Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJOS NARIŲ IR PIRMININKO SKYRIMO

 

2020 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1K-400

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 551 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. nutarimą Nr. 13P-86-(7.1.2) „Dėl teisėjų skyrimo Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariais“:

1) s k i r i u Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariais:

Jolantą Mažylę – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų tyrimo centro docentę, žiniasklaidos ir komunikacijos ekspertę;

Liną Mikalonienę – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentę, teisininkę;

Jolantą Zajančkauskienę – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorę, laikinai einančią šio instituto direktoriaus pareigas, teisininkę;

Editą Znutienę – Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narę, personalo ekspertę;

2) s k i r i u Liną Mikalonienę Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininke.

 

2 straipsnis.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. rugsėjo 28 d. dekretą Nr. 1K-1098 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda