LIETUVOS RESPUBLIKOS

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO NR. IX-415 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2177

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gruntinio geodezinio ženklo apsaugos zonos dydis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos šioje zonoje nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Įrengus gruntinį geodezinį ženklą, žemės savininko ar kito naudotojo prašymu nuostoliai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo atlyginami Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė