LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UKRAINOS SUSITARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UKRAINOS SUTARTIES DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

 

 

Lietuvos Respublika ir Ukraina, toliau – Šalys,

 

siekdamos pakeisti ir papildyti 2001 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartį dėl socialinės apsaugos (toliau – Sutartis) ir vadovaudamosi Sutarties 35 straipsnio 3 dalimi,

 

susitarė:

 

 

1 straipsnis

Sutarties pakeitimai ir papildymai

 

1.       Pakeisti Sutarties 1 straipsnį:

1 straipsnio 1 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

„2) „kompetentingos valdymo institucijos“:

Lietuvos Respublikoje – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Ukrainoje – Ukrainos socialinės politikos ministerija;“;

1 straipsnio 1 dalį papildyti 12 punktu:

„12) „sovietinis stažas“ – darbo laikotarpis iki 1991 m. birželio 1 d. buvusios SSRS teritorijoje, išskyrus Lietuvos Respublikos ir Ukrainos teritorijas, įskaitomas į draudimo (darbo) stažą pagal kiekvienos Šalies teisės aktus, taikant šios Sutarties 13–15 straipsnius.“

 


 

2.       Sutarties 5 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

1. Jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, teisę gauti pensiją ar pašalpą asmuo įgyja pagal šią Sutartį ir tos Šalies teisės aktus, pagal kuriuos buvo įgytas draudimo (darbo) stažas, suteikiantis teisę gauti pensiją ar pašalpą.“

 

3.       Sutarties 13 straipsnį išdėstyti taip:

1. Nustatant teisę į pensiją, kuri priklauso nuo įgyto draudimo (darbo) stažo, vienos Šalies kompetentinga įstaiga, apskaičiuodama šį stažą, prireikus atsižvelgia į draudimo laikotarpius, įgytus pagal kitos Šalies teisės aktus, taip pat į sovietinio stažo laikotarpius, kuriuos pagal šią Sutartį įskaito kitos Šalies kompetentinga institucija, tačiau tik tuo atveju, jei šis stažas visiškai arba iš dalies nesutampa pagal laikotarpius.

2. Jei pagal vienos Šalies teisės aktus pensijų skyrimas priklauso nuo draudimo (darbo) stažo, įgyto pagal atitinkamą profesiją ar dirbant tam tikrą darbą, tai nustatant teisę į šias pensijas prireikus įskaitomas pagal kitos Šalies teisės aktus įgytas draudimo (darbo) stažas ir pagal tam tikrą profesiją ar dirbant tam tikrą darbą įgytas sovietinis stažas, įskaitytas kitos Šalies kompetentingos įstaigos pagal šią Sutartį.“

 

4.       Sutarties 15 straipsnį išdėstyti taip:

1. Tuo atveju, kai taikomos šios Sutarties 13 straipsnio nuostatos, kiekvienos Šalies kompetentinga įstaiga apskaičiuoja pensijos dydį ir moka ją tik už draudimo (darbo) stažą, įgytą pagal šios kompetentingos įstaigos taikomus teisės aktus, taip pat už sovietinį stažą, įskaitytą pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, išskyrus šios Sutarties 16 straipsnyje nurodytus atvejus.

2. Sovietinį stažą įskaito ir pensiją už šį stažą asmeniui skiria tos Šalies kompetentinga įstaiga, kurios teritorijoje buvo įgytas ilgesnis draudimo (darbo) stažas. Esant vienodai draudimo (darbo) stažo trukmei, sovietinį stažą įskaito tos Šalies kompetentinga įstaiga, kurioje asmuo buvo apdraustas paskutinį kartą.

3. Tuo atveju, kai asmeniui skiriama kitos rūšies pensija arba pensijos dydis peržiūrimas pateikus papildomus dokumentus apie draudimo (darbo) stažą, įgytą Šalių teritorijose, taip pat kitais Šalių teisės aktuose nustatytais atvejais, sovietinį stažą įskaitanti kompetentinga įstaiga nesikeičia.“

5.       Sutarties 32 straipsnį papildyti nauja 3 dalimi:

3. Šio Susitarimo nuostatos Lietuvos Respublikai gali būti taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Europos Sąjungos teisei. Šio Susitarimo ir Europos Sąjungos teisės kolizijos atveju pirmenybė Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiama Europos Sąjungos teisei.“

 

6.       Sutarties 33 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

 

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

1.       Pensijos, paskirtos iki šio Susitarimo įsigaliojimo, asmens prašymu gali būti peržiūrėtos pagal Sutarties nuostatas.

 

2.       Tuo atveju, kai peržiūrėtas pensijos dydis (pagal Šalių teisės aktus paskirtų pensijų dydžių suma) yra mažesnis palyginti su anksčiau mokėtos pensijos dydžiu, asmeniui toliau tęsiamas neperžiūrėtos pensijos mokėjimas.

 

3.       Asmeniui pateikus prašymą perskaičiuoti pensiją, abiejų Šalių kompetentingos įstaigos apskaičiuoja preliminarų pensijos dydį ir, jei pensija po peržiūrėjimo didesnė, peržiūrėta pensija, asmeniui pateikus papildomą prašymą, pradedama mokėti nuo pirmos kito mėnesio po papildomo prašymo pateikimo dienos.

 

4.       Šio straipsnio 1 dalies nuostatos nesuteikia teisės į pensijos išmokėjimą už laikotarpį iki šio Susitarimo įsigaliojimo.

 

 


 

3 straipsnis

Susitarimo įsigaliojimas

 

Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja tą dieną, kurią gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Šalys įvykdė vidaus procedūras, būtinas Susitarimui įsigalioti.

 

 

Pasirašyta 2017 m. gruodžio 8 d. Vilniuje dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, ukrainiečių ir rusų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu rusų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos vardu

Ukrainos vardu