VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AVIACIJOS SPECIALISTO, NORINČIO GAUTI AR PAPILDYTI orlaivių techninės priežiūros LICENCIJĄ pagal komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III PRIEDĄ (66 DALį), IŠSILAVINIMO ĮSKAITYMO TAISYKLių PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. 2-95

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) III priedo (66 dalies) 66.A.25 punktu,

t v i r t i n u Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                        Goda Bražytė-Balčiūnė

 

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2-95

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AVIACIJOS SPECIALISTO, NORINČIO GAUTI AR PAPILDYTI orlaivių techninės priežiūros LICENCIJĄ pagal komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 DALį), IŠSILAVINIMO ĮSKAITYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmenų, baigusių aukštojo mokslo studijas ar formalųjį profesinį mokymą, turimų rezultatų įskaitymo principus ir jų įforminimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) (toliau – reglamentas) vartojamas sąvokas.

3. Baigto aukštojo mokslo studijų ar formaliojo profesinio mokymo studijų arba profesinio mokymo programų, Transporto kompetencijų agentūros ar pagal reglamento147 dalį patvirtintoje techninės priežiūros mokymo organizacijoje išlaikytų pagrindinio mokymo egzaminų atitiktį reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlyje nustatytam konkrečios kategorijos ar pakategorės žinių standartui (toliau – egzaminų kreditai) įvertinimo įskaitymą atlieka viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

4. Pagal šias taisykles reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlio modulių dalių egzaminų kreditai nesuteikiami.

5. TKA egzaminų kreditus galima įskaityti tik, jeigu asmuo baigė aukštojo mokslo studijas ar formalųjį profesinį mokymą, Lietuvos Respublikoje ir studijų ar formaliojo profesinio mokymo programa įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (toliau – išsilavinimas) arba išlaikė TKA ar pagal reglamento 147 dalį patvirtintoje techninės priežiūros mokymo organizacijoje pagrindinio mokymo egzaminus. Kitose šalyse įgyto išsilavinimo egzaminų kreditus TKA gali įskaityti tik esant dvišaliam valstybių narių susitarimui.

 

II SKYRIUS

EGZAMINŲ KREDITŲ ĮSKAITYMO TVARKA

 

6. Asmuo, norintis gauti egzaminų kreditų įskaitymus (toliau – pareiškėjas), gali tiesiogiai arba el. būdu kreiptis su prašymu į TKA, kad jam būtų įskaityti egzaminų kreditai, jeigu:

6.1. TKA arba pagal reglamento 147 dalį patvirtintoje mokymo organizacijoje pagrindinių žinių egzaminus jis išlaikė seniau kaip prieš dešimt metų (nuo paraiškos aviacijos specialisto orlaivių techninės priežiūros licencijai gauti ar papildyti ją kita kategorija ar pakategore pateikimo); arba

6.2. turi techninį išsilavinimą, įgytą nepatvirtintoje pagal reglamento 147 dalį techninės priežiūros mokymo organizacijoje.

7. Pareiškėjas kreipdamasis dėl išsilavinimo įskaitymo privalo TKA pateikti:

7.1. užpildytą prašymo įskaityti egzaminų kreditus formą (toliau – prašymas) (3 priedas). Prašyme pareiškėjas nurodo norimas įgyti kategorijas ar pakategores. Prašymo pateikti nereikia, jei TKA yra įvertinusi pareiškėjo turimą išsilavinimą;

7.2. baigto aukštojo mokslo studijų ar formaliojo profesinio mokymą diplomą ar kvalifikacijos pažymėjimą su visais jo priedais;

7.3 studijų ar formaliojo profesinio mokymo programą ir jos aprašymą, kurioje būtų nurodytas programos valstybinis kodas.

8. Pareiškėjas pateikdamas prašymą turi sumokėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą.

9. Pareiškėjo pateiktus dokumentus TKA nagrinėja ir įvertina per 20 darbo dienų nuo gautų dokumentų gavimo dienos. Įgaliotas TKA darbuotojas patikrina, ar pareiškėjo diplome ar kvalifikacijos pažymėjime nurodytas išsilavinimas nėra įskaitytas pagal šių taisyklių 1 priede nustatytą techninio išsilavinimo įskaitytų egzaminų kreditų sąrašą, taip pat, ar nepraėjo dešimt metų nuo egzaminų kreditų įskaitymo datos.

10. Jeigu egzaminų kreditai buvo įskaityti, taip pat, jei nepraėjo dešimt metų nuo įskaitymo, įgaliotas TKA darbuotojas apie tai raštu informuoja pareiškėją, pateikdamas informaciją apie įskaitomus egzaminų kreditus ir kuo remiantis jie buvo įskaityti.

11. Nustatęs, kad egzaminų kreditai nebuvo įskaityti ir (ar) praėjo dešimt metų nuo įskaitymo, įgaliotas TKA darbuotojas patikrina:

11.1. pareiškėjo įgyto išsilavinimo atitiktį reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlio modulio, modulio dalies ir dalyko (aprašymo) bei žinių lygio lygiaverčiam standartui;

11.2. pareiškėjo įgyto išsilavinimo atitinkamos programos atitiktį su konkrečiais siekiamais įgyti kategorijos ar pakategorės moduliais;

11.3. pareiškėjo pateiktų dokumentų (mokymo programų, diplomo ar kvalifikacijos pažymėjimo) autentiškumu (užklausiama mokymo organizacija ir (ar) ją kontroliuojanti institucija);

11.4.  kad įgyto išsilavinimo dalyko ir (ar) temos ir (ar) potemės, kurios pagrindu siekiama gauti egzaminų kreditus, įvertinimas yra ne mažiau 7 balų ar ekvivalentas (pvz.: įskaityta). Jeigu reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlio modulio egzaminų kreditas susideda iš kelių dalykų, temų ar potemių, pagal taisyklių 3 priedą įvertinamas dalykų, temų ar potemių rezultatų vidurkis, kuris neturi būti mažiau nei 7 balai ar ekvivalentas.

12. Atliekant šį patikrinimą įgaliotas TKA darbuotojas nustato, ar atitikimai yra visiškai pagrįsti, t. y., ar atitinka nustatytus reikalavimus reglamente.

13. Įgaliotas TKA darbuotojas per taisyklių 9 punkte nustatytą terminą nustatęs, kad pareiškėjo išsilavinimas atitinka nustatytus reikalavimus, priima sprendimą įskaityti egzaminų kreditus ir savo išvadas surašo šių taisyklių 3 priede bei taisyklių 1 priede atlieka reikiamus įrašus. Įgaliotas TKA darbuotojas apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją, pateikdamas ir informaciją apie įskaitomus egzaminų kreditus ir kuo remiantis jie buvo įskaityti.

14. Įgaliotas TKA darbuotojas per taisyklių 9 punkte nustatytą terminą nustatęs, kad pareiškėjo išsilavinimas neatitinka nustatytų reikalavimų, priima sprendimą neįskaityti egzaminų kreditų ir savo išvadas surašo šių taisyklių 3 priede. Įgaliotas TKA darbuotojas apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją, pateikdamas ir informaciją apie neįskaitomus egzaminų kreditus ir kuo remiantis jie buvo neįskaityti.

15. Pareiškėjui nepateikus šių taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų arba pateikus ne visus nustatytus dokumentus, pareiškėjas apie tai informuojamas ir nustatomas terminas trūkumams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos. 

16. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, prašymas nenagrinėjamas. Apie tai jis per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuojamas raštu. Prašymas nagrinėjamas ir taisyklių 9 punkte nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti tik tada, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai pagal taisyklių 7 punktą.

17. TKA panaikina egzaminų kreditų įskaitymo sprendimą, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas pateikė klaidingus duomenis.

18. Įskaitytus egzaminų kreditus įgaliotas TKA darbuotojas įrašo į Įskaitytų egzaminų kreditų registrą (taisyklių 2 priedas).

19. Įskaityti egzaminų kreditai ir egzaminai galioja dešimt metų. Pasibaigus jų galiojimui pareiškėjas gali kreiptis į TKA užpildydamas prašymo pratęsti įskaitytų egzaminų kreditų ir / ar egzaminų galiojimo laikotarpį formą (taisyklių 4 priedas) ir pridėti modulio egzamino išlaikymo įrodymus (jeigu reikia išlaikytų egzaminų įskaitymo). Gautas prašymas nagrinėjamas taisyklių 8-18 punktuose nustatyta tvarka.

20. Įgaliotas TKA darbuotojas pratęsia egzaminų kreditų / egzaminų galiojimą dešimčiai metų, jeigu nuo išlaikytų egzaminų / įskaitytų egzaminų kreditų datų per dešimt metų nepasikeičia reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlyje nustatyti pagrindinių žinių reikalavimai. Apie pratęsimą įgaliotas TKA darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją.

21. Pasikeitus reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlyje nustatytų pagrindinių žinių reikalavimams egzaminų kreditų / egzaminų galiojimo laikas nepratęsiamas. Tokiu atveju pareiškėjas dėl egzaminų kreditų įskaitymo turi kreiptis į TKA šių taisyklių nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

22. Prašymo nagrinėjimo metu pateikti dokumentai saugomi TKA Orlaivių skyriuje:

22.1. pareiškėjo prašymas (šių taisyklių 3 ir 4 priedai) su jį lydinčiais dokumentais, TKA išvados ir raštai apie įskaitytus egzaminų kreditus saugomi pareiškėjo byloje;

22.2. techninio išsilavinimo įskaitytų egzaminų kreditų sąrašas (1 priedas) saugomas įskaitytų egzaminų kreditų ataskaitos byloje;

22.3. įskaitytų egzaminų kreditų registras (2 priedas) saugomas įskaitytų egzaminų kreditų ataskaitos byloje.

23. Po sprendimo neįskaityti egzaminų kredito dokumentai grąžinami pareiškėjui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. TKA sprendimai, priimti pagal taisyklių nuostatas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

__________________

 

Techninės priežiūros aviacijos specialisto,

norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros

licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr.

1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo

taisyklių

1 priedas

(sąrašo forma)

 

TECHNINIO IŠSILAVINIMO ĮSKAITYTŲ EGZAMINŲ KREDITŲ SĄRAŠAS

 

Šioje lentelėje nurodomi mokymo moduliai, kuriems taikomas įskaitomų egzaminų kreditas. Po kiekvieno papildymo pakeitimai pažymimi karėje skiltyje brūkšniu ir padaroma visų lapų nauja revizija, kuri atspausdinama, pasirašoma TKA įgalioto darbuotojo ir saugoma įskaitytų egzaminų kreditų ataskaitos byloje.

 

 

Eil. Nr.:

Techninio išsilavinimo įstaigos pavadinimas

Įgyto išsilavinimo pavadinimas

Įgyto išsilavinimo programos valstybinis kodas

Suteikti egzaminavimo kreditai moduliams (Pagal kategoriją ir arba pakategorę bei sistemos klvalifikacijai).

Pvz.: B1.1-M9, M10, M11A

Nuoroda į patvirtinimo raštą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildymą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Data

 

 

 

 

 

 

Techninės priežiūros aviacijos specialisto,

norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros

licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr.

1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo

taisyklių

2 priedas

 

 

 

 

ĮSKAITYTŲ EGZAMINŲ KREDITŲ REGISTRAS

 

Šioje lentelėje nurodomos orlaivio techninės priežiūros licencijos, išduotos pagal reglamento III priedo (66 dalies) reikalavimus, su įskaitytais egzaminų kreditais. Po kiekvieno papildymo pakeitimai pažymimi karėje skiltyje brūkšniu ir padaroma visų lapų nauja revizija, kuri atspausdinama, pasirašoma TKA įgalioto darbuotojo ir saugoma suteiktų egzaminų kreditų ataskaitos byloje.

 

 

 

 

Nr.

 

Licencijos Nr.

 

Lic. blanko unikalus Nr.

 

Kategorija ar pakategorė

 

Modulių įskaityti egzaminų kreditai

 

1 priedo formos revizijos Nr.

 

Lic. išdavimo ar papildymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildymą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar

papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos

reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 dalį),

išsilavinimo įskaitymo taisyklių

3 priedas

 

 

 

 

 

(prašymo forma)

PRAŠYMAS ĮSKAITYTI ĮGYTO IŠSILAVINIMO EGZAMINŲ KREDITUS

Eilės Nr. Registracijos žurnale

 

 

 

Pareiškėjo vardas

 

Pareiškėjo pavardė

 

Pareiškėjo gimimo metai

 

 

 

 

Techninio išsilavinimo įstaigos pavadinimas

 

Įgyto išsilavinimo programos valstybinis kodas

 

Pradžios data

 

Pabaigos data

 

 

 

 

 

Įgyto išsilavinimo pavadinimas

 

Kategorija / pakategorė, kurios prašoma

 

 

 

Modulių kreditai, kurių prašoma

 

A, B1, B2, B3, C, L5 kategorijoms ir ar pakategorėms

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7A

M7B

M8

M9A

M9B

M10

M11A

M11B

M11C

M12

M13

M14

M15

M16

M17A

M17B

 

B2L kategorijai

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7A

M8

M9A

M10

 

M13.1, M13.2

M13.5

M13.9

13.4 (a)

M 13.8

 

M13.3 (a), M13.7

M13.4 (b)

M13.11–M13.18

M14

 

 

L1C, L1, L2C, L2, L3H, L3G, L4H, L4G, L5 pakategorėms

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

 

 

Prašau įskaityti įgyto išsilavinimo egzaminų kreditus. Patvirtinu, kad šioje formoje esanti informacija yra teisinga. Suprantu, kad pateikęs klaidingus duomenis teigiamo sprendimo negausiu.

 

Pareiškėjo vardas, pavardė

 

Parašas

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALUTINĖ TKA IŠVADA DĖL REGLAMENTO III PRIEDO (66 DALIES) I PRIEDĖLIO MODULIŲ ĮSKAITYMO ARBA NEĮSKAITYMO

 

Remiantis pateiktais dokumentais rekomenduojame

ĮSKAITYTI

pagrindinio mokymo modulių pagal reglamento III priedo (66 dalies) reikalavimus egzaminų kreditus kategorijai ar pakategorei šiems moduliams:

 

 

Modulių kreditų, kuriems suteikiamas kreditas

A, B1, B2, B3, C, L5 kategorijoms ir ar pakategorėms

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7A

M7B

M8

M9A

M9B

M10

M11A

M11B

M11C

M12

M13

M14

M15

M16

M17A

M17B

B2L kategorijai

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7A

M8

M9A

M10

 

M13.1, M13.2

M13.5

M13.9

13.4 (a)

M 13.8

 

M13.3 (a), M13.7

M13.4 (b)

M13.11–M13.18

M14

 

L1C, L1, L2C, L2, L3H, L3G, L4H, L4G, L5 pakategorėms

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

 

 

Remiantis pateiktais dokumentais rekomenduojame

NEĮSKAITYTI

pagrindinio mokymo modulių pagal reglamento III priedo (66 dalies) reikalavimus egzaminų kreditus kategorijai ar pakategorei  šiems moduliams:

 

 

Modulių kreditų, kuriems suteikiamas kreditas

A, B1, B2, B3, C, L5 kategorijoms ir ar pakategorėms

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7A

M7B

M8

M9A

M9B

M10

M11A

M11B

M11C

M12

M13

M14

M15

M16

M17A

M17B

B2L kategorijai

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7A

M8

M9A

M10

 

M13.1, M13.2

M13.5

M13.9

13.4 (a)

M 13.8

 

M13.3 (a), M13.7

M13.4 (b)

M13.11–M13.18

M14

 

L1C, L1, L2C, L2, L3H, L3G, L4H, L4G, L5 pakategorėms

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

 

 

 

 

Įvertinimą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Pateikimo data

 

 

 

 

Įvertinimą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Pateikimo data

 

 

 

Ši formos dalis pildoma siekiant įskaityti egzaminų kreditus pagal kiekvieną pagrindinio mokymo modulį.

 

Modulio pavadinimas (pagal reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlį)

 

Kategorija ar pakategorė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galiojantis modulio turinys (pagal reglamento III priedo (66 dalies) I priedėlį)

 

Lygis

 

Lygis

 

Nuoroda į detalų programos(-ų) aprašymą

 

Statusas (Atitinka/Neatitinka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinimą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Pateikimo data

 

 

 

TKA IŠVADA DĖL REGLAMENTO III PRIEDO (66 DALIES) I PRIEDĖLIO MODULIO ĮSKAITYMO

 

 

Analizė

Priimtina

Nepriimtina

, nes

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinimą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Pateikimo data

 

 

 

 

Įvertinimą atlikusio asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Pateikimo data

 

 

 

 

 

 

Techninės priežiūros aviacijos specialisto,

norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros

licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014

III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo taisyklių

4 priedas

 

(prašymo forma)

PRAŠYMAS PRATĘSTI ĮSKAITYTŲ EGZAMINŲ KREDITŲ IR / AR EGZAMINŲ GALIOJIMO LAIKOTARPĮ

Eilės Nr. Registracijos žurnale

 

Pareiškėjo vardas

Pareiškėjo pavardė

Pareiškėjo gimimo metai

 

 

 

Kategorija ir ar pakategorė

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B3

B2L

Ryšiai / navigacija

Prietaisai

Automatinis skrydis

Stebėjimo

Sklandmens sistemos

L

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

 

 

 

Įstaigos pavadinimas, kurioje laikytas egzaminas arba kurios dokumentų pagrindu buvo suteiktas egzaminų kreditas

Nuoroda į modulį

Kategorija / pakategorė

Egzamino arba egzamino kredito įskaitymo data

Nuoroda į sertifikatą (Unikalus Nr. ir (ar) data) arba įgyto techninio išsilavinimo pavadinimas ir programos valstybinis kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau pratęsti čia nurodytų modulių egzaminų kreditus ir ( ar) egzaminų galiojimo laikotarpį. Patvirtinu, kad šioje formoje esanti informacija yra teisinga. Suprantu, kad pateikęs klaidingus duomenis teigiamo sprendimo negausiu.

Pareiškėjo vardas, pavardė

Parašas

Pateikimo data