LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMINTOJO KODŲ SKYRIMO NESTANDARTINIŲ GALINIŲ ĮRENGINIŲ GAMINTOJAMS IR ŠIŲ KODŲ NAUDOJIMO TVARKOS aPRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. 1V-669

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir atsižvelgdamas į 2000 m. vasario 10 d. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendaciją Nr. T.35 dėl procedūrų skiriant ITU-T nustatytus kodus nestandartinėms funkcijoms (angl. „Procedure for the allocation of ITU-T defined codes for non-standard facilities“):

1. T v i r t i n u Gamintojo kodų skyrimo nestandartinių galinių įrenginių gamintojams ir šių kodų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių                                                  Giedrius Pūras


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2016 m. birželio 14 d. įsakymu

Nr. 1V-669

 

 

gamintojo kodų skyrimo nestandartinių galinių įrenginių gamintojams ir šių kodų naudojimo tvarkOS aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojo kodų skyrimo nestandartinių galinių įrenginių gamintojams ir šių kodų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gamintojo kodų skyrimo nestandartinių galinių įrenginių gamintojams tvarką ir sąlygas, taip pat šių kodų naudojimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Gamintojo kodas dvejetainių skaitmenų kombinacija, skirta identifikuoti nestandartinių galinių įrenginių gamintoją.

2.2. Nestandartiniai galiniai įrenginiai galiniai įrenginiai, pasižymintys kitokiomis savybėmis nei savybės, nurodytos Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijose dėl telematikos paslaugų galinių įrenginių.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

3. Visi pagal Aprašą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) teikiami dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus ir gali būti pateikiami jose nustatytais būdais.

 

II SKYRIUS

TEISĖS NAUDOTI GAMINTOJO KODĄ SUTEIKIMAS, PERLEIDIMAS IR PANAIKINIMAS

 

4. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, pageidaujantis įgyti teisę naudoti gamintojo kodą, privalo pateikti Tarnybai prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Aprašo 1 priede. Jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su prašymu turi būti pateiktas įgaliojimą pasirašyti prašymą patvirtinantis dokumentas.

5. Tarnyba, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 4 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos, išnagrinėja prašymą ir priima vieną iš šių sprendimų, apie kurį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį nestandartinių galinių įrenginių gamintoją:

5.1. skirti gamintojo kodą;

5.2. motyvuotai atsisakyti skirti gamintojo kodą.

6. Tarnyba, prieš priimdama Aprašo 5.2 papunktyje nurodytą sprendimą, turi teisę nustatyti iki 20 darbo dienų terminą, per kurį nestandartinių galinių įrenginių gamintojas turi pašalinti aplinkybes, trukdančias priimti Aprašo 5.1 papunktyje nurodytą sprendimą. Tarnyba aplinkybes, trukdančias priimti Aprašo 5.1 papunktyje nurodytą sprendimą, nestandartinių galinių įrenginių gamintojui nurodo ir terminą joms pašalinti nustato raštu. Šiame punkte nurodytu atveju, Aprašo 5 punkte nurodytas prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo informacijos, kad pašalintos aplinkybės, trukdančios priimti Aprašo 5.1 papunktyje nurodytą sprendimą, gavimo Tarnyboje dienos arba nuo termino joms pašalinti pabaigos.

7. Jei nestandartinių galinių įrenginių gamintojas per Aprašo 6 punkte nurodytą terminą nepašalina aplinkybių, trukdančių priimti Aprašo 5.1 papunktyje nurodytą sprendimą, Tarnyba motyvuotai atsisako nestandartinių galinių įrenginių gamintojui skirti gamintojo kodą.

8. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 5.1 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos parengia ir išsiunčia nestandartinių galinių įrenginių gamintojui leidimą naudoti gamintojo kodą (toliau – leidimas).

9. Leidime nurodoma:

9.1. gamintojo kodas;

9.2. nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, kuriam yra suteikta teisė naudoti gamintojo kodą;

9.3. nuorodos į teisės aktus, kuriuose nustatytos gamintojo kodo naudojimo tvarka ir sąlygos;

9.4. leidimo galiojimo terminas;

9.5. kitos gamintojo kodo naudojimo sąlygos.

10. Vienam nestandartinių galinių įrenginių gamintojui gali būti skiriamas tik vienas gamintojo kodas.

11. Leidimas išduodamas ne ilgesniam terminui nei nestandartinių galinių įrenginių gamintojo prašyme nurodytas gamintojo kodo naudojimo terminas.

12. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojas turi teisę kitam nestandartinių galinių įrenginių gamintojui perleisti teisę naudoti jam skirtą gamintojo kodą. Tokiu atveju, nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, ne vėliau kaip 40 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, privalo pateikti Tarnybai prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Aprašo 2 priede. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas nestandartinių galinių įrenginių gamintojo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti gamintojo kodą, sutikimas, taip pat įgaliojimą pasirašyti prašymą patvirtinantis dokumentas, jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo.

13. Tarnyba, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 12 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos, išnagrinėja prašymą ir priima vieną iš šių sprendimų, apie kurį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį nestandartinių galinių įrenginių gamintoją:

13.1. leisti perleisti teisę naudoti gamintojo kodą kitam nestandartinių galinių įrenginių gamintojui;

13.2. motyvuotai atsisakyti leisti perleisti teisę naudoti gamintojo kodą kitam nestandartinių galinių įrenginių gamintojui.

14. Tarnyba, prieš priimdama Aprašo 13.2 papunktyje nurodytą sprendimą, turi teisę nustatyti iki 10 darbo dienų terminą, per kurį nestandartinių galinių įrenginių gamintojas turi patikslinti ir (arba) pateikti papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl teisės naudoti gamintojo kodą perleidimo kitam nestandartinių galinių įrenginių gamintojui priimti. Šiame punkte nurodytu atveju, Aprašo 13 punkte nurodytas prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (arba) papildomos informacijos gavimo Tarnyboje dienos arba nuo termino šiai informacijai pateikti pabaigos.

15. Jei nestandartinių galinių įrenginių gamintojas per Aprašo 14 punkte nurodytą terminą nepateikia patikslintos ir (arba) papildomos informacijos, Tarnyba motyvuotai atsisako leisti perleisti teisę naudoti gamintojo kodą kitam nestandartinių galinių įrenginių gamintojui.

16. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 13.1 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos parengia ir išsiunčia nestandartinių galinių įrenginių gamintojui, kuriam buvo prašoma perleisti teisę naudoti gamintojo kodą, leidimą ir panaikiną leidimą nestandartinių galinių įrenginių gamintojui, kuris perleido jam suteiktą teisę naudoti gamintojo kodą.

17. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojui suteikta teisė naudoti gamintojo kodą ir su tuo susiję įsipareigojimai pereina nestandartinių galinių įrenginių gamintojui, kuriam buvo prašoma perleisti teisę naudoti gamintojo kodą, nuo Aprašo 16 punkte nurodyto leidimo išdavimo dienos, jei leidime nenurodyta kitaip.

18. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, kuriam išduotas leidimas, turi teisę atsisakyti jam skirto gamintojo kodo apie tai raštu pranešdamas Tarnybai.

19. Leidimas netenka galios:

19.1. gavus nestandartinių galinių įrenginių gamintojo prašymą dėl gamintojo kodo atsisakymo ir Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti leidimą;

19.2. pasibaigus leidimo galiojimo terminui.

19.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

20. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą, jei nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, kuriam išduotas leidimas, pažeidžia gamintojo kodo naudojimo tvarką ir (ar) sąlygas.

 

III SKYRIUS

GAMINTOJŲ KODŲ NAUDOJIMAS

 

21. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojas privalo naudoti tik jam skirtą gamintojo kodą.

22. Gamintojo kodas privalo būti naudojamas laikantis leidime nurodytuose teisės aktuose nustatytų ir leidime nurodytų gamintojo kodo naudojimo tvarkos ir sąlygų.

23. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, kuriam išduotas leidimas, privalo iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikti Tarnybą informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus gamintojo nestandartiniams galiniams įrenginiams suteiktus kodus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojų ir jiems paskirtų gamintojo kodų sąrašą Tarnyba skelbia savo interneto svetainėje www.rrt.lt.

25. Nestandartinių galinių įrenginių gamintojas, kuriam išduotas leidimas, privalo pranešti Tarnybai apie pasikeitusius leidime nurodytus duomenis ar nestandartinių galinių įrenginių gamintojo duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos.

26. Už Aprašo nuostatų pažeidimus nestandartinių galinių įrenginių gamintojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Tarnybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Gamintojo kodų skyrimo nestandartinių galinių įrenginių gamintojams ir šių kodų naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

_________________________________________________________________________

(adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5) 210 5623, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

 

PRAŠYMAS

DĖL GAMINTOJO KODO SKYRIMO

 

____________Nr. __________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

 

Prašau skirti gamintojo kodą.

 

Data, nuo kurios planuojama pradėti naudoti gamintojo kodą: ________________________

 

Pageidaujamas gamintojo kodo naudojimo terminas:________________________________

 

Nestandartinio (-ių) galinio įrenginio (-ių) aprašymas: ______________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA. Įgaliojimą pasirašyti prašymą patvirtinantis dokumentas*, ________ l.

 

 

_________________________ __________________ ______________________

(pareiškėjo vadovo ar jo (parašas) (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigos)**

 

________

* Pridedama, jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo.

** Nenurodoma, jei prašymą pateikia fizinis asmuo.

 

 


 

Gamintojo kodų skyrimo nestandartinių galinių įrenginių gamintojams ir šių kodų naudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

_________________________________________________________________________

(adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5) 210 5623, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

 

PRAŠYMAS

DĖL TEISĖS NAUDOTI GAMINTOJO KODĄ PERLEIDIMO

 

____________Nr. __________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

1. Gamintojo kodas, kurio naudojimo teisę prašoma perleisti:_________________________

2. Priežastys ir motyvai, dėl kurių prašoma perleisti teisę naudoti gamintojo kodą: ________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti gamintojo kodą: ____________________

 

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimą pasirašyti prašymą patvirtinantis dokumentas*, ________ l.

2. Paraiška dėl sutikimo perimti teisę naudoti gamintojo kodą, _____ l.

 

_________________________ __________________ ______________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                                       (parašas)                           (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigos)**

 

 

____________

* Pridedama, jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo.

** Nenurodoma, jei prašymą pateikia fizinis asmuo.