LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1338

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra;

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių  ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ir profesinės srities gebėjimų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir suaugusiųjų neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas ir  vykdymas regionuose, naujų finansavimo sistemų kūrimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo kokybės gerinimas), kultūros darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.6. gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas, gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelio kūrimas ir diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

1.4.2. Nacionalinė švietimo agentūra;

1.4.3. Vilniaus universitetas;

1.4.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1 viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) teikiantys viešąsias paslaugas;

1.5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo;

1.5.4. gydytojų profesinės draugijos;

1.5.5. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.“

2. Pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims, tų mokymų, kurie patenka į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB), ugdyti pateiktą bendrųjų gebėjimų sąrašą (toliau – Mokymų sąrašas): bendravimas gimtąja kalba; bendravimas užsienio kalbomis; matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse; skaitmeninis raštingumas; mokymasis mokytis; socialiniai ir pilietiniai gebėjimai; iniciatyva ir verslumas; kultūrinis sąmoningumas ir raiška.  Reikalavimas dėl mokymų nefinansavimo 55–64 metų asmenims netaikomas suaugusiųjų neformaliojo profesinio mokymo programų vykdymui ir kultūros darbuotojų bei asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimui.

Pagal 1.3.6 papunktyje nurodytą remiamą veiklą finansuojami gydytojų mokymai ir nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai. Reikalavimas, kad nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai nėra taikomas gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelio kūrimui ir diegimui.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                              Algirdas Monkevičius

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2020 m. birželio 23 d.

raštu Nr. ((24.37E)-

5K-2008866)-6K-2003614

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. liepos 13 d. raštus Nr. ((24.37E)-5K-2011147)-6K-2004667