LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-1137 „DĖL VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 19 d. Nr. V-948

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi:

1. Pakeičiu Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-1137 „Dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Įstaigos buveinės adresas: Parko g. 21, LT-11205 Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainė, kurioje skelbiami vieši pranešimai – http://www.vpsc.lt.“

1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Įstaigos veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą psichikos ligomis bei savižudybių skaičių, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 10.3 papunktį.

1.4. Pakeičiu 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.7. pagal kompetenciją įgyvendina valstybines psichikos sveikatos profilaktikos, savižudybių prevencijos, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programas;“.

2. Įgalioju Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorę Oną Davidonienę pasirašyti šiuo įsakymu pakeistus Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių pakeitimų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela