LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-398 „DĖL GYDYTOJO REZIDENTO IR GYDYTOJO ODONTOLOGO REZIDENTO, ĮGIJUSIŲ PAKOPINIŲ KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMĄ, KOMPETENCIJOS“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. V-778

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-398 „Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Pažymėjimu patvirtinama, kad gydytojas rezidentas ir gydytojas odontologas rezidentas įgijo Pakopinių kompetencijų sąraše (įsakymo priedas) nustatytas pakopines kompetencijas. Konkreti gydytojo rezidento ar gydytojo odontologo rezidento pakopinė kompetencija pripažįstama atsižvelgiant į rezidentūros studijų programą, kurioje, vadovaujantis Pakopinių kompetencijų sąrašu, nurodyta atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo kompetencijos dalis, kuri įgyjama su atitinkama pakopine kompetencija. Pažymėjimu patvirtinta gydytojo rezidento ar gydytojo odontologo rezidento pakopinė kompetencija negali viršyti atitinkamoje gydytojo ar gydytojo odontologo specialybės, kuri įgyjama baigus atitinkamą rezidentūros studijų programą, medicinos normoje nustatytos kompetencijos.“

2. Papildau 1.5 papunkčiu:

1.5. Teisės aktų, reguliuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus ir (ar) tvarką, nuostatos, suteikiančios teisę atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojams ar gydytojams odontologams, suprantamos kaip suteikiančios teisę teikti šias paslaugas, bet tik atliekant veiksmus, nurodytus šio įsakymo 1.3 papunktyje, ir atitinkamos rezidentūros gydytojams rezidentams ar gydytojams odontologams rezidentams, turintiems Pažymėjimus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys