LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1837

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti aukštųjų mokyklų vadovus, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus užtikrinti, kad:

1.1. Darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose ir pan.), pedagogai  auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, taip pat asmenys, dalyvaujantys aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose, auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai asmenys, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

1.2. Tarp aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančių asmenų būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.

1.3. Uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

1.4. Prie įėjimo į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų vykdymo vietą būtų pateikiama informacija apie:

1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.4.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.5. Darbuotojų, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė būtų stebima:

1.5.1. sudaryti sąlygas darbuotojams, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujantiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.5.2. į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietą turi būti neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.5.3. asmuo, kuriam karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) pasireiškia aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietoje turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;

1.5.4. jeigu aukštoji mokykla, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjas iš darbuotojo ar aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančio asmens gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.5.5. į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietą turi būti draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.6. Aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusių švietimo vykdymo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Sudaryti galimybę veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų vykdymo vietą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.7. Patalpos, kuriose vykdomos aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos būtų išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos klasės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo vietose turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

1.8. Jei organizuojamas asmenų, dalyvaujančių aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo veiklose, maitinimas, jį organizuojant būtų laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ nustatytų būtinų sąlygų.

2. Įpareigoti darbuotojus, tarp jų ir pedagogus, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose ir pan.), pedagogus auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, taip pat asmenis, dalyvaujančius aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose, auditorijose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius asmenis, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1.1 papunktyje numatytus atvejus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                            Aurelijus Veryga