Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMŲ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJOSE, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-365

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2, 7 dalimis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Pasvalio rajono miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-365

 

 

SUTIKIMŲ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) išduodamų sutikimų statybos metu laikinai naudotis valstybine žeme, esančia už žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti statybą, ribų (toliau – Sutikimas), išdavimo sąlygas ir tvarką.

2. Sutikimas gali būti išduodamas naudoti tiek teisės aktų nustatyta tvarka suformuotus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės sklypus (jų dalis), tiek valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, esančią už žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti statybą, ribų (toliau – valstybinės žemės plotas).

3. Sutikimus išduoda Meras. Gautus prašymus išduoti Sutikimą nagrinėja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Sutikimas išduodamas statant naują, rekonstruojant, remontuojant ar atnaujinant (modernizuojant) statinį, jeigu valstybinės žemės sklypą (jo dalį) arba valstybinės žemės plotą numatoma laikinai naudoti statybos metu, t. y. laikinam statybinių medžiagų, dirvožemio, sapropelio ir kitokių statybos procesui užtikrinti reikalingų medžiagų sandėliavimui, konstrukcijų laikymui ir statymui, technikos ir transporto priemonių laikymui, tvoros aptvėrimui statybos vietoje.

5. Sutikimas išduodamas statytojui (užsakovui) (toliau – asmuo).

6. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Merui turi pateikti:

6.1. prašymą išduoti Sutikimą (Taisyklių priedas), kuriame turi būti nurodytos priežastys ir motyvai, kodėl nėra galimybės statybos metu naudoti žemės sklypo (jo dalies), kuriame vykdoma statyba, bei terminas, kuriam prašoma išduoti Sutikimą. Prašymas išduoti Sutikimą gali būti pateiktas užpildžius elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą, kuri pasiekiama per Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – LEIP paslauga);

6.2. statybvietės planą (toliau – Planas), numatytą statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas), 8 priedo „Techninio projekto sudedamosios dalys“ 46.17 papunktyje, arba statybvietės schemą (toliau – Schema), kai Planas vadovaujantis Reglamentu neturi būti rengiamas.

7. Planas ar Schema turi būti parengti masteliu 1:500–1:1000. Planas turi būti parengtas naudojant ne senesnį kaip 3 metų topografinį planą (nuo statinio projektavimo pradžios), kaip tai nurodyta Reglamento 26 punkte. Schemą, kai nėra parengtas topografinis planas, galima rengti naudojant naujausią ortofotografinį žemėlapį. Plane ar Schemoje turi būti pažymėtos Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, ribos, nurodytas planuojamos naudoti teritorijos plotas. Pateikiami du Plano ar Schemos egzemplioriai (išskyrus tuos atvejus, kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis).

8. Kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis, asmuo Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus prideda LEIP paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis LEIP paslaugos priemonėmis, pažymi valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinates.

9. Per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrinama, ar kartu su prašymu pateikti Taisyklių 6.2 papunktyje nurodyti dokumentai, ar Planas arba Schema atitinka Taisyklių 7 punkto reikalavimus, ar planuojamas laikinas pasinaudojimas valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu neprieštarauja šioms Taisyklėms ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės žemės tvarkymą ir administravimą, o kai prašymas išduoti sutikimą pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, taip pat patikrinama, ar pažymėtos valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinatės.

Jeigu kartu su prašymu išduoti Sutikimą nepateiktas Planas ar Schema arba jeigu Planas ar Schema neatitinka šių Taisyklių 7 punkto reikalavimų ir (ar) planuojamas laikinas pasinaudojimas valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu prieštarauja šioms Taisyklėms ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės žemės tvarkymą ir administravimą, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu arba LEIP paslaugos priemonėmis, jeigu prašymas išduoti Sutikimą buvo pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, pranešama prašymą pateikusiam asmeniui, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs nurodytus trūkumus, asmuo gali pakartotinai kreiptis su prašymu išduoti Sutikimą.

10. Gavus visus šių Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus ir nustačius, kad planuojama statybos metu laikinai pasinaudoti:

10.1. naudojamu valstybinės žemės sklypu (jo dalimi), per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos kreipiamasi į valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotoją, prašant per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo pateikti informaciją raštu, ar valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja dėl naudojamo žemės sklypo (jo dalies) laikino naudojimo statybos metu ir (ar) suteikimas laikinai naudotis naudojamu valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) netrukdys žemės sklypo (jo dalies) naudoti pagal paskirtį. Negavus prašomos informacijos per 10 darbo dienų bus laikoma, kad valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja dėl laikino pasinaudojimo valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu;

10.2. valstybine žeme, esančia gatvių ir (ar) kelių apsaugos zonose bei besiribojančia su vietinės reikšmės keliais, gatvėmis užimta valstybine žeme, per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrinama informacija, ar planuojamas laikinas valstybinės žemės ploto naudojimas nedarys neigiamos įtakos kelio, gatvės eksploatavimui, galimai jų plėtrai, saugaus eismo organizavimui ar kitai planuojamai veiklai.

11. Gavus iš valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotojo raštą, kuriame išdėstyta subjekto nuomonė (pozicija) dėl planuojamo laikino pasinaudojimo valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu, per 5 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos priimamas sprendimas išduoti Sutikimą arba jo neišduoti. Sprendimas neišduoti Sutikimo įforminamas Mero raštu, kuriame nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas.

12. Kai valstybinės žemės sklypas ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas ir nėra valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotojo, į kurį reikėtų kreiptis, sprendimas išduoti Sutikimą arba atsisakyti jį išduoti priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų šių Taisyklių 6 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

13. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai:

13.1. valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotojas prieštarauja dėl laikino valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto naudojimo;

13.2. valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotojas per nustatytą terminą nepareiškė nuomonės dėl laikino valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto naudojimo, tačiau sprendimas išduoti Sutikimą prieštarautų šių Taisyklių ar kitų teisės aktų nuostatoms;

13.3. valstybinės žemės sklypas ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas, tačiau sprendimas išduoti Sutikimą prieštarautų šių Taisyklių ar kitų teisės aktų nuostatoms;

13.4. kai valstybinės žemės plotas, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, yra suprojektuotas patvirtintame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip grąžinamas natūra, perduodamas ar suteikiamas neatlygintinai nuosavybėn, parduodamas, išnuomojamas, perduodamas neatlygintinai naudotis ar valdyti patikėjimo teise;

13.5. kai yra priimtas sprendimas dėl valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnyje, procedūros pradžios;

13.6. yra galimybė statybvietę įrengti prašymą pateikusio asmens privačios žemės sklype ar šio asmens naudojamame žemės sklype (jo dalyje);

13.7. asmuo, kuris prašo išduoti Sutikimą, yra savavališkai užėmęs ir naudoja valstybinės žemės plotą, nurodytą prašyme išduoti Sutikimą;

13.8. kai šis žemės plotas reikalingas naudoti kitoms reikmėms.

14. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas laikinai naudoti Plane ar Schemoje pažymėtą teritoriją. Plane arba Schemoje įrašoma žyma, kurioje turi būti nurodyta Sutikimo išdavimo data ir numeris. Planas arba Schema, kurioje yra įrašyta žyma, yra neatsiejama Sutikimo dalis.

15. Tais atvejais, kai prašymas išduoti Sutikimą pateiktas ne LEIP paslaugos priemonėmis, vienas Plano ar Schemos egzempliorius kartu su Sutikimu grąžinamas asmeniui paštu arba jam atvykus į Skyrių.

16. Jeigu šių valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotojas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu nepateikia prašomos informacijos, apie Sutikimo išdavimą raštu informuojamas valstybinės žemės sklypo (jo dalies) naudotojas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Jeigu pageidaujama keisti Plane ar Schemoje pažymėtą valstybinės žemės teritoriją, kurią leista naudoti statybos metu, asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis į Merą dėl naujo Sutikimo išdavimo.

18. Pasikeitus statytojui, naujasis statytojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto Sutikimo.

19. Sutikimas išduodamas prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 2 metams. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 2 metams.

Sutikime nurodoma, kad kai valstybinės žemės plotas, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra suprojektuojamas rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip grąžinamas natūra, perduodamas ar suteikiamas neatlygintinai nuosavybėn, parduodamas, išnuomojamas perduodamas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, Sutikimas galioja iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl valstybinės žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

20. Pagal Sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

21. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo raštu informuoti Skyrių per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto sutvarkymo.

22. Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Mero sprendimu nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms, kai asmuo nemoka žemės nuomos mokesčio arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas naudojamas ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą Taisyklių 19 punkto 2 pastraipoje nustatytais atvejais asmuo informuojamas raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Nutraukus Sutikimo galiojimą asmuo apie tai papildomai informuojamas raštu.

Pasvalio rajono savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

23. Skyrius, gavęs asmens pranešimą apie valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto laikino naudojimo pabaigą ir jo sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui, per kurį asmuo turėjo sutvarkyti žemės sklypą (jo dalį) ar valstybinės žemės plotą, organizuoja kreipimąsi į instituciją, vykdančią žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kad ši per 20 darbo dienų atliktų žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu patikrintų, ar valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas ir ar yra sutvarkytas.

24. Skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Sutikimo išdavimo dienos informaciją apie išduotą Sutikimą paskelbia Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.pasvalys.lt).

25. Veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą arba atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

_____________________________

 

 

Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos

metu Pasvalio rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių

priedas

 

(Prašymo išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu forma)

____________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

____________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono Nr. / juridinio asmens arba kitos užsienio organizacijos teisinė forma,

____________________________________________________________________

buveinė, el. pašto adresas, telefono Nr.)

 

Pasvalio rajono savivaldybės merui

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI SUTIKIMĄ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

______________ Nr. _________________

(data)                                     (registracijos numeris*)

Prašau (-ome) išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybinės žemės sklypu (jo dalimi)

______________________, esančiu ______________________, / valstybinės žemės

(unikalus Nr.) (adresas)

plotu, esančiu _____________________________, statybos vykdymo žemės sklype

(vietovės pavadinimas)

_____________________ metu.

(kadastro Nr., adresas)

Planuojamo naudotis valstybinės žemės sklypo (jo dalies) plotas / valstybinės žemės plotas – ______kv. m.

Statybos metu laikinai pasinaudoti valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės žemės plotu reikalinga dėl šių priežasčių: __________________________________.

(nurodomi motyvai)

Prašau (-ome) išduoti sutikimą _____________________ laikotarpiui.

(terminas)

Sutinku (-ame) mokėti žemės nuomos mokestį už naudojimąsi valstybine žeme.

 

PRIDEDAMA. Statybvietės planas / schema*, ______ lapas (-ai, -ų), 2 egz.

 

___________________ ____________ _________________________

(Pareigų pavadinimas)**                                                   (Parašas)                                                               (Vardas ir pavardė)

 

*Tais atvejais, kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis, pridedamas vienas plano / schemos egzempliorius ir, naudojantis LEIP paslaugos priemonėmis, pažymimos valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinatės.

**Nurodoma, kai prašymą pateikia juridinis asmuo.

 

Informuojame Jus, jog Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. 8 658 34 258 (8 451 54 101), el. p. rastine@pasvalys.lt. Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 658 34 258 ( 8 451  54 101), el. p. dokumentai@pasvalys.lt

Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą ar skundą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, taip pat siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir terminais. Duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui ar skundui išnagrinėti bei tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos. Jeigu Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime išnagrinėti Jūsų prašymo ar skundo.

Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, papildyti ar ištrinti juos, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.