LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-191

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisykles (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė


 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 3D-191

 

 

 

 

 

 

NACIONALINĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1408/2013), ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

 

2.         Šios taisyklės reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą (toliau – pagalba) iš valstybės biudžeto lėšų pieno gamintojams, siekiant išsaugoti Lietuvos pieno gamybos potencialą esant rinkos veikimo sutrikdymams ir skatinti pieno gamintojų jungimąsi į žemės ūkio kooperatyvus.

 

3.         Taisyklių tikslas – nustatyti nacionalinės pagalbos skyrimo pieno gamintojams tvarką ir reikalavimus.

 

4.         Pagalba mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, neviršijant 18 mln. Eur.

 

5.         Pagalbos dydis pieno gamintojams, atitinkantiems šių taisyklių 6 punkto reikalavimus, yra 78,23 Eur už pieninę karvę. Pieno gamintojams, atitinkantiems šių taisyklių 6, 8–9 punktų reikalavimus, pagalbos dydis yra 86,05 Eur už pieninę karvę.

 

 

II SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR REIKALAVIMAI PAGALBAI GAUTI

 

6. Pagalba apskaičiuojama pieno gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

6.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 1 d.;

6.2. 2015 m. gruodžio–2016 m. sausio–vasario mėn. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – Centras) registruotiems pieno supirkėjams pardavė žalią pieną;

6.3. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2016 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;

6.4. nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos;

6.5. pateikė paraiškas nacionalinei pagalbai gauti (taisyklių 1 priedas) (toliau – paraiškos) pagal šių taisyklių 11 punktą.

7. Pagalba pieno gamintojams mokama už ŪGR 2016 m. kovo 1 d. registruotas pienines karves.

8. Pieno gamintojams, 2016 m. kovo 1 d. esantiems kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), kuri Centre yra registruota pieno supirkėja, nariais, ir šių taisyklių 6.2 papunktyje nurodytą laikotarpį pardavusiems tai kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) žalią pieną, išmokos dydis yra padidinamas 10 proc. Narių, esančių kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve) 2016 m. kovo 1 d., sąrašą, pateikia kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) Centrui el. paštu supirkejai@vic.lt.

9. Šių taisyklių 8 punktas taikomas tik tų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams, kurių 2015 m. žalio pieno supirkimas iš savo kooperatyvo narių, esančių kooperatyvo nariais 2016 m. kovo 1 d., sudarė daugiau kaip 50 proc. iš viso jų supirkto žalio pieno kiekio.

10. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam pieno gamintojui (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus negali viršyti 15 000 Eur. Jeigu išmokėjus apskaičiuotą nacionalinę pagalbą būtų viršytas maksimalus leistinas de minimis pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą pagal šių taisyklių 12.4.1 papunktį, apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas nurodytasis reglamentas.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

11. Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė) nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai). Pieno gamintojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga ir kt.), gali ją pateikti iki 2016 m. birželio 6 d. (įskaitytinai). Paraiškos, pateiktos po galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

12. Centras:

12.1. pieno gamintojams apskaičiuoja preliminarų pagalbos dydį;

12.2. pagal šių taisyklių reikalavimus įvertina pieno gamintojų tinkamumą pagalbai gauti ir sudaro galinčių pretenduoti gauti pagalbą pieno gamintojų sąrašą;

12.3. per 1 darbo dieną nuo šių taisyklių įsigaliojimo elektroniniu būdu excel formatu perduoda Savivaldybėms sudarytą pieno gamintojų, galinčių pretenduoti gauti pagalbą, duomenų suvestinę (taisyklių 2 priedas), suskirstytą pagal Savivaldybių teritorijose esančias seniūnijas ir pieno gamintojų ūkių dydžius (pieno gamintojai, turintys iki 50 karvių (įskaitytinai), ir pieno gamintojai, turintys 51 ir daugiau karvių);

12.4. elektroniniu būdu (el. paštu nacionaline.pagalba@vic.lt) gavęs iš Savivaldybių 13.3 papunktyje  nurodytą informaciją:

12.4.1. iki 2016 m. balandžio 29 d. patikrina pareiškėjus, kurie 2016 m. kovo 1 d. turėjo 51 ir daugiau karvių ir kurie pateikė paraiškas, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), dėl apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus pareiškėjo gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir / ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal šias taisykles mokėtiną pagalbos sumą, apskaičiuotą šiam pareiškėjui, neviršija leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos, ir priima sprendimą dėl pagalbos pagal šias taisykles skyrimo. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju;

12.4.2. vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo šių taisyklių 12.4.1 papunktyje nurodytiems pareiškėjams pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

12.5. iki 2016 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta ir apskaičiuota pagalbos suma duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pagal tarpusavyje suderintą formą;

12.6. per 10 darbo dienų nuo duomenų perdavimo Agentūrai išsiunčia pagalbos gavėjui pranešimą, prašydamas nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Centras ir Agentūra duomenų apie pagalbos gavėjo sąskaitą neturi, tačiau jis atitinka reikalavimus pagalbai gauti;

12.7. siunčia pagalbos gavėjams informacinius pranešimus dėl duomenų patikslinimo, jei duomenys apie pagalbos gavėjų sąskaitas yra neteisingi.

13. Savivaldybė:

13.1. elektroniniu būdu excel formatu gavusi iš Centro galinčių pretenduoti gauti pagalbą sąrašus, suskirstytus pagal jos teritorijoje esančias seniūnijas, tą pačią darbo dieną perduoda juos atitinkamoms seniūnijoms;

13.2. iki 2016 m. balandžio 22 d. surenka iš seniūnijų joms pareiškėjų pateiktas paraiškas;

13.3. iki 2016 m. balandžio 25 d. perduoda Centrui suvestinę (elektroniniu būdu (el. paštu nacionaline.pagalba@vic.lt) excel formatu) (taisyklių 2 priedas), nurodydama pieno gamintojus, kurie pateikė paraiškas, ir elektronines paraiškų, pateiktas pareiškėjų, kurie 2016 m. kovo 1 d. turėjo 51 ir daugiau karvių, kopijas;

13.4. iki 2016 m. spalio 1 d. patikrina pareiškėjus, kurie 2016 m. kovo 1 d. turėjo iki 50 karvių (įskaitytinai) ir pateikė paraiškas, vadovaudamasi šių taisyklių 12.4.1 papunktyje nurodytais teisės aktais bei tvarka, ir priima sprendimą dėl pagalbos pagal šias taisykles skyrimo. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju;

13.5. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo šių taisyklių 13.4 papunktyje nurodytiems pareiškėjams pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

14. Seniūnijos:

14.1. atspausdina paraiškas ir nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai) organizuoja paraiškų iš pieno gamintojų surinkimą;

14.2. suteikia ir platina informaciją apie teikiamą pagalbą pagal šių taisyklių reikalavimus.

15. Agentūra:

15.1. elektroniniu būdu iš Centro gavusi visus duomenis apie pagalbos gavėjams, kurie 2016 m. kovo 1 d. turėjo 51 ir daugiau karvių, skirtą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, bei pareiškėjams, kurie 2016 m. kovo 1 d. turėjo iki 50 karvių (įskaitytinai), apskaičiuotas pagalbos sumas, užsako pagalbos lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse numatyta tvarka;

15.2. iki 2016 m. lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerijai raštu pateikia informaciją apie pagal šias taisykles išmokėtą bendrą pagalbos sumą ir pagalbos gavėjų skaičių;

15.3. teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.

16. Jei Savivaldybė, pagal šių taisyklių 13.4 papunktį patikrinusi ir nustačiusi, kad pieno gamintojui išmokėta suma viršija reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnyje nustatytą 15 000 Eur sumą, raštu informuoja Centrą ir Agentūrą apie pareiškėjus, kuriems pagalba neskiriama, ir iš jų reikalingą išieškoti išmokėtą visą pagalbos sumą.

17. Centras, gavęs iš Savivaldybės sprendimus apie pareiškėjus, kuriems pagalba neskiriama, elektroniniu būdu perduoda jų duomenis Agentūrai pagal tarpusavyje suderintą formą.

18. Agentūra informuoja pareiškėją apie jam išmokėtą pagalbos sumą, kuri neatitinka reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatų, ir iš pareiškėjo išieško išmokėtą pagalbos sumą.

19. Pieno gamintojų paraiškos, pateiktos po 2016 m. balandžio 22 d., tačiau ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 6 d. (įskaitytinai), administruojamos šia tvarka:

19.1. savivaldybės kartą per savaitę pateikia Centrui suvestinę (elektroniniu būdu (el. paštu nacionaline.pagalba@vic.lt) excel formatu) (taisyklių 2 priedas), nurodydamos pieno gamintojus, kurie pateikė paraiškas pavėluotai, ir elektronines šių paraiškų kopijas;

19.2. Centras iki 2016 m. liepos 29 d. patikrina pareiškėjus, priima sprendimą ir pateikia informaciją apie pagalbos gavėjams suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, vadovaudamasis šių taisyklių 12.4.1–12.4.2 papunkčiuose nurodytais teisės aktais ir tvarka, bei elektroniniu būdu perduoda Agentūrai pagalbos gavėjų su jiems skirta pagalbos suma duomenis;

19.3. Agentūra, gavusi iš Centro duomenis apie pagalbos gavėjams skirtą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, užsako pagalbos lėšas ir iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

20. Pagalba pieno gamintojams pradėdama mokėti nuo 2016 m. gegužės 5 d.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

21. Pieno gamintojas, negavęs pagalbos, ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 30 d. gali raštu kreiptis į Centrą dėl informacijos suteikimo apie pagalbos neskyrimo aplinkybes.

22. Pieno gamintojui, atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, bet dar negavusiam pagalbos, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruotas valdos valdytoju ar partneriu, iki 2017 m. birželio 1 d. pateikia Centrui laisvos formos prašymą dėl pagalbos priskyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

23. Grąžintinos lėšos administruojamos Bendrosiose administravimo taisyklėse ir Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Pieno gamintojai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________________

 


 

 

Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams

administravimo taisyklių

1 priedas

(Paraiškos nacionalinei pagalbai gauti forma)

 

Pildo savivaldybės administracijos tarnautojas ar seniūnijos darbuotojas

Registracijos data: 2/0/1/6/-__/__/-__/__/

 

(Dokumento gavimo registracijos žymos vieta)

Atsakingas savivaldybės ar seniūnijos tarnautojas

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

________________________________________________________________

(pieno gamintojo vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas)

 

________________________________________________________________

(asmens / įmonės kodas)

 

____________________________ savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA NACIONALINEI PAGALBAI GAUTI

 

_____________

(data)

 

 

Prašau suteikti pagalbą už Ūkinių gyvūnų registre registruotas pienines karves:

 

2016 m. kovo 1 d. pieno gamintojo vardu Ūkinių gyvūnų registre registruotų pieninių karvių skaičius, vnt.

 

 

 

 

Nustatytas pagalbos dydis Eur už karvę

 

 

 

 

 

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą pagal Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. nesu susijęs su kitomis įmonėmis kaip apibrėžta reglamento 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) 2 ir 3 straipsniuose, o jeigu esu susijęs, pateikiu dokumentus, patvirtinančius ryšius su kitomis įmonėmis.

2. Sutinku, kad:

2.1. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus;

2.2. paraiškoje nacionalinei pagalbai gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su nacionalinės pagalbos administravimu susijusios institucijos gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl išmokėtos pagalbos sumos grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbą. Žinau, kad gavus pranešimą dėl pagalbos grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą;

3.2. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su nacionalinės pagalbos gavimu.

 

 

Pieno gamintojas                                 (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

 

Jei paraiška teikiama juridinio asmens vardu,

juridinio asmens atsakingo darbuotojo pareigos          (Parašas)                              (Vardas ir pavardė

 

 

 

Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams

administravimo taisyklių

2 priedas

 

 

DUOMENŲ APIE PIENO GAMINTOJUS, GALINČIUS PRETENDUOTI GAUTI NEREIKŠMINGĄ (DE MINIMIS) PAGALBĄ, SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.

Gamintojo vardas

Gamintojo pavardė / įmonės pavadinimas

Gamintojo asmens kodas / įmonės kodas

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Pieninių karvių skaičius 2016-03-01

Nustatytas pagalbos dydis Eur už karvę

Preliminari pagalbos suma, Eur

Paraiškos registracijos data

Paraišką pateikusio asmens parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________