Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO AUTOBUSŲ STOTELĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-357

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti dėl Pasvalio rajono savivaldybės keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo autobusų stotelėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt;

2.2. įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-357

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO AUTOBUSŲ STOTELĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo autobusų stotelėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keleivių, vykstančių reguliariaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) įlaipinimo ir išlaipinimo autobusų stotelėse tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, kituose vežimą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliariais susisiekimo maršrutais reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

STOTELĖS

 

3. Stotelės įrengiamos vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais).

4. Stotelių vietas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato Savivaldybė. Miesto stoteles įrengia Savivaldybė, o priemiestinio akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

5. Stotelės įrengiamos tose vietose, kuriose užtikrintas patogus viešųjų paslaugų teikimas.

6. Informaciją stotelėse skelbia ir atnaujina vežėjas.

 

III SKYRIUS

KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS IR IŠLAIPINIMAS

 

7. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Sustoti šiose autobusų stotyse ir stotelėse yra būtina.

8. Keleiviai autobuso laukia stotelėse ir į autobusą gali įlipti ar išlipti tik jam visiškai sustojus.

9. Keleiviai, laukdami autobuso, stotelėje turi atsistoti taip, kad būtų aiškiai matomi autobuso vairuotojui.

10. Kai stotelėje autobuso laukia daugiau negu vienas keleivis, keleiviai privalo sustoti į vieną eilę ir į autobusą įlipti eilės tvarka.

11. Jeigu autobuse įrengtos tik vienos durys, keleiviai įlipa ir išlipa pro šias duris, pirmiausia išleidžiant stotelėje išlipančius keleivius.

12. Keleiviai autobuse vietą turi užimti taip, kad netrukdytų kitiems keleiviams, o privažiavę reikalingą stotelę ir, autobusui sustojus, nedelsdami išlipti.

13. Asmenys su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais ir asmenys, turintys baltąją ar kitos spalvos lazdelę, į autobusą įlipa ir iš jo išlipa pro tam specialiai pritaikytas duris. Šių asmenų įlaipinimą ir išlaipinimą užtikrina autobuso vairuotojas.

14. Jeigu autobusas patenka į eismo įvykį, nesukėlusį žalos keleivių sveikatai, keleiviai privalo likti savo vietose ir išlipti iš autobuso tik vairuotojui ar atvykusiems policijos pareigūnui, greitosios medicinos pagalbos specialistui ar ugniagesiui gelbėtojui leidus. 

15. Jeigu autobuse kyla gaisras ar įvyksta kitas įvykis, keliantis pavojų keleivių sveikatai, keleiviai turi kuo skubiau, nekeldami pavojaus kitų asmenų saugumui, išlipti iš autobuso pro artimiausias duris. Neatsidarant autobuso durims ar nesant galimybės pro jas išlipti, keleiviai turi autobuse esančiu specialiu plaktuku išdaužti autobuso langą ir išlipti pro jį.

16. Pirmumo teisę įlipti į autobusą turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys ir senyvo amžiaus žmonės. Nurodytiems asmenims kiti keleiviai privalo užleisti sėdimas vietas, virš kurių yra užrašai „Keleiviams su vaikais“ ir „Neįgaliesiems“ arba atitinkami simboliai.

17. Vairuotojas privalo ypatingą dėmesį skirti keleiviams, turintiems negalią, padėti jiems įlipti / išlipti į / iš transporto priemonę (-ės).

18. Draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į transporto lengvatas.

19. Keleiviai privalo laukti autobuso stotelėse kuo toliau nuo šaligatvio krašto ir gali įlipti arba išlipti tik jam visiškai sustojus.

 

IV  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Už šio Aprašo pažeidimus keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________