LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 16, 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 161 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 7 d. Nr. XII-1671

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Balzamavimą gali atlikti Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos arba jų filialai, turintys Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.“

 

2 straipsnis. 161 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 161 straipsnį.

 

3 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Valstybės institucijų kompetencija kremavimo veiklos, balzamavimo, laidojimo paslaugų teikimo ir kapinių tvarkymo priežiūros ir kontrolės srityje

1. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse vykdo kremavimo įmonių, balzamavimo ir laidojimo paslaugų teikėjų, teikiančių žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir šarvojimo paslaugas, valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę sveikatos apsaugos ministro ar jo įgaliotos įstaigos nustatyta tvarka, taip pat kituose įstatymuose nustatytas kremavimo veiklos, balzamavimo, laidojimo paslaugų teikimo ir kapinių tvarkymo priežiūros ir kontrolės funkcijas.

2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai ir kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją prižiūri kremavimo įmonių, balzamavimo, laidojimo paslaugų teikėjų ir kapinių prižiūrėtojų veiklą ir kontroliuoja, kaip jie vykdo aplinkos apsaugos, asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nustatytus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos institucijos, nustačiusios šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kremavimo veiklai taikomų reikalavimų pažeidimus, gali teikti pasiūlymus kremavimo veiklos licencijas išduodančiai institucijai dėl licencijos galiojimo sustabdymo.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė