Kaunor-m

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRAcijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. ĮS-1840

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 5 straipsniu bei Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, o Bendrajam skyriui – Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Šarūnas Šukevičius

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 25 d.

įsakymu Nr. ĮS-1840

 

 

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie pažeidimus

Kauno rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas) pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Apraše vartojama sąvoka kompetentingas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, numatytas funkcijas.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

 

3. Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas:

3.1 administruoja vidinį kanalą;

3.2. analizuoja vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;

3.3. užtikrina Savivaldybės vidiniu kanalu gautos informacijos konfidencialumą;

3.4. bendradarbiauja su darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

3.5. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

3.6. vykdo kitas Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vyriausybės nutarime ar kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

4.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių darbuotojų ir (ar) padalinių;

4.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, pvz. kreiptis į Savivaldybės kompetentingą instituciją dėl tyrimo pradėjimo, komisijos sudarymo ir kt.

5. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

6. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam Apraše priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

7.  Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Savivaldybe ar Savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

8. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pranešimą. Pranešimo forma skelbiama interneto svetainėje www.krs.lt.

9. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

10. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

10.1. atsiųsdamas pranešimą Savivaldybės administracijai paštu, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu po Savivaldybės administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

10.2. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@krs.lt.

11.  Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

12. Informaciją apie pažeidimą priima ir Administracijos Dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.

13. Informacija apie pažeidimą, Administracijoje gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 10.2 papunktyje, neregistruojama. Gavę tokią informaciją, Administracijos  valstybės tarnautojai ar darbuotojai nedelsiant ją turi persiųsti elektroninio pašto adresu: pranesk@krs.lt ir informaciją ištrinti.

14. Jeigu pranešimas gaunamas paštu, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis padalinys (darbuotojas) pranešimo neregistruoja ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jį perduoda kompetentingam subjektui, kuris pranešimą užregistruoja.

15. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

16. Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti kompetentingo subjekto pateiktą konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims bei užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

17. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar jau pateikęs informaciją apie pažeidimą arba pastaroji yra žinomai melaginga. 

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

18. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Savivaldybėje ar Savivaldybės administracijoje, nedelsdamas imasi informaciją tikrinti ir vertinti bei priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. jei pateikta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiunčia minėtą informaciją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio ją, sutikimo ir apie tai raštu nedelsiant praneša šiam asmeniui;

18.2. priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, pvz. kreiptis į Savivaldybės kompetentingą instituciją dėl tyrimo pradėjimo, komisijos sudarymo ir kt., jeigu pranešimas atitinka šio Aprašo 7-9 punktuose nustatytus reikalavimus;

18.3. atsisako tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu:

18.3.1. pranešimas neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

18.3.2. informacija grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

18.3.3. jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama Savivaldybėje, Savivaldybės administracijoje ar kitoje institucijoje.

19. Kompetentingas subjektas, per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo vidiniu kanalu, raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl tokios informacijos tyrimo (nagrinėjimo) ir dėl asmens pripažinimo ar nepripažinimo pranešėju. Sprendimas netirti (nenagrinėti) gautos informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

20. Kompetentingas subjektas, baigęs tirti (nagrinėti) gautą informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie tyrimo (nagrinėjimo) rezultatus, priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, bei nurodo šio sprendimo galimo apskundimo tvarką. Pažeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip pat turi būti informuotas apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

21. Informacija apie pranešėjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

 

VI SKYRIUS

NAUDOJIMASIS VIDINIU KANALU

 

22. Savivaldybės įstaigose ir valdomose įmonėse (toliau – Savivaldybės įstaiga) vidiniai kanalai gali būti nediegiami, jei šių įstaigų darbuotojai gali naudotis Savivaldybės vidiniu kanalu.

23. Galimybė naudotis vidiniu kanalu suteikiama Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (įsakymu). Priėmus minėtą sprendimą, Aprašo nuostatos taikomos ir Savivaldybės Įstaigoms.

24. Gavęs pranešimą apie pažeidimus Savivaldybės įstaigoje, kompetentingas subjektas įvertina gautą informaciją Apraše nustatyta tvarka ir per penkias darbo dienas priima sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo (nenagrinėjimo).

25. Priėmus sprendimą nagrinėti informaciją sprendžiama, kokiu lygmeniu turi būti atliekamas tyrimas. Sprendimas priimamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, atsižvelgus į galimybę nustatyti asmens, pateikusio informaciją, tapatybę, viešojo intereso užtikrinimą ir kt. Priėmus sprendimą nenagrinėti informacijos, apie tai pranešama asmeniui, nurodant atsisakymo motyvus. 

26. Nusprendęs, kad tyrimas ar jo dalis turi būti atliktas Savivaldybės įstaigoje, kompetentingas subjektas persiunčia jai nuasmenintą informaciją apie galimus pažeidimus.

27. Atlikusi tyrimą Savivaldybės įstaiga apie jo rezultatus ir priimtą sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, raštu informuoja kompetentingą subjektą. 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu.

30. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams Pranešėjų apsaugos įstatymo, Nutarimo ir šio Aprašo įgyvendinimo klausimais.

31. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir tyrimo (nagrinėjimo) duomenis ir organizuoja statistinių duomenų paskelbimą Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

 

________________

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo priedas

 

 

 

 

___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20      m.                              d.

Kaunas

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

______________                                                          __________________
(parašas)                                                                                                   (vardas ir pavardė)
__________