LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 m. BALANDŽIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-374 „DĖL TUBERKULIOZE SERGANČIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO INFEKCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 Nr. V-788

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Tuberkulioze sergančių asmenų profilaktinio tyrimo dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Tuberkulioze sergančių asmenų profilaktinio tyrimo dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Laboratorija, ištyrusi šio dokumento 2 punkte nurodytus asmenis dėl ŽIV infekcijos, tyrimo rezultatus pateikia siuntusiam gydytojui, kopiją – Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui.“

1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Laboratorijoje atlikus ŽIV antikūnų tyrimą ir gavus teigiamą rezultatą, ėminys (mėginys) siunčiamas patvirtinti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją. Teigiami tyrimų rezultatai siunčiami užtikrinant jų konfidencialumą.“

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atliktų tyrimų duomenis gydantis gydytojas įrašo Tuberkuliozės atvejo registravimo kortelėje Nr. 1 (forma Nr. 081-1-1/a) arba Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės atvejo registravimo kortelėje (forma Nr. 081-3/a), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-970 „Dėl privalomų tuberkuliozės sveikatos statistikos apskaitos formų ir privalomos sveikatos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo.“

1.4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai pusmetines (iki liepos 10 d.) ir metines (iki kovo 1 d.) ataskaitas apie tuberkulioze sergančių pacientų tyrimą dėl ŽIV bei nustatytus ŽIV teigiamus atvejus (2 priedas).“

1.5. Pakeičiu 1 priedą:

1.5.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Ligonio vardas, pavardė, asmens kodas………………………………….......................“

1.5.2. pakeičiu pastabą ir ją išdėstau taip:

„Pastaba. Siuntimo dalis, siunčiama Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.4 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė