TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ
SUSITARIMAS
DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS,
KURIA KEIČIAMASI EUROPOS SĄJUNGOS INTERESAIS, APSAUGOS

 


TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

 

Kadangi:

 

(1)          Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – Šalys) pripažįsta, jog siekiant visapusiškai ir veiksmingai konsultuotis ir bendradarbiauti, gali prireikti tarpusavyje ir su Europos Sąjungos institucijomis ar Europos Sąjungos įsteigtomis agentūromis, įstaigomis ar biurais keistis įslaptinta informacija Europos Sąjungos interesais.

 

(2)          Šalys turi bendrą norą – prisidėti prie nuoseklios ir išsamios bendros sistemos, skirtos įslaptintos informacijos, gaunamos iš Šalių, iš Europos Sąjungos institucijų ar Europos Sąjungos įsteigtų agentūrų, įstaigų arba biurų, bei iš trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų, apsaugai Europos Sąjungos interesais, įdiegimo.

 

(3)          Šalys supranta, kad būtina nustatyti tinkamas prieigos prie tokios įslaptintos informacijos ir keitimosi ja saugumo priemones, siekiant tą informaciją apsaugoti,

 

SUSITARĖ:

 

 


1 STRAIPSNIS

 

Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad Šalys apsaugotų įslaptintą informaciją:

 

a)       kuri yra gaunama iš Europos Sąjungos institucijų ar Europos Sąjungos įsteigtų agentūrų, įstaigų ar biurų, ir kuri pateikiama Šalims arba kuria su Šalimis keičiamasi;

 

b)      kuri yra gaunama iš Šalių ir pateikiama Europos Sąjungos institucijoms ar Europos Sąjungos įsteigtoms agentūroms, įstaigoms ar biurams arba kuria su jomis keičiamasi;

 

c)       kuri yra gaunama iš Šalių, siekiant pateikti ją kitoms Šalims arba su Šalimis ja keistis Europos Sąjungos interesais, ir kuri yra pažymėta, siekiant nurodyti, kad jai taikomas šis Susitarimas;

 

d)      kurią iš trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų yra gavusios Europos Sąjungos institucijos ar Europos Sąjungos įsteigtos agentūros, įstaigos ar biurai ir kuri yra pateikiama Šalims arba kuria su Šalimis keičiamasi.

 

 

2 STRAIPSNIS

 

Šiame Susitarime „įslaptinta informacija“ – bet kokia forma esanti informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas padarytų įvairaus dydžio žalos Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams, ir kuri pažymėta viena iš ES slaptumo žymų arba priede nurodyta ją atitinkančia slaptumo žyma:

 


–        „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“. Šia žyma žymima informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas padarytų ypatingai didelės žalos esminiams Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams.

 

–        „SECRET UE/EU SECRET“. Šia žyma žymima informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas rimtai pakenktų esminiams Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams.

 

–        „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“. Šia žyma žymima informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas pakenktų esminiams Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams.

 

–        „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ Šia žyma žymima informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas būtų nepalankus Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams.

 

 

3 STRAIPSNIS

 

1.       Vadovaudamosi savo atitinkamais nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais Šalys imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad įslaptintai informacijai, kuriai taikomas šis Susitarimas, suteikiamos apsaugos lygis būtų lygiavertis apsaugos lygiui, kuris pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisykles suteikiamas ES įslaptintai informacijai, pažymėtai viena iš priede nurodytų atitinkamų slaptumo žymų.

 


2.       Nė viena šio Susitarimo nuostata nedaro poveikio Šalių nacionaliniams įstatymams ar kitiems teisės aktams, susijusiems su galimybe visuomenei susipažinti su dokumentais, taip pat su asmens duomenų apsauga arba įslaptintos informacijos apsauga.

 

3.       Šalys informuoja šio Susitarimo depozitarą apie priede pateiktų slaptumo klasifikacijų pasikeitimus. 11 straipsnis tokiems pranešimams netaikomas.

 

 

4 STRAIPSNIS

 

1.       Kiekviena Šalis užtikrina, kad įslaptinta informacija, kuri pateikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą nebūtų:

 

a)       išslaptinta ir nebūtų sumažintas jos slaptumo žymos laipsnis be išankstinio rašytinio  įslaptintos informacijos rengėjo sutikimo;

 

b)      panaudota kitiems nei įslaptintos informacijos rengėjo nustatytiems tikslams;

 

c)       atskleista jokiai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai be išankstinio rašytinio įslaptintos informacijos rengėjo sutikimo ir be tinkamo susitarimo ar administracinio susitarimo su ta trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija dėl įslaptintos informacijos apsaugos.

 

2.       Vadovaudamasi savo konstitucinėmis normomis, nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, kiekviena Šalis laikosi įslaptintos informacijos rengėjo sutikimo principo.

 

 


5 STRAIPSNIS

 

1.       Kiekviena Šalis užtikrina, kad prieiga prie įslaptintos informacijos būtų suteikiama laikantis principo „būtina žinoti“.

 

2.       Šalys garantuoja, kad prieiga prie įslaptintos informacijos, kuri pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma ar priede nurodyta jas atitinkančia slaptumo žyma, yra suteikiama tik asmenims, kurie turi tinkamą darbo su įslaptinta informacija leidimą arba kurie dėl jų vykdomų funkcijų yra kitu būdu pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus tinkamai įgalioti.

 

3.       Kiekviena Šalis užtikrina, kad visi asmenys, kuriems suteikta prieiga prie įslaptintos informacijos, būtų informuojami apie jų pareigą pagal atitinkamas saugumo taisykles apsaugoti tokią informaciją.

 

4.       Gavusios prašymą, Šalys, laikydamosi savo atitinkamų nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, teikia abipusę pagalbą vykdant asmenų, kuriems reikia išduoti leidimus dirbti su įslaptinta informacija, kandidatūrų tikrinimą.

 

5.       Laikydamasi savo nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kiekviena Šalis užtikrina, kad bet kuris jos jurisdikcijai priklausantis subjektas, kuris gali gauti ar rengti įslaptintą informaciją, turi tinkamą leidimą dirbti su įslaptinta informacija, ir kad tokie subjektai yra pajėgūs užtikrinti tinkamą apsaugą tinkamu saugumo lygiu, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje.

 

6.       Šio Susitarimo taikymo srityje Šalys gali pripažinti kitos Šalies išduotus personalui ir patalpoms skirtus leidimus dirbti su slapta informacija.

 

 


6 STRAIPSNIS

 

Šalys užtikrina, kad visa įslaptinta informacija, kuriai taikomas šis Susitarimas ir kurią Šalys persiunčia, kuria keičiasi ar perduoda savo teritorijoje ar tarpusavyje, būtų tinkamai apsaugota, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje.

 

 

7 STRAIPSNIS

 

Kiekviena Šalis užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės, skirtos įslaptintos informacijos, kuri yra tvarkoma, saugoma ar perduodama ryšių ir informacinėse sistemose, apsaugai, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje. Tokios priemonės turi užtikrinti įslaptintos informacijos konfidencialumą, integralumą, prieinamumą, ir, atitinkamais atvejais, atsakomybės už informaciją prisiėmimą bei autentiškumą, taip pat tinkamo lygio su ta informacija susijusių veiksmų apskaitą ir atsekamumą.

 

 

8 STRAIPSNIS

 

Šalys viena kitai teikia, pateikus prašymą, reikiamą informaciją apie savo atitinkamas saugumo taisykles ir teisės aktus.

 

 


9 STRAIPSNIS

 

1.       Vadovaudamosi atitinkamais nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, Šalys imasi visų tinkamų priemonių, siekdamos ištirti atvejus, kai žinoma arba kai esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad įslaptinta informacija, kuriai taikomas šis Susitarimas, buvo neteisėtai atskleista arba prarasta.

 

2.       Šalis, kuri nustato, kad įslaptinta informacija buvo neteisėtai atskleista arba prarasta, atitinkamais kanalais nedelsdama informuoja  įslaptintos informacijos rengėją apie tokį įvykį ir vėliau informuoja įslaptintos informacijos rengėją apie galutinius tyrimo rezultatus bei ištaisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią tokių įvykių pasikartojimui. Gavusi prašymą bet kuri kita susijusi Šalis gali teikti paramą tyrimui atlikti.

 

 

10 STRAIPSNIS

 

1.       Šis Susitarimas nedaro poveikio galiojantiems bet kurios Šalies sudarytiems susitarimams ar administraciniams susitarimams dėl įslaptintos informacijos apsaugos ar keitimosi ja.

 

2.       Šis Susitarimas neužkerta kelio Šalims sudaryti kitus susitarimus ar administracinius susitarimus, susijusius su jų pateiktos įslaptintos informacijos apsauga ar keitimusi ja, su sąlyga, kad tokie susitarimai neprieštarauja šiam Susitarimui.

 

 

11 STRAIPSNIS

 

Šį Susitarimą galima iš dalies keisti Šalims dėl to susitarus tarpusavyje raštu. Visi pakeitimai įsigalioja apie juos pranešus pagal 13 straipsnio 2 dalį.

 

 


12 STRAIPSNIS

 

Visi dviejų ar daugiau Šalių ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami atitinkamų Šalių tarpusavio konsultacijomis.

 

 

13 STRAIPSNIS

 

1.       Šalys praneša Europos Sąjungos generaliniam sekretoriui apie šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

 

2.       Šis Susitarimas įsigalioja antro mėnesio, einančio po to, kai paskutinė Šalis pranešė Europos Sąjungos generaliniam sekretoriui apie šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

 

3.       Europos Sąjungos generalinis sekretorius yra šio Susitarimo, skelbiamo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, depozitaras.

 

 

14 STRAIPSNIS

 

Šis Susitarimas sudarytas vienu originalo egzemplioriumi airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi dvidešimt trys tekstai yra vienodai autentiški.

 

TAI PALIUDYDAMI, tinkamai įgalioti Taryboje posėdžiavę valstybių narių vyriausybių atstovai pasirašė šį Susitarimą.

 

 

 

 

PRIEDAS

Saugumo klasifikacijų atitikmenys

 

 

 

ES

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/

EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/

EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/

EU RESTRICTED

Belgija

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

pastaba toliau [1]

 

Bulgarija

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Čekija

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danija

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Vokietija

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS [2] — VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Airija

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Graikija

Άκρως Απόρρητο

Santrumpa: ΑΑΠ

Απόρρητο

Santrumpa: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Santrumpa: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Santrumpa: (ΠΧ)

Ispanija

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Prancūzija

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

pastaba toliau [3]

Italija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Kipras

Άκρως Απόρρητο

Santrumpa: (AΑΠ)

Απόρρητο

Santrumpa: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Santrumpa: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Santrumpa: (ΠΧ)

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lietuva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Liuksemburgas

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Vengrija

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nyderlandai

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Austrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Lenkija

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalija

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Rumunija

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovėnija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovakija

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Suomija

ERITTÄIN
SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ
RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Švedija [4]

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/
CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/
RESTRICTED

HEMLIG

Jungtinė Karalystė

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

 

 

 

 [1]        Diffusion Restreinte / Beperkte Verspreiding Belgijoje nėra saugumo žyma. „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ žyma pažymėtą informaciją Belgija tvarko ir saugo taip pat griežtai kaip nustatyta Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisyklėse aprašytais standartais ir procedūromis.

[2]        Vokietija: VS – Verschlusssache.

[3]           Prancūzijos nacionalinėje sistemoje žyma „RESTREINT“ nenaudojama. „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ žyma pažymėtą informaciją Prancūzija tvarko ir saugo taip pat griežtai, kaip nustatyta Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisyklėse aprašytais standartais ir procedūromis.

[4]        Švedija: viršutinėje eilutėje nurodytas saugumo klasifikacijos žymas naudoja gynybos institucijos, o nurodytas apatinėje eilutėje – kitos institucijos.