LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2018 m. spalio 30 d. Nr. A1-609

Vilnius

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis fiziniams asmenims, kuriems nustatytas techninės pagalbos priemonių poreikis, perduodant reikalingas techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis ir (ar) kompensuojant jiems reikalingų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas arba techninės pagalbos priemones perduodant panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybėms, kurios perduoda fiziniams asmenims reikalingas techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, tvarką.“

3. Papildau 2.81 papunkčiu:

2.81. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (mygtukinis) – telefonas, turintis mygtukinį telefono funkcijų valdymą ir kontrastingą ekraną, tinkamas naudoti asmenims, turintiems regėjimo negalią.“

4. Papildau 2.111 papunkčiu:

2.111. Komunikacijos techninės pagalbos priemonė – priemonė, skirta asmens, turinčio judėjimo, intelekto ir kitų negalių, prarastoms dėmesio, verbalinės kalbos suvokimo, rašymo, skaitymo, bendravimo ir atminties funkcijoms kompensuoti.“

5. Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Asmenims techninės pagalbos priemonės laikinai naudoti nuomojamos gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Techninės pagalbos priemonių nuomos rezervas sudaromas iš savivaldybės paskirtos įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai priskirta aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkcija (toliau – savivaldybės įstaiga), lėšų ar savivaldybės įstaigos paramos būdu gautų priemonių.“

6. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. įsigyti šias judėjimo techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, čiužinį praguloms išvengti, pasėstą praguloms išvengti;“.

7. Pakeičiu 5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7. gauti kalbos sintezatoriaus, žiūrono ar teleskopo, vaizdą didinančios sistemos, judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) arba judriojo (mobilaus) ryšio telefono (mygtukinio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos, kūno termometro (kalbančio), elektroninio orientavimosi prietaiso, kraujospūdžio matuoklio (kalbančio), spalvų matuoklio (kalbančio), nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams, ekrano skaitymo programinės įrangos arba didinimo programinės įrangos, simbolių skaitymo įrenginio, gliukozės kiekio kraujyje matuoklio (kalbančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją;“.

8. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS“.

9. Pakeičiu 9.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3, 2.2.2 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skuterius, aktyvaus tipo vežimėlius ir elektrinius varytuvus. Jei pakartotinai kreipiamasi dėl šio Aprašo 1 priedo 2.2.2 papunktyje nurodytos priemonės, asmuo gali pateikti asmenį gydančio gydytojo arba šeimos gydytojo išduotą medicinos išrašą (forma Nr. 027/a);“.

10. Pakeičiu 9.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai (toliau – asmenį gydantis gydytojas), vadovaudamiesi šio Aprašo prieduose nurodytais kriterijais, – įsigyjant kitas techninės pagalbos priemones;“.

11. Pakeičiu 9.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.3. asmenį gydantis gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodytoje formoje Nr. 027/a nurodo, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė:

9.4.3.1. nuolat naudotis – kai yra akivaizdžių neįgalumo požymių ir nustatoma, kad jie laikui bėgant nepasikeis;

9.4.3.2. laikinai naudotis – kai sveikata yra laikinai pablogėjusi dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių, nurodydamas konkretų laikotarpį (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir t. t.);

9.4.3.3. asmenį gydantis gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas prireikus formoje Nr. 027/a pažymi papildomą informaciją, nurodytą šio Aprašo 18 punkte, kad asmuo yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis, ar nurodo, kad vaikas turi judesio raidos sutrikimų;“.

12. Pripažįstu 9.6.2 papunktį netekusiu galios.

13. Pakeičiu 9.7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.1.3. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;“.

14. Pakeičiu 9.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.“

15. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ REGOS BEI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS“.

16. Pakeičiu 10.7.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7.1.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;“.

17. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

APRŪPINIMAS JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS, IŠSKYRUS ELEKTRINIUS VEŽIMĖLIUS“.

18. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

APRŪPINIMAS ELEKTRINIAIS VEŽIMĖLIAIS, ELEKTRINIAIS VARYTUVAIS AR BATERIJOMIS“.

19. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

APRŪPINIMAS RANKOMIS ARBA AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMOMIS LOVOMIS, KOJOMIS MINAMAIS TRIRAČIAIS AR KETURRAČIAIS“.

20. Pakeičiu VI1 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI1 SKYRIUS

APRŪPINIMAS SUAUGUSIŲ ASMENŲ NAKTIPUODŽIO KĖDUTĖMIS (SU AR BE RATUKŲ) AR VAIKŠTYNĖMIS SU STALIUKU“.

21. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

NAUJŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

22. Pakeičiu 47.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.6. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 290 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;“.

23. Papildau 47.7 papunkčiu:

47.7. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus.“

24. Pakeičiu 491 punktą ir jį išdėstau taip:

491. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 47 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.“

25. Pakeičiu 492 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

492. Šio Aprašo 47 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 491 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos eilės tvarka išmokamos šio Aprašo 47.1, 47.2 ir 47.6 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones įsigijusiems asmenims ne vėliau kaip per 6 mėnesius, o šio Aprašo 47.3–47.5 ir 47.7 papunkčiuose nurodytas priemones įsigijusiems asmenims – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš atitinkamos techninės pagalbos priemonių grupės išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.“

26. Pakeičiu 495 papunktį ir jį išdėstau taip:

495. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5 ir 47.7 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu ar palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu asmeniui iki 18 metų, jeigu grąžina Centro išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5 ir 47.7 papunkčiuose nurodytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.“

27. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

APRŪPINIMAS REGOS IR KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS“.

28. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Nepasibaigus nustatytam regos ir klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita priemonė, išskyrus šio Aprašo 63 ir 71 punktuose nurodytas priemones, kurias įsigijo su kompensacija, asmeniui išduodama eilės tvarka:

62.1. pasikeitus asmens sveikatos būklei ir pateikus išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a);

62.2. gautai regos ir klausos techninės pagalbos priemonei naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjus ir ją pripažinus netinkama naudoti.“

29. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 63 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 63 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 10.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.“

30. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

NAUJŲ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

31. Pakeičiu 63.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.3. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas, arba judriojo (mobilaus) ryšio telefono (mygtukinio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;“.

32. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

APRŪPINIMAS PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMAIS ĮTAISAIS, GARSO RODYTUVAIS (ELEKTRONINĖMIS AUKLĖMIS), ĮSPĖJAMAISIAIS DURŲ ĮTAISAIS, JUDESIO RODYTUVAIS, GAISRO IR (AR) DUJŲ, IR (AR) DŪMŲ SIGNALIZATORIAIS“.

33. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

NAUJOS FM SISTEMOS, NAUJO JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO TELEFONO (VIBRUOJANČIO) AR PLANŠETINIO KOMPIUTERIO, ĮSIGYTO ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

34. Papildau XII skyriumi:

XII SKYRIUS

APRŪPINIMAS KOMUNIKACIJOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 

75. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis (4 priedas) individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

76. 4 priedo 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami tik asmenys iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenys, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.

77. Asmuo, pageidaujantis gauti komunikacijos techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia:

77.1. asmens ar vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

77.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

77.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

77.4. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą (išskyrus asmenis iki 18 metų, turinčius judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas), ir asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas);

77.5. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos);

77.6. mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą;

77.7. jei asmuo mokosi, – ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos ar (ir) pedagoginės psichologinės tarnybos, ar (ir) švietimo pagalbos tarnybos pažymą (rekomendaciją) dėl 4 priede nurodytų priemonių (išskyrus 4 priedo 1.3 ir 3.1 papunkčiuose nurodytas priemones) įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų.

78. Centro teritorinio padalinio specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, nustato asmens komunikacijos techninės pagalbos priemonių poreikį ir per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos priima sprendimą dėl priemonės skyrimo.

781. Vadovaudamiesi šio Aprašo 783 punkte nurodytais prioritetais, Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną komunikacijos techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti komunikacijos techninės pagalbos priemones, eiles.

782. Asmenys aprūpinami Centro turimomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų socialinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

783. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, ar (ir) asmenys, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti komunikacijos techninės pagalbos priemones.

784. Centro teritorinis padalinys, aprūpindamas asmenis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis bei surašo komunikacijos techninės pagalbos priemonių perdavimo aktą, nurodydamas jų naudojimo laiką.

785. Visos komunikacijos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos grąžinamos Centro teritoriniams padaliniams, išskyrus 4 priedo 1.1, 2.1 ir 2.3 papunkčiuose nurodytas priemones, kurios nėra grąžinamos.

786. Komunikacijos techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu Centro direktoriaus nustatyta tvarka. Neatsiėmus pageidaujamos komunikacijos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama šio Aprašo nustatyta tvarka kitam asmeniui, laukiančiam šios priemonės.

787. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti komunikacijos techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę.

788. Nepasibaigus nustatytam komunikacijos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita priemonė asmeniui, pasikeitus jo sveikatos būklei ar socialiniams poreikiams ir pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) ar (ir) pedagogikos ir psichologijos centro pažymą, išduodama eilės tvarka.

789. Centro teritoriniai padaliniai, siekdami besimokančius asmenis aprūpinti jų poreikius atitinkančiomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis, nuolat bendradarbiauja su Specialiuoju pedagogikos ir psichologijos centru ar kita Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija, derina komunikacijos techninės pagalbos priemonių sąrašus.“

35. Pakeičiu XIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VYKDOMOS FUNKCIJOS“.

36. Pakeičiu XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

37. Pakeičiu 80 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Centro teritoriniai padaliniai ar savivaldybės įstaigos turimomis techninės pagalbos priemonėmis aprūpina asmenis, pateikusius socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą. Šio Aprašo 2 priedo 2.1.1, 3.1, 3.2, 3.21, 7.1 ir 9.1 papunkčiuose nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis Centro teritoriniai padaliniai asmenis aprūpina prašymo pateikimo dieną, o šio Aprašo 2 priedo 4.2, 5.1.1–5.1.3, 10.1, 10.2 ir 11.1 papunkčiuose nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gauti regos techninės pagalbos priemonę pateikimo dienos. Jei asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui turi būti teikiama informacija apie reikalingos techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes ir terminus.“

38. Papildau 2 priedą 3.21 papunkčiu:

„3.21.

taktilinės (baltosios) ir baltos (atraminės) lazdelės antgaliai N

Iki nusidėvėjimo

kriterijai, nurodyti 3.1 ir 3.2 papunkčiuose“.

 

39. Papildau 2 priedą 11.3 papunkčiu:

„11.3.

judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (mygtukiniai) Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

40. Papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KOMUNIKACIJOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Techninės pagalbos priemonės apibūdinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens techninės pagalbos priemonių poreikis

1

2

3

4

5

1.

Alternatyviosios ir komunikaciją palengvinančios priemonės

 

 

 

1.1.

kalbiniai dialoginiai įtaisai*

Nešiojamieji elektroniniai bendravimo įtaisai (komunikatoriai), naudojami tiesioginiam bendravimui

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbėjimo aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai

1.2.

Tiesioginio bendravimo programinė įranga*

Programinė įranga tiesioginio bendravimo žinutėms parengti

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbėjimo aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai

1.3.

Pažintinių funkcijų lavinimo programinė įranga

Programinė įranga gebėjimams, kuriais grindžiamas protavimas ir loginė veikla, lavinti

2 metai

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl traumų ar ligų: senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, autizmo spektro sutrikimas, vestibulinio aparato sutrikimai

2.

Kompiuterių ir elektroninės įrangos įvesties ir išvesties įtaisai

 

 

 

2.1.

Pelės įtaisai*

Speciali techninė įranga su specialia programine įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo negali valdyti įprastos kompiuterio pelės

2.2.

Klaviatūros*

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio klaviatūros

2.3.

Kompiuterių valdymo svirtys*

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu be rankų

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo negali valdyti kompiuterio įprastu būdu

2.4.

Kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatorius)*

Speciali programinė įranga, skirta dirbtinės kalbos išvesčiai

2 metai

 Daugybinė negalia, dėl kurios asmuo negali savęs išreikšti žodžiu (tai yra vienintelė priemonė, padedanti komunikuoti)

3.

Pavojaus signalų, nurodymo, priminimo ir signalizavimo priemonės

 

 

 

3.1.

Atminties lavinimo priemonės, laiko planavimo priemonės

Priemonės atminties įgūdžiams lavinti, pranešančios ar primenančios asmeniui apie žmones, svarbias kasdieninio gyvenimo veiklas ar įvykius

5 metai

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl traumų ar ligų: senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, autizmo spektro sutrikimas, vestibulinio aparato sutrikimai

 

Pastabos: * – skirti asmenims iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenims, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.

part_ac216c20d0da43989e8c24c3939a727b_end