LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES VIENKARTINĖS IŠMOKOS UŽ PLOTUS IR IŠMOKOS UŽ PIRMUOSIUS HEKTARUS IŠMOKĖJIMO AVANSU

 

2014 m. spalio 10 d. 3D-722

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 994/2014 (OL 2014 L 280, p. 1), 29 straipsniu ir atsižvelgdama į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“,

n u s t a t a u, kad 2014 m. spalio 16lapkričio 30 d. laikotarpiu pareiškėjams už 2014 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, avansu mokama:

1.  dalis vienkartinės išmokos už plotus 190 Lt už 1 ha;

2. dalis išmokos  už pirmuosius hektarus 45 Lt už 1 ha.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė