HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 m. KOVO 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 11 d. Nr. D1-357

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ ir preambulę išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir 18 straipsnio 2 dalimi:“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika