VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1S-91 „DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 20 d. Nr. 1S-148

Vilnius

 

 

Pakeičiu Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 31 punktą išdėstau taip:

31. Tais atvejais, kai pirkimo vykdytojui kilo abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydamas įrodyti, kodėl jo pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.  Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodyta, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, pirkimo vykdytojas turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydamas nurodyti, kokia apimtimi pasiūlymas yra konfidencialus ir kodėl atitinkama informacija yra konfidenciali. Pirkimo vykdytojas, spręsdamas dėl informacijos pobūdžio, turi atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas bei į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis.“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Diana Vilytė