VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. B1-1007 „DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ AZIJOS ŠALYSE IR EUROPOS SĄJUNGOJE PLINTANT PAUKŠČIŲ GRIPUI“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 6 d. Nr. B1-60

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. B1-1007 „Dėl apsaugos priemonių Azijos šalyse ir Europos Sąjungoje plintant paukščių gripui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LABAI PATOGENIŠKO PAUKŠČIŲ GRIPO PATEKIMO RIZIKOS MAŽINIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NAMINIŲ PAUKŠČIŲ LAIKYMO VIETOSE

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimą 2005/734/EB, nustatantį biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 subtipas, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatantį ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (OL 2005 L 274, p. 105), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2225 (OL 2015 L 316, p. 14), labai patogeniško paukščių gripo paplitimą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse ir siekdamas sumažinti naminių paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu nuo laukinių paukščių  riziką:

1. N u r o d a u:

1.1. naminių paukščių savininkams ir laikytojams, kuriems taikomi Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiams, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. B1-995 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams patvirtinimo“ (toliau – Biologinio saugumo priemonių reikalavimai):

1.1.1. atsižvelgiant į labai patogeniško paukščių gripo riziką, iki 2017 m. kovo 1 d. peržiūrėti ir atnaujinti neatidėliotinų priemonių, vykdomų paukštininkystės ūkyje ypač pavojingų paukščių ligų protrūkių atvejais, planus, nurodytus Biologinio saugumo priemonių reikalavimų 6.7 papunktyje,

1.1.2. užtikrinti, kad nuolat būtų stebima naminių paukščių sveikatos būklė;

1.1.3. nedelsiant informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra paukštininkystės ūkis, jeigu paukštininkystės ūkyje pasireiškia bent vienas iš šių požymių:

1.1.3.1. per dieną naminių paukščių suvartojamas pašarų ir vandens kiekis sumažėja daugiau kaip 20 %,

1.1.3.2. per dvi dienas naminių paukščių kiaušinių produkcija sumažėjusi daugiau kaip 5 %,

1.1.3.3. per savaitę naminių paukščių gaištamumas padidėja daugiau kaip 3 %,

1.1.3.4. naminiams paukščiams pasireiškia bet kokie klinikiniai požymiai arba patologiniai anatominiai pakitimai, leidžiantys įtarti paukščių gripą,

1.1.4. laikyti namines antis ir žąsis atskirai nuo kitų laikomų naminių paukščių;

1.2. visiems naminių paukščių laikytojams pavasarinės ir rudeninės laukinių paukščių migracijos laikotarpiu (kovo, rugsėjo ir spalio mėnesiais):

1.2.1. laikyti naminius paukščius uždarose patalpose ir jų neišleisti į lauką arba išleisti tik į lauko aikšteles, kurios įrengtos taip, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais (pvz., lauko aikštelė iš visų pusių aptverta, o iš viršaus uždengta tinklu arba stogu),

1.2.2. nenaudoti atvirų paviršinių vandens telkinių vandens laikomiems naminiams paukščiams girdyti,

1.2.3. laikyti naminių paukščių pašarą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių ir kitų gyvūnų,

1.2.4. nedelsiant informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra laikomi naminiai paukščiai, apie pastebėtą naminių paukščių susirgimą arba gaišimą;

1.3. asmenims, organizuojantiems renginius su naminiais ir dekoratyviniais paukščiais pavasarinės ir rudeninės laukinių paukščių migracijos laikotarpiu (kovo, rugsėjo ir spalio mėnesiais), laikytis Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. B1-2 „Dėl Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams patvirtinimo“, ir užtikrinti, kad šie renginiai vyktų tik uždarose patalpose;

1.4. Valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams kontroliuoti šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčių laikymąsi ir sugriežtinti pavasarinės ir rudeninės laukinių paukščių migracijos laikotarpiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. B1-336 „Dėl naminių paukščių prekybos vietinėje rinkoje“ įgyvendinimo kontrolę.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                    Vidmantas Paulauskas