PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL vaiko maitinimo KAINOS plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį UGDYMą vykdančiose įstaigose nustatymo

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vieno vaiko dienos maitinimo kainą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose:

1.1. lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;

1.3. lopšelio-darželio „Pasaka“ naktinės specialiosios grupės vaikams – 2,10 Eur.

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-288 „Dėl vaiko maitinimo normų Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis