LIETUVOS DARBO BIRŽOS
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. V-168

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų 6.1.1 ir 6.2.1 papunkčiais, 7, 9, 13, 15 punktais:

1. Tvirtinu šią Trišalę tarybą prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Taryba):

1.1. Janina Matuizienė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė;

1.2. Jovita Pretzsch Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė;

1.3. Marija Varasimavičienė Lietuvos metalistų profesinės sąjungos susivienijimo pirmininkė;

1.4. Raminta Radavičienė Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekspertė;

1.5. Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

1.6. Aušra Kerzienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Personalo vadovų klubo pirmininkė;

1.7. Kristina Ščerbickaitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vedėja;

1.8. Raminta KrulikauskienėLietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkaus ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja;

1.9. Saulius ZybartasLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

2. N u s t a t a u, kad Tarybos veikloje patariamojo balso teise gali dalyvauti šie atstovai:

2.1. Deimantė Bukeikaitė – Lietuvos Caritas generalinė direktorė;

2.2. Birutė Noreikaitė – VšĮ „Investuok Lietuvoje“ investicinės aplinkos ekspertė.

3. S k i r i u Tarybos sekretore, atsakinga už Tarybos posėdžių protokolavimą ir techninį aptarnavimą – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo biržos) Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistę Dovilę Gaižutytę.

4. P a v e d u:

4.1. Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriui parengti Tarybos darbo reglamento projektą ir pateikti jį Tarybai iki 2018 m. balandžio 23 d.;

4.2. Tarybai artimiausiame posėdyje patvirtinti Tarybos darbo reglamentą;

4.3. Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

4.4. šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                            Ligita Valalytė