LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. KOVO 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO, PERDAVIMO IR SKIRSTYMO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. 1-160 

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. objekto, kuriame vartojamos dujos, adresas ir kiti duomenys (identifikavimo numeris, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas, objekto šildomos dalies plotas, jei dujos objekte vartojamos patalpoms šildyti);“.

1.2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24.  Dujų tiekimas buitiniam vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, jei, pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu įspėjus buitinį vartotoją prieš 15 dienų, jis per šį terminą neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant dujų tiekimą atliekamas dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų patikrinimas.“

1.3. Pakeičiu 26.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.14. tvarkyti buitinio vartotojo asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sutarties sudarymo ir vykdymo, įsiskolinimo valdymo ir mokumo vertinimo tikslais, laikantis tiekimo įmonei (duomenų valdytojui) ADTAĮ ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų pareigų bei užtikrinant ADTAĮ ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas buitinio vartotojo (duomenų subjekto) teises;“.

1.4. Pakeičiu 27.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.5.2. įsiskolinimo valdymo ir mokumo vertinimo tikslu, ADTAĮ ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais nustatyta tvarka (perduoti tik tokio buitinio vartotojo asmens duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kuris ne tik tinkamai, bet ir laiku nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir neatsiskaito už suvartotas dujas ir su jų vartojimu susijusias paslaugas);“.

1.5. Pakeičiu 29.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.5. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pagal galiojančius tarifus (kainas) atsiskaityti su tiekimo įmone už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas pagal matavimo priemonės rodmenis arba kitais sutartyje nurodytais būdais;“.

1.6. Papildau nauju 29.25 papunkčiu:

29.25. sutartyje nustatyta tvarka informuoti tiekimo įmonę ar skirstymo sistemos operatorių apie tai, kad tam tikrais ataskaitiniais laikotarpiais vartotojas nevartos dujų. Jei vartotojas per jo iš anksto tiekimo įmonei ar skirstymo sistemos operatoriui nurodytą laikotarpį dujų nevartoja, tai jam Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 1101.5 papunktyje nurodytos nuostatos netaikomos;“.

1.7. Buvusį 29.25 papunktį laikau 29.26 papunkčiu.

1.8. Pakeičiu 30.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.10. buitinis vartotojas turi ADTAĮ ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas duomenų subjekto teises;“.

1.9. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip, buitinis vartotojas atsiskaito už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį, nustatytą pagal matavimo priemonės rodmenį, kurį buitinis vartotojas užfiksuoja ir deklaruoja tiekimo įmonei ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Aprašo nustatytais atvejais ir tvarka faktiškai per ataskaitinį laikotarpį buitinio vartotojo suvartotas dujų kiekis nustatomas įvertinus vidutinį buitinio vartotojo objekto dujų suvartojimą.“

1.10. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Buitinis vartotojas atsiskaito pagal vidutinį buitinio vartotojo objekto dujų suvartojimą, jei:

42.1. buitinis vartotojas pateikia prašymą taikyti atsiskaitymo pagal vidutinį suvartojimą būdą, arba;

42.2. buitinis vartotojas nedeklaruoja dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų sutartyje nustatytu ataskaitinių laikotarpių dažnumu, arba;

42.3. sutrinka nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos įrenginių tinkamas veikimas.“

1.11. Papildau 421 punktu:

421. Atsiskaitymo pagal vidutinį buitinio vartotojo objekto dujų suvartojimą tvarka pradedama taikyti nuo to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu įvyko bent viena iš Aprašo 42 punkte nurodytų aplinkybių, išskyrus atvejus, jei buitinis vartotojas Aprašo 42.2 ir 42.3 papunkčiuose nurodytais atvejais ne vėliau kaip paskutinę kito ataskaitinio laikotarpio dieną deklaruoja faktinius dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis.“

1.12. Papildau 422 punktu:

422. Vidutinis buitinio vartotojo objekto per ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujų kiekis yra lygus:

422.1. kai buitinis vartotojas iki vidutinio dujų suvartojimo taikymo vartojo dujas, ir:

422.1.1. metinis buitinio vartotojo dujų suvartojimas yra mažesnis nei 500 m3 arba atsiskaitymo pagal vidutinį dujų suvartojimą tvarka taikoma Aprašo 42.1 papunkčio pagrindu – 1/12 per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių buitinio vartotojo suvartoto dujų kiekio;

422.1.2. metinis buitinio vartotojo dujų suvartojimas yra didesnis nei 500 m3 – 1/6 faktinio vartotojo objekto žiemos (spalio – kovo mėnesiais) arba vasaros (balandžio – rugsėjo mėnesiais) sezonais suvartoto dujų kiekio;

422.2. kai buitinis vartotojas iki vidutinio dujų suvartojimo taikymo nevartojo dujų, ir:

422.2.1. prognozuojamas metinis buitinio vartotojo dujų suvartojimas yra mažesnis nei 500 m3 – 5 m3 dujų per mėnesį;

422.2.2. prognozuojamas metinis buitinio vartotojo dujų suvartojimas yra didesnis nei 500 m3 – vartotojo objekto šildomo ploto ir 1 m3 dujų sandaugai žiemos sezono (spalio – kovo mėnesiais) metu arba 1/9 šios sumos vasaros sezono (balandžio – rugsėjo mėnesiais) metu.“

1.13. Papildau 423 punktu:

423. Buitiniam vartotojui (jo atstovui) deklaravus arba skirstymo sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei per ataskaitinį laikotarpį fiksavus faktinius dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, vidutinis buitiniam vartotojui patiekto (pristatyto) dujų kiekio skaičiavimas tą ataskaitinį laikotarpį netaikomas, o iki faktinių dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų nustatymo dienos taikytas vidutinis buitinio vartotojo objekte suvartotas dujų kiekis perskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo 422 punkte nustatyta tvarka. Jei pagal buitinio vartotojo deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės užfiksuotus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos dujų kiekis yra kitoks nei nurodyta mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas.“

1.14. Papildau 424 punktu:

424. Buitiniam vartotojui ilgiau nei vienerius kalendorinius metus nepertraukiamai už patiektas dujas ar suteiktas paslaugas mokant pagal vidutinį dujų suvartojimą, skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė atlieka buitinio vartotojo dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų patikrinimą ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Buitinių vartotojų, dujas naudojančių maistui ruošti, rodmenų patikrinimas atliekamas kartą per penkerius metus. Buitinis vartotojas privalo kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant dujų kainoms ir (ar) tarifams, deklaruoti skirstymo sistemos operatoriui ir (ar) tiekimo įmonei dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis. Galimus skirtumus tarp dujų kiekių, apskaičiuotų pagal vidutinį dujų suvartojimą ir faktiškai buitinio vartotojo suvartotų kiekių, tiekimo įmonė nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buitinis vartotojas deklaravo faktinius dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis arba skirstymo sistemos operatorius ar tiekimo įmonė užfiksavo faktinius dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis. Jei pagal buitinio vartotojo deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus ar tiekimo įmonės užfiksuotus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos dujų kiekis yra kitoks nei nurodyta mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas.“

1.15. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas buitinis vartotojas atsiskaito be mokėjimo dokumento, išskyrus Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 89.6 ir 1102 punktuose numatytas išimtis. Atsiskaitydamas be mokėjimo dokumento, buitinis vartotojas įmokas priimančiai įstaigai privalo nurodyti jam suteiktą vartotojo kodą ir tikslius dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, o buitinio vartotojo atlikto mokėjimo faktas patvirtinamas įmokas priimančios įstaigos išduodamu kasos aparato kvitu arba kitu įstaigos išduodamu dokumentu.

Jei per ataskaitinį mėnesį buitiniam vartotojui susiformuoja mokėtina suma, tiekimo įmonė išrašo ir šio Aprašo 431 punkte nurodytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 kalendorinės dienos pateikia buitiniam vartotojui mokėjimo dokumentą. Tiekimo įmonė neteikia buitiniam vartotojui mokėjimo dokumento, kai mokėtina suma neviršija tiekimo įmonės nustatyto ir interneto svetainėje paskelbto mokėjimo sumos dydžio. Šiuo atveju, apie susidariusią mokėtiną sumą tiekimo įmonė informuoja buitinį vartotoją ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.“

1.16. Papildau 431 punktu:

431. Mokėjimo dokumentai buitiniam vartotojui gali būti pateikiami paštu, faksu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu), o kita buitiniam vartotojui aktuali informacija – ir trumpąja tekstine žinute (SMS). Mokėjimo dokumentų pateikimo, atsiskaitymo bei mokėjimo būdą (grynaisiais ar negrynaisiais pinigais) pasirenka pats buitinis vartotojas, tačiau buitiniam vartotojui neįgyvendinus šios teisės, mokėjimo dokumentai siunčiami paštu pateikiant popierinius mokėjimų dokumentus.“

1.17. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Buitiniam vartotojui atsiskaitymo terminas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas yra vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio.

1.18. Pakeičiu 45 punktą ir išdėstau jį taip:

45. Sutartyje nustatytu terminu už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas neatsiskaičiusiam buitiniam vartotojui gali būti skaičiuojami 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Tiekimo įmonė raštu informuoja buitinį vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.“

1.19. Pakeičiu 51 punktą ir išdėstau jį taip:

51. Buitinis vartotojas, perleidęs objektą, kuriame vartojamos dujos, kito asmens nuosavybėn, iki sutarties nutraukimo dienos tiekimo įmonei praneša galutinį matavimo priemonės rodmenį ir atsiskaito su tiekimo įmone už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas. Tuo atveju, kai buitinis vartotojas iki objekto perleidimo dienos vengia atsiskaityti ar neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas, atsakomybė apmokėti už atitinkamu laikotarpiu suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas tenka atitinkamo laikotarpio objekto savininkui. Objekto perleidimo dieną šalys pasirašo dokumentą, kuriame įformina tarpusavyje suderintus matavimo priemonės rodmenis ir atsakomybę dėl atsiskaitymo. Naujas buitinis vartotojas perėmęs objektą, sudaro su tiekimo įmone sutartį ir atsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas nuo buvusio savininko apmokėto galutinio matavimo priemonės rodmens, arba, jei buvęs savininkas atsiskaitydavo pagal vidutinį dujų suvartojimą, nuo paskutiniame buvusiam savininkui išrašytame mokėjimo dokumente nurodyto matavimo priemonės rodmens, arba, jei yra tarpusavio suderinimo aktas, nuo akte tarpusavyje suderinto matavimo priemonės rodmens.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas