LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-509 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ, ĮGYVENDINANČIŲ INFORMAVIMO APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS IR JŲ PARDAVIMO SKATINIMO VIDAUS RINKOJE IR TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE PAPRASTĄSIAS PROGRAMAS, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 3D-245

Vilnius

 

P a k e i č i u Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“, ir 1 priedo 10 punktą išdėstau taip:

10. Pasiūlymo pateikimo vieta, data, valanda bei minutė, iki kada galima pateikti pasiūlymą, bei vokų su pasiūlymais atplėšimo data, valanda bei minutė (vokų atplėšimo data negali būti ankstesnė kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos. Data, valanda bei minutė, iki kada galima pateikti pasiūlymą, ir vokų atplėšimo data, valanda bei minutė turi sutapti). Informacija, kad konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai, neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Kęstutis Navickas