LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1R-239

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo (2 priedas);“.

1.2. Papildau 2.121 papunkčiu:

2.121. Sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (121 priedas);“.

1.3. Papildau 41 punktu:

41. CPK 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pakeitęs vykdymo proceso šalį, patvarkymą dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo, pasirašytą elektroniniu parašu, antstolis elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia vykdymo proceso šalims ir vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai. Vykdymo proceso šalims CPK 605 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti išsiunčiamos antstolio elektroniniu parašu pasirašyto patvarkymo popierinės kopijos.

Jeigu vykdomąjį dokumentą išdavė Europos Sąjungos valstybės kompetentinga institucija, apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis raštu praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai. Šiuo atveju antstolis pranešimą išverčia į vykdomąjį dokumentą išdavusios valstybės oficialią kalbą ir registruota pašto siunta išsiunčia vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai.

Jeigu vykdymo procese keičiamas išieškotojas, papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su antstolio patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimu, taip pat šio punkto antrojoje pastraipoje nurodyto pranešimo parengimu ir jo vertimu į vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos valstybės oficialią kalbą, apmoka išieškotojas ir šios vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos. Jeigu išieškotojas šioje pastraipoje nurodytų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis šias sumas išskaičiuoja iš išieškotojui tenkančių lėšų, išieškotų iš skolininko.

Jeigu vieno dokumento (sutarties, paveldėjimo teisės liudijimo, teismo sprendimo ir kt.) pagrindu ta pati vykdymo proceso šalis keičiama daugiau kaip vienoje to paties antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje, šios Instrukcijos 3 lentelės 32 punkte nurodytos vykdymo išlaidos už patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimą skaičiuojamos už vieną vykdomąją bylą, už patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimą skaičiuojamos 8 eurų papildomos vykdymo išlaidos už kiekvieną kitą vykdomąją bylą.“

1.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Išieškojimuose iki 100 eurų, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtas baudas, antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų pateikimo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones.

Jeigu antstoliui pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl piniginės sumos iki 100 eurų išieškojimo iš skolininko, iš kurio vykdomąjį dokumentą vykdyti priimantis antstolis jau vykdo piniginės sumos išieškojimą kitoje vykdomojoje byloje, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta išieškojimo tvarka netaikoma ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.

Jeigu antstoliui, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka vykdančiam piniginės sumos iki 100 eurų dydžio išieškojimą, pateikiamas vykdyti kitas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko, išieškojimas šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka nutraukiamas ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.“

1.5. Papildau 74 punktu:

74. Jeigu vykdomoji byla užbaigiama dėl to, kad skolininkui iškelta bankroto byla (CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktas), prieš užbaigdamas vykdomąją bylą antstolis panaikina į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktus nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas ir nurodymus nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.“

1.6. Papildau 81 punktu:

81. Antstolis, pradėdamas išieškojimą vykdyti skolininko turto administravimu ir iš to gautų pajamų nukreipimu skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, pasiūlo išieškotojui per antstolio nustatytą terminą pateikti antstoliui skolininko turto administratoriaus kandidatūrą. Išieškotojui per antstolio nustatytą terminą nepateikus skolininko turto administratoriaus kandidatūros, skolininko turto administratorių patvarkymu gali paskirti antstolis.

Tais atvejais, kai skolininkui priklauso nekilnojamasis turtas, kurį sudaro gyvenamosios patalpos ar pastatai, ir skolininkas antstolio į šias patalpas ar pastatus neįleidžia, prieš pradėdamas išieškojimą vykdyti turto administravimu, antstolis kreipiasi į teismą dėl leidimo įeiti į skolininkui priklausančias gyvenamąsias patalpas ar pastatus, kurie bus administruojami.

Detalią skolininko turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką nustato antstolis patvarkymu. Skolininko turto administravimo tvarką antstolis nustato vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatomis.

Skolininko turto administratorius veikia vadovaudamasis paprastąjį turto administravimą reglamentuojančiomis Civilinio kodekso nuostatomis ir turi paprastąjį turto administravimą atliekančio administratoriaus teises, išskyrus teisę perleisti administruojamą turtą kitiems asmenims arba jį įkeisti, taip pat turi paprastąjį turto administravimą atliekančio administratoriaus pareigas ir atsakomybę. Už skolininko turto administravimą turto administratorius gauna šioje Instrukcijoje nustatyto dydžio atlygį, kuris apmokamas iš pajamų, gautų administruojant skolininko turtą.“

1.7. Papildau 101 punktu:

101. Jeigu areštuojamas skolininkui priklausantis bendras su kitais asmenimis turtas ir skolininkui priklausanti turto dalis nenustatyta, kartu su turto arešto aktu antstolis skolininkui įteikia arba registruota pašto siunta išsiunčia sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (toliau šiame punkte – sutikimas), formą ir skolininką informuoja, kad šiuo būdu turto dalį nusistatyti ar turtą pasidalyti pageidaujantis skolininkas užpildytą sutikimą antstoliui turi pateikti ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos.

Gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą sutikimą ir priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į skolininkui priklausantį bendrą su kitais asmenimis turtą, antstolis patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną jam vykdomuosius dokumentus vykdyti pateikusiems išieškotojams pateikia skolininko pateiktą sutikimą ir pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka.

Jeigu nė vienas išieškotojas per šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytą terminą nepateikia antstoliui prieštaravimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, per trisdešimt dienų nuo antstolio patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Motyvuotu antstolio patvarkymu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

Kartu su patvarkymu, kuriuo antstolis pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis išduoda patvirtintą sutikimo kopiją ir patvarkyme nurodo, kad notarine tvarka patvirtintu susitarimu turto dalį nustatyti ar turtą pasidalyti, naudojimosi turtu tvarką nustatyti galima tik taip, kaip tai nurodyta sutikime. Šioje pastraipoje nurodytą patvarkymą antstolis perduoda Turto arešto aktų registrui. Jeigu teismas sustabdo šioje pastraipoje nurodyto antstolio patvarkymo vykdymą ar šį patvarkymą panaikina, taip pat jeigu paaiškėja kitų aplinkybių, dėl kurių skolininkui priklausančio bendro su kitais asmenimis turto dalis negali būti nustatyta ar šis turtas padalytas notarine tvarka patvirtintu susitarimu, antstolis Turto arešto aktų registrui pateikia patvarkymą, panaikinantį antstolio patvarkymą, kuriuo skolininkui ir bendraturčiams buvo pasiūlyta pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo.

Jeigu šio punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka išieškotojams išsiuntus patvarkymą su skolininko pateiktu sutikimu šiam antstoliui pateikiami vykdyti nauji vykdomieji dokumentai ir (ar) kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, prisijungia prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, naujiems išieškotojams antstolio patvarkymas su skolininko pateiktu sutikimu nesiunčiamas, tačiau šie išieškotojai turi teisę turtą realizuojančiam antstoliui pateikti prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Šis prieštaravimas turtą realizuojančio antstolio kontorai turi būti pateiktas iki šio punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto antstolio patvarkymo, kuriuo skolininkui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, pasiūlyta pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, priėmimo dienos.

Jeigu skolininkas nepateikia antstoliui sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka patvirtinto susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo arba bent vienas išieškotojas per šio punkto antrojoje ir penktojoje pastraipose nustatytą terminą pateikia prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, taip pat jeigu per šio punkto trečiojoje pastraipoje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo. Jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos.

Jeigu skolininkui priklausantį bendrą su kitais asmenimis turtą areštavo keli antstoliai, šio punkto antrojoje–šeštojoje pastraipose nurodytus veiksmus atlieka antstolis, kuriam šios Instrukcijos 11 punktas suteikia teisę šį turtą realizuoti.“

1.8. Pakeičiu 30 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Antstolis gali atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitą, jeigu jų suma viršija 100 eurų.“

1.9. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų neapmoka per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, vykdymo išlaidos išieškomos priverstinai. Vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. Nuo išieškomų vykdymo išlaidų vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išskyrus šios Instrukcijos 65 punkte nurodytas antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidas, mokamas išieškotojo parinktiems asmenims už statinio nugriovimą, jo dalies (-ių) išardymą ar kitų statybos darbų atlikimą ir (ar) statybvietės sutvarkymą. Šiuo atveju, t. y. už išieškotojo sumokėtos pinigų sumos už atliktus darbus išieškojimą, būtinos vykdymo išlaidos ir atlygis antstoliui apskaičiuojami vadovaujantis šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytais dydžiais ir išieškomi iš skolininko Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Už vykdomojo dokumento dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo vykdymą vykdymo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis šios Instrukcijos 2 lentelės 13 punkte nustatytais dydžiais. Antstoliui pareikalavus išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas ir atlygį antstoliui.

Vykdymo išlaidas išieškodamas priverstinai, išskyrus vykdomąsias bylas, kuriose šios Instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškoma mažesnė nei 100 eurų skola, antstolis patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą skolininkui siunčia kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos (pvz., nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymu atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kt.).

Šios Instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškodamas mažesnę nei 100 eurų skolą, apie priverstinį vykdymo išlaidų išieškojimą antstolis skolininką informuoja patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo.

Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą.“

1.10.  Pakeičiu 3 lentelės 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Atlygis kuratoriui                                               79,99 euro už vieną vykdomąją bylą“.

1.11.  Papildau 3 lentelę 32 punktu:

32. Patvarkymo dėl vykdymo proceso                    24 eurai“.

                     šalies pakeitimo parengimas                                                                                              

1.12.  Papildau 3 lentelę 33 punktu:

33. Atlygis skolininko turto administratoriui           10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 79,99 euro už vieną vykdomąją bylą“.

1.13.  Pakeičiu 661 punktą ir jį išdėstau taip:

661. Jeigu per šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis, išieškojimuose iki 100 eurų papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus pašto (kurjerių) išlaidas, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko neimami.“

1.14.  Pakeičiu 662 punktą ir jį išdėstau taip:

662. Kai skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis pasibaigus šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytam terminui, išieškojimuose iki 100 eurų iš skolininko išieškomos visos šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos.“

1.15.  Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 100 eurų, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.“

1.16.  Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.17.  Papildau 121 priedu (pridedama).

2Nustatau, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2018 m. sausio 1 d. –gruodžio 31 d. atliks šio įsakymo 1.4 papunktyje nurodyto teisinio reguliavimo stebėseną.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                        Milda Vainiutė

 

 

 

SUDERINTA                                                            SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras                    Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė

 

Vilius Šapoka                                                             Inga Karalienė


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

 

(Patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI vykdyti VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ dėl skolos,

mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo[1]

 

_______________________ _______________________

(data)                                                                 (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal:

 

___________________________________________________________

(skolininko fizinio gyvenamąją vietą / turto buvimo vietą / darbo vietą; juridinio asmens buveinės vietą / turto buvimo vietą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsniu, patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, ir priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) pateiktą man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________.

Vadovaujantis CPK 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kartu su įsiskolinimu iš Jūsų taip pat bus išieškotos vykdomojoje byloje apskaičiuotos vykdymo išlaidos. Įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bus išieškomi iš piniginių lėšų Jūsų banko sąskaitoje (-ose). Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos nebus išieškotos, galės būti taikomos kitos CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, taip pat bus išieškotos visos Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu įsiskolinimą esate apmokėjęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

121 priedas

 

(Sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, forma)

 

Sutikimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka

 

_______________________

(data)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalimi, informuoju, kad sutinku nustatyti man priklausančią turto dalį / pasidalyti turtą bendru mano ir kitų bendraturčių susitarimu,                                                                         (nereikalingą išbraukti)

patvirtintu notarine tvarka. Bendrą turtą pasidalysime (nustatysime kiekvienam bendraturčiui priklausančią dalį) šiomis dalimis:

 

Eil. Nr.

Bendro turto pavadinimas

Bendraturčio vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

Bendraturčiui teksianti turto dalis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu bus nustatyta ši naudojimosi turtu tvarka:[2]

 

 

________________________________________________________________________________________________

(nurodomas kiekvienas nekilnojamasis daiktas ir naudojimosi šiuo daiktu tvarka)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

(jeigu naudojimosi turtu tvarka nenustatoma, šią dalį perbraukti)

 

 

Skolininkas ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 [1] Patvarkymas rengiamas tuo atveju, kai Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškoma mažesnė nei 100 eurų skola, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtas baudas.

[2] Pildoma, jeigu skolininko ir kitų bendraturčių bendru susitarimu bus pasidalytas nekilnojamasis daiktas (bus nustatyta skolininkui priklausanti nekilnojamojo daikto dalis) ir bus nustatyta naudojimosi šiuo daiktu tvarka.

Jeigu skolininko ir kitų bendraturčių bendru susitarimu bus nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su šiuo sutikimu turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtas žemės sklypo planas.

Jeigu skolininko ir kitų bendraturčių bendru susitarimu bus nustatyta naudojimosi statiniu (patalpa) tvarka, kartu su šiuo sutikimu turi būti pateiktas Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esantis statinio (patalpos) planas.