40

Nacionalinės (suaugusiųjų) rinktinės narys

2 ir daugiau

1,11

1

0,91

Jaunimo rinktinės narys

2 ir daugiau

0,84

1

0,64

Jaunių rinktinės narys

2 ir daugiau

0,69

1

0,35

 

PASTABOS:

1.  Šioje dalyje nurodytų priedų suma prie mėnesinių tarifinių atlygių treneriui negali viršyti 4,73 koeficiento.

2.  Olimpinės rinktinės kandidatų, olimpinės pamainos rinktinių kandidatų sąrašus tvirtinta Departamentas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto teikimu.

3. Departamentas nustato, kurios sporto šakos yra laikomos prioritetinėmis valstybės ir strateginėmis.

4. Nacionalinės (suaugusiųjų) rinktinės narys – sportininkas, kuris Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo tarptautinėse suaugusiųjų varžybose, kurios yra įtrauktos į Lietuvos arba tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų kalendorių.

5. Jaunimo rinktinės narys – sportininkas, kuris Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo tarptautinėse jaunimo varžybose, kurios yra įtrauktos į Lietuvos arba tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų kalendorių.

6. Jaunių rinktinės narys – sportininkas, kuris Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo tarptautinėse jaunių varžybose, kurios yra įtrauktos į Lietuvos arba tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų kalendorių.

7. Sportininko dalyvavimas varžybose vertinamas vadovaujantis sporto (šakų) federacijų (asociacijų, sąjungų) tinkamai patvirtintų protokolų duomenimis. Dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma „Kopija tikra“ ir federacijos antspaudu (jeigu federacija antspaudą privalo turėti) bei federacijos vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

8. Trenerių mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už sportininkų kiekį nacionalinėse (suaugusiųjų), jaunimo ir jaunių rinktinėse mokami ne ilgiau kaip vienerius metus nuo sportininko sportinio rezultato pasiekimo dienos.

9. Individualių sporto šakų trenerių mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už sportininkų, atitinkančių 4, 5 ir 6 pastabose nurodytus kriterijus, kiekį mokami, jeigu sportininkas savo rungties varžybose aplenkė ne mažiau kaip vieną penktadalį rungties dalyvių ir šios rungties varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 6 šalių atstovai.

10. Komandinių žaidimų sporto šakų trenerių mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už sportininkų, atitinkančių 4, 5 ir 6 pastabose nurodytus kriterijus, kiekį mokami, jeigu sportininkas savo rungties varžybose aplenkė ne mažiau kaip vieną penktadalį rungties dalyvių ir šios rungties varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 4 šalių atstovai.