Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 1146

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 dalimi, 10 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles;

1.2. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Verslo liudijimo formą tvirtina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos).

2.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengia atmintinę, kurioje nurodomos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė, taip pat konkretų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių, išskirdama stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšis.

2.3. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą, mokamas nuo pajamų, gautų:

2.3.1. iš verslo liudijime nurodytos rūšies veiklos verslo liudijime nurodytoje veiklos vykdymo teritorijoje;

2.3.2. parduodant prekes ar savo gamybos prekes (išskyrus žemės ūkio ir maisto produktus jų individualios prekybos veiklos tikslais) ir teikiant paslaugas gyventojams, išskyrus šio nutarimo 2.4.2 papunktyje nustatytus atvejus;

2.3.3. parduodant prekes ar savo gamybos prekes ir teikiant paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo, rūšių, ir išskyrus šio nutarimo 2.4 papunktyje nustatytus atvejus;

2.3.4. parduodant prekes kioske, turgavietėje, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos, išskyrus šio nutarimo 2.4.2.3 papunktyje nustatytus atvejus.

2.4. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą, negali būti mokamas:

2.4.1. nuo gyventojų, įsigijusių paslaugų ir gamybos verslo liudijimus, pajamų, gautų iš juridinių asmenų, kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose paslaugų ir gamybos verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos); jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos veiklos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas;

2.4.2. nuo gyventojų, įsigijusių prekybos verslo liudijimus, pajamų, gautų:

2.4.2.1. parduodant prekes juridiniams asmenims ir gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais, kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos visos iš gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotų prekių, išskyrus savo gamybos prekes, ir visos iš juridiniams asmenims parduotų prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos); jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų prekių ir suteiktų paslaugų, taip pat iš gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotų prekių, išskyrus savo gamybos prekes, gautos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas;

2.4.2.2. iš prekybos automobiliais, motociklais, mopedais;

2.4.2.3. iš prekybos nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose.

2.5. Kiosku (išskyrus turgavietės teritorijoje esančius statinius) laikoma pagal suderintą su savivaldybės vyriausiuoju architektu projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas).

2.6. Laikinaisiais prekybos įrenginiais laikomi vežimėliai ir prekystaliai.

2.7. Išvežiojamąja ir išnešiojamąja prekyba laikoma mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išvežiojamos autotransporto priemonėmis (autopriekabomis, autoparduotuvėmis, vežimėliais) arba išnešiojamos krepšiais.

3. Rekomenduoti savivaldybėms iki einamųjų metų lapkričio 10 d. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie nustatytą (patvirtintą) kitų metų fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

4. Įpareigoti:

4.1. valstybės institucijas ir įstaigas – teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos informaciją apie jų veiklos sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis išduodami verslo liudijimai, pakeitimus arba papildymus; informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pakeitimų įsigaliojimo;

4.2. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos:

4.2.1. per teritorines valstybines mokesčių inspekcijas užtikrinti, kad šio nutarimo 4.1 papunktyje nurodyta informacija būtų prieinama visiems verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams;

4.2.2. duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitoms atitinkamą veiklą kontroliuojančioms institucijoms informaciją apie gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus, ir gyventojus, kurie nutraukė verslo liudijime įrašytos rūšies veiklą ar kurių vykdyta verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta;

4.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą – pagal duomenų teikimo sutartyje numatytas užklausas teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos informaciją apie gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, susidariusias skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Verslo liudijimai išduodami:

1.1. tiesiogiai kreipiantis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją:

1.1.1. nuolatiniam Lietuvos gyventojui – į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, veikiančią savivaldybėje, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija;

1.1.2. nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, veikiančią savivaldybėje, kurioje gyventojas gyvena, o jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje nėra, – į bet kurią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija;

1.2. nuolatiniam Lietuvos gyventojui ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“.“

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Gamybos ir paslaugų verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms.

Prekybos verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.

Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos.

Verslo liudijimai užsieniečiams, kurie turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau vadinama – leidimas gyventi), išduodami ir pratęsiami šiame punkte nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau, negu galioja turimas leidimas gyventi.“

2.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Norint įsigyti verslo liudijimą, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami šie dokumentai:

4.1. prašymas (jame nurodoma, kurios rūšies veiklos verslo liudijimą norima įsigyti, veiklos vykdymo teritorija, laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą, veiklos vieta, kai norima įsigyti verslo liudijimą verstis veikla, kuri pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių priskiriama prie stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšies (toliau – stacionarioje vietoje vykdoma veikla), pasirinktas savivaldybės tarybos patvirtintas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis, šių taisyklių 3 punkte nurodyto fizinio asmens, kurį gyventojas, įsigyjantis verslo liudijimą, prašo įrašyti į verslo liudijimą, duomenys);

4.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl verslo liudijimo išdavimo kreipiamasi šių taisyklių 1.2 papunktyje nustatyta tvarka;

4.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

4.4. sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

4.5. leidimas gyventi (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis); šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.“

2.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Šių taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 4 punkte, pateikimo.“

2.5. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikiami šių taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai.

Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, taip pat neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir gyventojo skolos sumokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui terminas neatidėtas arba atidėtas, tačiau jau suėjęs. Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, nesusimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto.“

2.6. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Kiekvienos rūšies veiklos verslo liudijimai išduodami atskirai. Gyventojo prašyme nurodyta stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vieta įrašoma verslo liudijime. Jeigu prašyme gyventojas nurodo kitos (ne stacionarioje vietoje vykdomos) veiklos vietą, ji taip pat įrašoma verslo liudijime. Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vietai, gyventojas per 10 dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai kreipdamasis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją arba kreipdamasis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungęs prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“. Verslo liudijime atitinkami įrašai padaromi ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo pateikimo.“

2.7. Pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

9. Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, papildomai sumokėjus atitinkamą fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumą, gali būti pratęstas šių taisyklių 2 punkte nurodytam laikotarpiui.

Prašymas pratęsti verslo liudijimo galiojimą turi būti pateiktas, kol verslo liudijimas dar galioja, tiesiogiai kreipiantis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją arba kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“. Verslo liudijimo galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pratęsti verslo liudijimo galiojimą pateikimo.“

2.8. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Verslo liudijimą praradęs gyventojas (neturintis galimybės prarastojo verslo liudijimo išsispausdinti) turi kreiptis tiesiogiai į bet kurią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą vietoj prarastojo. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas.

Šiuo atveju verslo liudijimas išduodamas per vieną darbo dieną po prašymo pateikimo.“

2.9. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Mokėtinas fiksuoto dydžio pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu verslo liudijimas išduodamas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, nustatytas metinis fiksuoto dydžio pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš dienų, kurioms išduodamas verslo liudijimas, skaičiaus.“

2.10. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Mokėtiną fiksuoto dydžio pajamų mokestį apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į prašyme nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą.“

2.11. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Jeigu verslo liudijimas išduodamas ilgesniam negu kalendorinio mėnesio laikotarpiui ir pasikeičia duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, gyventojas per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo pranešti apie tai Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai kreipdamasis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją arba kreipdamasis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungęs prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“.

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, pokyčio susidaro fiksuoto dydžio pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį įvyko pokytis, pirmosios dienos.

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas ir tada, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos. Mirties atveju fiksuoto dydžio pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Ligos atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo ligos pradžios iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, prašymu į verslo liudijimą įrašytas šių taisyklių 3 punkte nurodytas fizinis asmuo. Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo prašymo nutraukti vykdomą individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje gavimo dienos arba nuo prašyme nurodytos, vėlesnės nei prašymo gavimo data, dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.“

2.12. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai veiklos vykdymo vietoje privalo turėti šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą dokumentą. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

16.1. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamojo vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę; prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme; dokumentą, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos Europos Sąjungos valstybėse;

16.2. importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Sąjungos muitų teritoriją, – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne Europos Sąjungos muitų teritorijoje;

16.3. prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba kasos aparato kvitą, arba sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.“

2.13. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Pirmą kartą pagal šias taisykles verslo liudijimus įsigyjančius gyventojus Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teises, pareigas ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusią atsakomybę, pateikdama atmintinę.“

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu nauja redakcija dėstomo nutarimo 2.4.1 papunkčio nuostatos, kad gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gauta pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas, ir 2.4.2.1 papunkčio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas ir už jas apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, neatsižvelgiant į tai, kada 2016 metų mokestiniam laikotarpiam veiklai vykdyti sumokėtas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą.

 

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einanti

finansų ministro pareigas                                                                Rasa Budbergytė