LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. V-432 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 17:2016 „MAISTO PAPILDAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 14 d. Nr. V-534

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 17:2016 „Maisto papildai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 121 punktu:

121. Maisto papildo kiekyje, kurį rekomenduojama suvartoti per parą, turi būti ne daugiau kaip 1000 mg kalio.“

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami tik šios higienos normos ir teisės aktų [7.1–7.7, 7.9, 7.11] reikalavimus atitinkantys maisto papildai.“

1.3. Papildau 61 punktu:

61. Jeigu nėra maisto papildams arba tam tikriems jų aspektams taikomų Europos Sąjungos derinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamiems maisto papildams arba tam tikriems jų aspektams taikomas abipusio pripažinimo principas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008, įgyvendinimo ir abipusio pripažinimo principo sampratos“ 3.2 papunktyje.“

1.4. Papildau 7.11 papunkčiu:

7.11. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas.“

1.5. Pripažįstu netekusiu galios priedo 31 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys