AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017 M. vasario 10 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V3-5 „DĖL Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 3 d. Nr. V3-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis pateiktą nuomonę, įformintą 2022 m. sausio 3 d. Audito priežiūros komiteto balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis protokolo nutarimu Nr. A1-1-1:

p a k e i č i u Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. vasario 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 „Dėl Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Audrius Linartas

 

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr.V3-5

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo

valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d.

įsakymo Nr. V3-1 redakcija)

 

Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS TYRIMĄ, PAŽEIDIMO TYRIMĄ AR REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS PATIKROS KOKYBĖS TYRIMĄ, NEPRIKLAUSOMUMO principo LAIKYMOSI reikalavimŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimus ir atsakomybę už jų pažeidimą.

2. Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 54 straipsnio 1 dalies, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 537/2014) 26 straipsnio 4 dalies nuostatas.

3. Tvarkos aprašo laikosi šie auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą (toliau – viešoji priežiūra), finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą (toliau – kokybės tyrimas), pažeidimo tyrimą ar reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą atliekantys asmenys (toliau – asmuo):

3.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir valstybės tarnautojai (toliau – AVNT darbuotojai);

3.2. Audito priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) nariai;

3.3. Auditoriai kontrolieriai (toliau – kontrolierius);

3.4. Ekspertai (specialistai), kuriuos pasitelkė AVNT, Lietuvos auditorių rūmai (toliau – Auditorių rūmai) arba kontrolierius iškilusiems klausimams spręsti.

4. Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse vartojamų sąvokų reikšmes. Tvarkos apraše vartojama sąvoka artimas giminaitis apima asmens tiesiosios linijos giminaičius iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičius (broliai ir seserys).

 

 

II SKYRIUS 

ASMENS NEPRIKLAUSOMUMAS

 

5. Asmenys, atlikdami viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, kokybės tyrimą, pažeidimo tyrimą ar reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą privalo būti nepriklausomi nuo audito įmonės ir auditoriaus.

6. Asmuo laikomas nepriklausomu nuo audito įmonės, jei:

6.1. jo su audito įmonės dalyviu, vadovu, dirbančiu auditoriumi (dirbančiais auditoriais), valdymo ar priežiūros (jei sudaroma) organo nariu, audito įmonėje vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu nesieja santuoka ar partnerystė;

6.2. audito įmonės dalyviai, vadovas, dirbantis auditorius (dirbantys auditoriai), valdymo ar priežiūros (jei sudaroma) organo nariai, audito įmonėje vadovaujamas pareigas einantys asmenys nėra asmens artimi giminaičiai;

6.3. jis nėra audito įmonės darbuotojas arba buvo audito įmonės darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo dienos praėjo daugiau kaip 3 metai;

6.4. jis nėra audito įmonės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narys arba buvo audito įmonės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narys ir nuo šių santykių pasibaigimo dienos praėjo daugiau kaip 3 metai;

6.5. jis nėra audito įmonės dalyvis arba buvo audito įmonės dalyvis ir nuo akcijų arba akcijų dalių perleidimo yra praėję daugiau kaip 3 metai;

6.6. jis dirbo įmonėje, kurios dalyvis yra audito įmonė, ir nuo šių santykių pasibaigimo dienos praėjo daugiau kaip 3 metai;

6.7. jis teikė audito įmonei audito, turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, reorganizavimo sąlygų vertinimo, vidaus audito paslaugas ir nuo tokių paslaugų teikimo dienos praėjo daugiau kaip 1 metai.

7. Asmuo laikomas nepriklausomu nuo auditoriaus, jei:

7.1. jo su auditoriumi nesieja santuoka (partnerystė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka)  arba jis nėra auditoriaus artimas giminaitis;

7.2. jie bendrai nekontroliuoja įmonės arba abu jai nedaro reikšmingos įtakos;

7.3. jis pats, sutuoktinis (sugyventinis, su kuriuo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota partnerystė), jo artimi giminaičiai neturi finansinių interesų (pavyzdžiui, paskolų, sandorių);

7.4. jis nėra įmonės darbuotojas, valdymo ar priežiūros organo narys ar dalyvis (turintis reikšmingą įtaką įmonei), kurioje auditorius dirba, yra valdymo ar priežiūros organo narys ar dalyvis (turintis reikšmingą įtaką įmonei) ir nuo santykių pabaigos ar nuo akcijų arba akcijų dalių perleidimo praėjo daugiau kaip 3 metai;

7.5. jis nėra to auditoriaus audituojamos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys ar dalyvis (turintis reikšmingą įtaką audituojamai įmonei).

8. Asmuo neturi būti veikiamas kitų reikšmingų aplinkybių, galinčių turėti įtakos jo nepriklausomumui. Apie kiekvieną tokių sąlygų atvejį asmuo sprendžia atskirai.

9.  Asmuo laikomas nepriklausomu nuo audito įmonės ir auditoriaus, jei jis nėra susijęs su audito įmone ar auditoriumi ir jeigu Tvarkos aprašo 7.1 ir 7.3 punktuose nurodyta su artimais giminaičiais susijusi informacija asmeniui objektyviai negali būti žinoma.

 

III SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

 

10. Asmuo turi įvertinti visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos jo nepriklausomumui. Nustačius nepriklausomą nuomonę ribojančių aplinkybių, turi imtis priemonių šioms aplinkybėms pašalinti, nepavyktus pašalinti nepriklausomą nuomonę ribojančių aplinkybių, privalo atsisakyti toliau atlikti viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, kokybės tyrimą, pažeidimo tyrimą ar reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą.

11. Asmuo, prieš pradėdamas darbą, privalo pasirašyti Nepriklausomumo deklaraciją (priedas) ir ją pateikti AVNT.

12. Nepriklausomumo deklaraciją AVNT darbuotojas teikia prieš pradėdamas atlikti šiame Tvarkos apraše nustatytas pareigas, paskirtas Komiteto narys – iki pirmo Komiteto posėdžio, kontrolierius – patvirtinus jo kandidatūrą, ekspertas – prieš pasirašydamas sutartį.

13. Pasikeitus Nepriklausomumo deklaracijoje nurodytiems duomenims, ryšiams ar aplinkybėms, asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti AVNT patikslintą Nepriklausomumo deklaraciją.

14. Pasirašyta Nepriklausomumo deklaracija AVNT gali būti pateikta raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

15. Nepriklausomumo deklaracijose esančių asmens duomenų tvarkymo tikslai – sudaryti sąlygas asmenims tinkamai įgyvendinti šiame Tvarkos apraše numatytas pareigas, sudaryti sąlygas AVNT valdyti, prižiūrėti asmens nepriklausomumo riziką, užkirsti kelią galimiems pažeidimams atsirasti ar daromiems pažeidimams.

16. Nepriklausomumo deklaracijoje esančius asmens duomenis tvarko AVNT vadovaudamasi Įstatymu, šiuo Tvarkos aprašu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  (toliau – Reglamentas  (ES) 2016/679) 5 straipsnyje numatytais asmens duomenų tvarkymo principais, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

 

IV SKYRIUS

veiksmai dėl GRĖSMIŲ NEPRIKLAUSOMUMUI ŠALINIMo

 

17. Asmenys apie paaiškėjusias reikšmingas savo nepriklausomumui grėsmes turi pranešti tokia tvarka:

17.1. AVNT darbuotojai – AVNT direktoriui.

17.2. Kontrolieriai, atlikdami jiems pavestas finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą, – raštu AVNT ir Auditorių rūmams.

17.3. Ekspertai, kuriuos finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros metu pasitelkė kontrolieriai, – raštu Auditorių rūmams ir AVNT, kiti ekspertai – raštu AVNT.

18. Jei nepriklausomumo pažeidimo grėsmė iškilo AVNT direktoriui, jis raštu turi pranešti AVNT savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) ir nusišalinti priimant sprendimą tuo klausimu.

19. Jei asmens pasiūlytomis priemonėmis nepavyksta pašalinti grėsmių, užduočiai vykdyti turi būti paskiriamas kitas AVNT darbuotojas ar kontrolierius, atsisakoma eksperto paslaugų ar parenkamas kitas ekspertas.

20. Jei Komiteto posėdyje sprendžiamas klausimas, dėl kurio Komiteto narys negali būti laikomas nepriklausomu, toks narys prieš Komiteto posėdį ar posėdžio metu apie galimas grėsmes nepriklausomumui turi pranešti Komiteto pirmininkui ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo, o Komiteto pirmininkas – AVNT direktoriui, kitiems Komiteto nariams. Jei Komiteto narys nusišalina nuo sprendimo priėmimo, tai turi būti nurodyta Komiteto posėdžio protokole. Jei Komiteto pirmininkas nusišalina nuo sprendimo priėmimo, sprendžiant tą klausimą posėdžiui pirmininkauja pirmininką pavaduojantis Komiteto narys.

21. Jei ekspertas informuoja apie galimą grėsmę savo nepriklausomumui ar kitaip gaunama informacijos, kad jo nepriklausomumas buvo pažeistas ar yra grėsmė, kad bus pažeistas, tokio eksperto paslaugų turi būti atsisakoma.

22. Gavus pranešimų ar kitokių žinių apie nepriklausomumui reikšmingas grėsmes, kad buvo ar bus pažeistas asmens nepriklausomumas (toliau – informacija), įvertinama nepriklausomumo pažeidimo rizika, nepriklausomumo pažeidimo padariniai ir priimamas sprendimas dėl tolesnio viešosios priežiūros, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo, kokybės tyrimo, pažeidimo tyrimo ar reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo atlikimo procedūrų.

23. Auditorių rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo siūlo:

23.1. kontrolieriui, kurio nepriklausomumui kilo pažeidimo grėsmė, imantis reikalingų priemonių pašalinti grėsmes nepriklausomumui, leisti tęsti konkretaus auditoriaus ar audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą;

23.2. keisti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planą ir skirti kitą kontrolierių atlikti peržiūrą.

24. AVNT direktorius per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos leidžia AVNT darbuotojui, kurio nepriklausomumui kilo pažeidimo grėsmė, tęsti viešosios priežiūros, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo, kokybės tyrimo, pažeidimo tyrimo ar reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo procedūrų atlikimą arba paskiria kitą AVNT darbuotoją.

25. Komiteto narys nusišalina nuo klausimų, dėl kurių jo nuomonė negali būti laikoma nepriklausoma, svarstymo ir nutarimų priėmimo. Jei Komiteto narys nenusišalina pats, jį nušalinti gali siūlyti bet kuris Komiteto narys ar AVNT direktorius. Sprendimą dėl Komiteto nario nušalinimo priima Komiteto pirmininkas, o dėl Komiteto pirmininko – AVNT direktorius.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ NEPRIKLAUSOMUMO PRINCIPO PAŽEIDIMĄ

 

26. Paaiškėjus, kad asmens nepriklausomumas buvo pažeistas, tačiau asmuo nustatyta tvarka apie tai nepranešė arba nesiėmė tinkamų veiksmų, kurie galėjo pašalinti grėsmę nepriklausomumui, šio asmens atžvilgiu gali būti imamasi priemonių.

27. AVNT direktoriaus sprendimu AVNT darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

28. Atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą Komiteto pirmininkas Komiteto nariui gali pareikšti pastabą apie Komiteto nario padarytus pažeidimus ir informuoti jį paskyrusią instituciją ar teikti Finansų ministerijai siūlymą atšaukti jį iš Komiteto narių. Priėmus sprendimą teikti Finansų ministerijai siūlymą atšaukti asmenį iš Komiteto narių, Komiteto pirmininkas ar AVNT direktorius kreipiasi į tą asmenį delegavusią instituciją su siūlymu skirti į Komiteto narius kitą asmenį. Paaiškėjus, kad Komiteto pirmininkas nesilaikė nepriklausomumo principo, Komiteto narys gali teikti Finansų ministerijai siūlymą atšaukti Komiteto pirmininką.

29. Atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą AVNT direktorius, suderinęs sprendimą su Komitetu, kontrolieriui gali pareikšti pastabą ir (ar) informuoti Auditorių rūmus apie jo padarytus pažeidimus.

30. Reikšmingai pažeidus nepriklausomumo principą AVNT darbuotojas gali būti atleidžiamas iš darbo, Finansų ministerijai teikiamas siūlymas atšaukti asmenį iš Komiteto narių, atšaukiamas kontrolierius. Nepriklausomumo principo pažeidimas laikomas reikšmingu, jei jis turėjo lemiamos įtakos priimamiems sprendimams dėl atlikto audito kokybės užtikrinimo ir viešosios priežiūros vykdymo, pažeidė ar galėjo pažeisti kitų asmenų teises ar teisėtus interesus.

31. Asmuo, pažeidęs nepriklausomumo principą, už AVNT ar tretiesiems asmenims padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Klausimus dėl nepriklausomumo reikalavimų, kurių nereglamentuoja Tvarkos aprašas, svarsto ir sprendimus priima AVNT direktorius.

33. Asmuo, nustatytu laiku ir tvarka nepateikęs Nepriklausomumo deklaracijos, negali pradėti atlikti šiame Tvarkos apraše nustatytų pareigų. Atlikti asmens Nepriklausomumo deklaracijos pildymo ir pateikimo AVNT kontrolę įgaliojamas AVNT darbuotojas.

34. Nepriklausomumo deklaracijų saugojimo AVNT terminas yra 10 metų.

35. Įsigaliojus Tvarkos aprašui asmenys turi įvertinti aplinkybes, galinčias turėti įtakos jų nepriklausomumui, o pasikeitus iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo asmens pateiktoje Nepriklausomumo deklaracijoje nurodytiems duomenims, AVNT pateikti patikslintą Nepriklausomumo deklaraciją šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

_______________________________________

 

 

Asmenų, atliekančių auditorių ir audito

įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų

audito kokybės užtikrinimą, finansinių

ataskaitų audito kokybės tyrimą, pažeidimo

tyrimą ar reguliuojamosios veiklos patikros

kokybės tyrimą, nepriklausomumo principo

laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo priedas

 

__________________________________________________________________________________

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojo arba valstybės tarnautojo, Audito priežiūros komiteto nario, auditoriaus kontrolieriaus ar eksperto vardas ir pavardė)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

NePRIKLAUSOMUMO deklaracija

 

____________________________

(data)

_____________________________

(vieta)

 

Būdamas (-a) __________________________________________________________, pasižadu:

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojas, valstybės tarnautojas, Audito priežiūros komiteto narys, auditorius kontrolierius, ekspertas)

 

1. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, atlikti savo pareigas;

2. paaiškėjus, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytas teises ir pareigas gali būti pažeidžiamas mano nepriklausomumas, nedelsdamas (-a) apie tai raštu pranešti Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

3. pasikeitus Nepriklausomumo deklaracijoje nurodytiems duomenims, ryšiams ar aplinkybėms, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti AVNT patikslintą Nepriklausomumo deklaraciją.

 

Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui:

 

1) aš ar mano sutuoktinis (sugyventinis, su kuriuo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota partnerystė) ar mano artimi giminaičiai dirba arba per paskutinius trejus metus dirbo audito įmonėje (kaip nustatyta Tvarkos aprašo 6.3, 6.4, 7.1 punktuose):

 

Eil. Nr.

 

Audito įmonės pavadinimas

 

Pareigos

 

Asmens vardas, pavardė (giminystės ryšys)

 

Darbo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) mano, mano artimų giminaičių ar mano sutuoktinio (sugyventinio, su kuriuo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota partnerystė) santykiai su audito įmonėmis per 3 paskutinius metus (kaip nustatyta Tvarkos aprašo 6.1, 6.2. 6.5, 6.6, 7.2, 7.4 punktuose):

 

Eil. Nr.

 

 

 

Asmens vardas, pavardė (giminystės ryšys)

 

Įmonės pavadinimas

 

 

 

Turimos (turėtos) akcijos ar kiti vertybiniai popieriai (proc.)

 

Dalyvavimas įmonės valdymo ar stebėjimo organų veikloje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) kita svarbi informacija (kaip nustatyta Tvarkos aprašo 6.7, 7.3, 7.5 punktuose ir kiti atvejai):

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikiau visus man žinomus duomenis ir atsakau už jų teisingumą.

Sutinku, kad Nepriklausomumo deklaracijoje pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Tvarkos aprašo 15 ir 16 punktuose nustatytais tikslais ir pagrindais.

________________________           _________________                 _________________________   

(Pareigos)                                                        (Parašas)                                              (Vardas, pavardė)