VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ STOTIES APŽIŪROS AKTO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 2B-177

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“, 9 punktu:

1. T v i r t i n u  Autobusų stoties apžiūros akto formą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. 2B-344 „Dėl Autobusų stoties apžiūros akto formos patvirtinimo“.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                               Eugenijus Ruškus