LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 19 d. Nr. V-823

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir 5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašas“ 49.2 papunktį išdėstau taip:

49.2. stacionarines geriatrijos paslaugas teikiančių skyrių įkūrimas respublikos ir regionų lygmens daugiaprofilinėse ligoninėse. Atsižvelgiant į turimus ir planuojamus išteklius, skyriai būtų kuriami / atnaujinami 8 respublikos ir regionų lygmens daugiaprofilinėse ligoninėse, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros aktyviojo gydymo (taip pat ir chirurginio) paslaugas, modernizuojant ir pritaikant patalpas ir įsigyjant reikalingą įrangą geriatrijos paslaugoms teikti. Įkūrus geriatrijos skyrių jame turi būti užtikrinami visi reikalingos kvalifikacijos žmogiškieji ištekliai bei teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Vykdytojai: VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė; VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė; VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė; VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė; VšĮ Marijampolės ligoninė; VšĮ Utenos ligoninė; VšĮ Telšių apskrities ligoninė; VšĮ Tauragės ligoninė;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga