VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. RUGSĖJO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 18 d. Nr. VA-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

DĖL KASOS APARATŲ IR TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR SPRENDIMO IŠREGISTRUOTI KASOS APARATĄ FR1156 FORMOS PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Tvirtinu:

1.1. Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

1.2. Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formą (pridedama).“

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Artūras Klerauskas

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017 m. balandžio 27 d. raštu Nr. ((14.18.02)-1708455)-6K-1703048


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VA-42  redakcija)

 

 

 

KASOS APARATŲ ir TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje naudojamų kasos aparatų įrengimo, naudojimo, remonto ir techninio aptarnavimo reikalavimus bei kasos aparato kasos operacijų žurnalo naudojimo ir užpildymo tvarką bei tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų (toliau – Terminalas) įregistravimo, perregistravimo, išregistravimo ir kasos operacijų žurnalo užpildymo tvarką.

2.  Taisyklių privalo laikytis visi kasos aparatus naudojantys ar jais disponuojantys juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat kasos aparatais prekiaujančios ir kasos aparatus techniškai aptarnaujančios įmonės bei Terminalus naudojantys asmenys.

3.  Taisyklės parengtos, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

4.  Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1Atsakingas asmuo – tai kasos aparatus naudojančio ar jais disponuojančio ūkio subjekto vadovas (savininkas) arba jo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už turimų kasos aparatų naudojimo tvarką.

4.2Darbo diena – tai ūkio subjekto darbo dienos (paros) dalis nuo kasos aparato įjungimo ir visų parengimo dirbti procedūrų atlikimo momento iki kasos aparato išjungimo, atlikus darbo kasos aparatu pabaigos įforminimo procedūras (išspausdinus dienos ataskaitą („Z“), užpildžius kasos operacijų žurnalą bei atlikus kasos aparato instrukcijoje nurodytas procedūras). Jei dirbama visą parą, viena darbo diena baigiasi tada, kai yra išspausdinama dienos ataskaita („Z“) ir užpildoma kasos aparato kasos operacijų žurnalo atitinkama dalis.

4.3Kasos aparato naudotojas – tai kasos aparatą naudojantis Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka individualia veikla besiverčiantis gyventojas (taip pat ūkininkas ir verslo liudijime įrašytas šeimos narys).

4.4Terminalo naudotojas – tai Terminalą naudojantis Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys;

4.5Utilizavimas – tai kasos aparato išardymas ar kitoks veiksmas, kuris užtikrina, kad kasos aparatas negalės būti naudojamas pagal savo tiesioginę paskirtį.

4.6.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Tvarkos apraše ir kituose galiojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5.  Kasos aparatas naudojamas juridinių asmenų vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir fizinių asmenų individualios veiklos (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme) įplaukoms registruoti. Kitiems ūkio subjekto poreikiams gali būti naudojamas tik toks kasos aparatas, kurio techniniame pase nurodyti tie kiti poreikiai, o šis pasas užregistruotas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI).

6.  Kiekvienas kasos aparatas turi būti užregistruotas AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis įrengtas (ar saugomas). Kai kasos aparatas neturi nuolatinės įrengimo vietos, jis registruojamas toje AVMI, kurios teritorijoje yra ūkio subjekto buveinė arba individualia veikla besiverčiančio gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba veiklos vykdymo pagrindinė vieta.

7.  Draudžiama įplaukų apskaitai naudoti AVMI neužregistruotus ir nustatyta tvarka neprižiūrimus kasos aparatus. Taip pat draudžiama naudoti AVMI neužregistruotus kasos aparatus, kuriuos ūkio subjektai naudoja kitiems poreikiams (mokyti, saugoti, nuomoti ir panašiai).

8.  Kasos aparatų užregistravimą, perregistravimą, išregistravimą AVMI, tų aparatų įrengimą, techninį aptarnavimą, remontą (išskyrus šių Taisyklių 56.2 papunktyje nurodytus sutrikimus) ir utilizavimą atlieka tik sertifikuotų kasos aparatų aptarnavimo įmonių (toliau – aptarnaujanti įmonė) darbuotojai.

9Terminalai įplaukų apskaitai gali būti naudojami Tvarkos apraše nustatytais atvejais.

10.   Kiekvienas Terminalas turi būti užregistruotas AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis įrengtas (ar saugomas).

11.   Draudžiama įplaukų apskaitai naudoti AVMI neužregistruotus ar neperregistruotus Terminalus.

 

II SKYRIUS

KASOS APARATO ĮSIGIJIMAS, ĮRENGIMAS, UŽREGISTRAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Kasos aparato įsigijimas, įrengimas

 

12.  Kasos aparatą galima įsigyti iš juridinių asmenų, prekiaujančių kasos aparatais, arba iš tų asmenų, kurių vardu jis įregistruotas AVMI. Visais atvejais aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą užregistruoti ar perregistruoti AVMI.

13.  Kasos aparatas identifikuojamas pagal tokius požymius: įmonę (firmą) gamintoją, modelį (pavadinimą), gamintojo suteiktą unikalų kasos aparato numerį, kurie nurodomi ant kasos aparato korpuso ir (ar) prie jo pritvirtintoje etiketėje. Identifikavimo požymiai būtinai nurodomi visuose su kasos aparatu susijusiuose dokumentuose: techniniame pase, kasos operacijų žurnale, kasos aparato aptarnavimo sutartyje, įsigijimo dokumentuose, važtaraščiuose, aktuose ir panašiai.

14.  Kasos aparato naudotojas įrengia kasos aparato kasos operacijų atlikimo vietą. Kasos aparatų aptarnavimo specialistui nurodo parengtą kasos aparato įrengimo vietą. Kasos aparatų aptarnavimo specialistas įrengia kasos aparatą ir tinkamai jį užprogramuoja pagal kasos aparato naudotojo poreikius.

Kasos aparato kasos operacijų atlikimo vietos ribos turi būti nustatytos kasos aparato naudotojo (jei kasos aparato naudotojas juridinis asmuo – vadovo rašytiniu įsakymu).

15.  Kasos aparato naudotojas Tvarkos apraše nustatytu būdu turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl visų kasos aparato įrengimo, parengimo dirbti, naudojimo sustabdymo, techninės priežiūros ir remonto darbų bei kasos aparato įsigijimo, perpardavimo ir kitokio perdavimo įforminimo. Aptarnaujančios įmonės specialistas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka visus būtinus darbus ir tai įformina kasos aparato techniniame pase, taip pat Tvarkos apraše bei šiose Taisyklėse nustatytais atvejais jį užregistruoja ar perregistruoja AVMI bei informuoja AVMI apie kasos aparato perleidimą kitam kasos aparato naudotojui. Kai kasos aparatai Taisyklėse nustatytais atvejais perleidžiami kitam naudotojui, jų perregistruoti nebūtina.

16.  Kasos operacijų atlikimo vietoje turi būti nustatytos formos kiekvieno kasos aparato techninis pasas (Taisyklių 1 priedas), išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Kasos aparato užregistravimas, perregistravimas ir išregistravimas

 

17.  Registruojant kasos aparatą AVMI, turi būti pateikiamas tinkamai užpildytas registruojamo kasos aparato techninis pasas. Dėl kasos aparato įregistravimo ar perregistravimo galima kreiptis į bet kurią AVMI Taisyklių 18 punkte nurodytais adresais.

18.  Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas AVMI pagal jo įrengimo adresą arba pagal ūkio subjekto buveinės arba filialo ar kito padalinio, įregistruoto Mokesčių mokėtojų registre (toliau – kitas padalinys), adresą, taip pat pagal individualia veikla besiverčiančio gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą arba kitą Taisyklėse nurodytą vietą (adresą).

Pagal buveinės adresą ir (ar) nuolatinės gyvenamosios vietos adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys kasos aparatai (atsarginiai, rezerviniai) arba tie kasos aparatai, kurių įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių, naudojami nuomos, mokymosi, testavimo ar panašiais tikslais.

Aptarnaujančios įmonės, įsigijusios kasos aparatus iš kasos aparatų naudotojų ir norėdamos juos parduoti, gali juos įregistruoti (perregistruoti) pagal aptarnaujančios įmonės buveinės adresą arba aptarnaujančios įmonės kito padalinio adresą. Prieš tokių kasos aparatų registravimą techniniuose pasuose nurodoma jų paskirtis (pvz., „saugomas“, „mokomasis“ „skirtas parduoti“ ir panašiai).

Kai aptarnaujanti įmonė iš kasos aparato naudotojo įsigyja kasos aparatą parduoti ir tą pačią dieną jį parduoda kitam kasos aparato naudotojui, tokiu atveju kasos aparatą galima iš karto įregistruoti jį įsigijusio (nusipirkusio) naujo kasos aparato naudotojo vardu. Tai būtina pažymėti kasos aparato techniniame pase.

19.  Jei pasikeičia kasos aparato naudotojas, kasos aparato įrengimo adresas, kasos aparato naudotojo rekvizitai, kasos aparato paskirtis – kasos aparato techninis pasas turi būti perregistruotas AVMI, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, kai perregistruoti kasos aparato nebūtina.

Pasikeitus kasos aparato naudotojo pavadinimui, aptarnaujančios įmonės specialistas turi pakeitimą įrašyti techniniame pase. Tokiu atveju techninio paso perregistruoti nebūtina.

20.  Laikinai nenaudojamą kasos aparatą (sustabdžius ūkio subjekto veiklą ir panašiai ilgiau kaip 10 dienų) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą (dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų) išregistruoti ar perregistruoti nebūtina, tačiau iki laikino kasos aparato nenaudojimo ar iki jo laikino naudojimo kitu adresu pradžios būtina laisvos formos pranešimu apie tai pranešti AVMI, kurios teritorijoje šis kasos aparatas užregistruotas ir kurios teritorijoje jis bus laikinai naudojamas. Pranešime nurodoma laikino nenaudojimo pradžios ir pabaigos data ar laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos data. Jeigu numatyta laikino nenaudojimo ar naudojimo kitu adresu pabaigos data pasikeičia, apie tai papildomai pranešama minėtosioms AVMI.

Tais atvejais, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, turėdamas naudojimosi kasos aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą, kasos aparato perregistruoti nereikalaujama, jei įvykdomos Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytos sąlygos.

21.  Pametęs techninį pasą, kasos aparato naudotojas turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl naujo techninio paso išdavimo. Jis aptarnaujančiai įmonei pateikia prašymą su nurodytais pamesto techninio paso ir kasos aparato pagrindiniais duomenimis (kasos aparato techninio paso (Taisyklių 1 priedas) titulinėje dalyje nurodytus duomenis). Naują techninį pasą pagal kasos aparato naudotojo prašymą išrašo pagrindinis tiekėjas. Techninį pasą nustatyta tvarka užpildo kasos aparatą aptarnaujanti įmonė. Ji techniniame pase įrašo kasos aparato skaitiklių rodmenis, kurie buvo kasos aparato naudotojo vardu registruoto kasos aparato įregistravimo metu ir šio techninio paso įregistravimo metu. Techninio paso titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma (dedamas spaudas) „IŠDUOTAS VIETOJ PAMESTO TECHNINIO PASO Serija _______ Nr. ______, išduoto“ ir nurodoma pamesto techninio paso išdavimo data. Šiame punkte nustatyta tvarka parengtas techninis pasas registruojamas AVMI.

22.  Tvarkos apraše nustatytais atvejais kasos aparatas turi būti AVMI išregistruotas ir perduotas utilizuoti pagal perdavimo utilizuoti (utilizavimo) aktą arba išregistruojamas kaip įplaukų registravimo priemonė ir perregistruojamas atsakingai saugoti arba naudoti kitoms ūkio subjekto reikmėms. Išregistravimo ar perregistravimo duomenys turi būti nurodomi techniniame pase.

23.  Jei pasikeitė fiskalinio kasos aparato unikalus numeris (pakeitus fiskalinį bloką, fiskalinį spausdintuvą ar fiskalinę atmintį), turi būti išrašytas naujas techninis pasas, o AVMI kasos aparatas turi būti įregistruotas kaip naujai įrengtas. Senasis techninis pasas išregistruojamas, nurodant priežastį „dėl unikalaus numerio pasikeitimo“, ir saugomas kartu su naujuoju techniniu pasu. Užpildyta ar išimta utilizuoti perduoto kasos aparato fiskalinė atmintis perduodama kasos aparato naudotojui ir saugoma 10 metų kaip ir apskaitos dokumentai.

24Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu gali išregistruoti kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

24.1kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojo registro;

24.2kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

24.3kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikta iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra ar remontas;

24.4kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti Tvarkos aprašo 44 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti pažeidimai.

Taisyklių 24.2, 24.3, 24.4 papunkčiuose numatytais atvejais išregistruojant kasos aparatą yra priimamas Sprendimas išregistruoti kasos aparatą (FR1156 forma; toliau – Sprendimas) ir siunčiamas kasos aparato savininkui.

Kai į AVMI kreipiamasi dėl kasos aparato įregistravimo, kuris buvo išregistruotas Taisyklių 24.1 ir 24.2 papunkčiuose numatytais atvejais, AVMI atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kasos aparato techninio paso pastabose turi įrašyti, kad šis kasos aparatas buvo išregistruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos Sprendimu ir nurodyti Sprendimo datą bei numerį.

Taisyklių 24.3 ir 24.4 papunkčiuose numatytais atvejais iš naujo įregistruoti tą patį kasos aparatą yra draudžiama.

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO NAUDOJIMAS

 

25.  Kasos aparatą gali naudoti tik tas kasos aparato naudotojas, kurio vardu jis užregistruotas AVMI, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, kai perregistruoti kasos aparato nebūtina.

26.  Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar neperregistruotas AVMI, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, kai perregistruoti kasos aparato nebūtina.

27.  Kiekvieno kasos aparato techninis pasas turi būti užregistruotas kasos aparato naudotojo vardu, kaip nurodyta šių Taisyklių 18 punkte.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Kasos operacijų žurnalų naudojimas

 

28.  Kasos aparatu registruojamų įplaukų duomenys turi būti apskaitomi atskirame kiekvienam kasos aparatui skirtame kasos operacijų žurnale:

28.1.  kasos aparatą naudojantis Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys turi pildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą (Taisyklių 2 priedas);

28.2kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi užpildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Kasos operacijų apskaitos žurnalas, Taisyklių 3 priedas). Kasos operacijų apskaitos žurnalo II skyrius „DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“ užpildomas Taisyklių 49.11.2–49.11.4 papunkčiuose nustatyta tvarka. Kasos operacijų apskaitos žurnalo III skyrius „BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA“ turi būti užpildomas, laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatytos tvarkos.

29.  Kiekvienam naudojamam kasos aparatui turi būti užpildomas atskiras kasos aparato kasos operacijų žurnalas. Šiame žurnale turi būti kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita („Z“), išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Dienos ataskaitos turi būti pasirašytos kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens, kasos aparatą naudojančio gyventojo, įklijuotos ir užregistruotos kasos aparato kasos operacijų žurnale, išskyrus Taisyklių 32 punkte numatytą atvejį. Žurnalas per darbo dieną laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma kasos aparato kasos operacijų žurnalo titulinio lapo kopija. Užpildytas kasos operacijų žurnalas saugomas 10 metų.

Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatytąja tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato dienos ataskaitą, joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), kasos operacijų žurnalai gali būti laikomi ūkio subjekto buhalterijoje, juose klijuojamos visos išspausdintos dienos ataskaitos („Z“), kurių bendra įplaukų suma gali būti registruojama vienu įrašu ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

30.  Kasos aparato kasos operacijų žurnale užregistruojama ir klijuojama kiekviena darbo dienos ataskaita („Z“) bei kiekvieno kalendorinio mėnesio ataskaita. Už kasos operacijų žurnalo užpildymą ir saugojimą atsako kasos aparato naudotojas ar jo vadovas.

Kasos aparato kasos operacijų žurnalas yra apskaitos registras. Užpildytas kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

31Naudotojo vardu registruoto atsarginio kasos aparato atsarginis kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomas ir saugomas šių Taisyklių 28 ir 30 punktuose nustatyta tvarka.

Aptarnaujančios įmonės vardu registruoto atsarginio kasos aparato, kuris skirtas remontuojamiems kasos aparatų naudotojų kasos aparatams pakeisti, kasos aparato kasos operacijų žurnalas neužpildomas. Atsarginiu kasos aparatu užfiksuoti atsiskaitymų duomenys registruojami remontuojamo kasos aparato kasos operacijų žurnale, nurodant atsarginio kasos aparato unikalųjį numerį.

32.  Kasos operacijų apskaitos žurnalas ir Kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomi rankiniu būdu. Šis reikalavimas netaikomas degalinėms, teikiančioms Valstybinei mokesčių inspekcijai Degalinės mėnesio operacijų ataskaitą, kurios AKC410 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Šios degalinės Kasos aparato kasos operacijų žurnalą gali užpildyti techninėmis priemonėmis. Degalinių techninėmis priemonėmis užpildomo Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti nurodomi tokie pat duomenys, kaip ir rankiniu būdu užpildomame Kasos aparato kasos operacijų žurnale esantys duomenys (išskyrus 23 ir 24 skiltis).

Techninėmis priemonėmis užpildomas Kasos aparato kasos operacijų žurnalas elektroninėje laikmenoje darbo metu laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Pasibaigus darbo dienai, dienos ataskaitos („Z“) atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio ataskaitomis saugomos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka.

Kasos aparato kasos operacijų žurnalas ir atspausdintos dienos ataskaitos („Z“) bei mėnesio ataskaitos, kontroliuojančiai institucijai paprašius, turi būti pateikiamos per nurodytą terminą.

33.  Kasos aparato kasos operacijų žurnalą ir Kasos operacijų apskaitos žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Juridinio asmens darbas su kasos aparatu ir kasos operacijų apskaitymas

 

34.  Atsakingas asmuo privalo:

34.1.  pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

34.2užtikrinti, kad kasos aparatu dirbtų tik apmokyti kasininkai, susipažinę su to aparato naudojimo instrukcija ir šiomis Taisyklėmis.

35.  Darbo dienos pradžioje atsakingas asmuo privalo:

35.1.  kasininkui įteikti darbui reikalingą pinigų sumą (gali būti užregistruotas praėjusios dienos kasos likutis), kvitų bei kontrolinės juostos ritinėlius ir kitus reikmenis;

35.2.  patikrinti, ar nepažeistos kasos aparato plombos;

35.3.  įsitikinęs, kad kasos aparatas parengtas dirbti, nurodyti kasininkui pradėti darbo dieną.

36.  Kasininkas darbo dienos pradžioje turi įregistruoti kasos aparate ir į Kasos aparato kasos operacijų žurnalą įrašyti dienos pradžioje turimą pinigų sumą (gautą iš įmonės kasos ir (ar) neinkasuotą praėjusios dienos kasos likutį).

37.  Vadovo nustatyta tvarka kasininkas gali iki inkasavimo dalį grynųjų pinigų pagal kasos aparato pinigų išėmimą iš kasos aparato patvirtinantį kvitą perkelti į tam skirtą (vadovo įsakyme dėl kasos operacijų atlikimo vietos ribų nustatymo nurodytą) vietą, kurioje šie pinigai kartu su jų išėmimą iš kasos aparato patvirtinančiu kvitu (kvitais) saugomi iki pinigų inkasavimo. Už perkeltų saugoti ir kasos aparato kasoje laikomų pinigų sumos atitiktį atitinkamoms kasos aparatu apskaitytoms sumoms kasininkas atsako iki jų inkasavimo.

38.  Iki dienos pabaigos atliktas tarpinis inkasavimas registruojamas Kasos aparato kasos operacijų žurnale ir patvirtinamas vadovo įgalioto asmens parašu arba pagrindžiamas pinigų perdavimą patvirtinančiu apskaitos dokumentu, turinčiu Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus.

39.  Kasininkas privalo:

39.1.  darbe vadovautis šiomis Taisyklėmis bei kasos aparato naudojimo instrukcija;

39.2.  registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

39.3.  užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą ir aiškiai pasakyti ją asmeniui;

39.4jei asmuo moka grynaisiais pinigais, suskaičiuoti gautus pinigus, aiškiai pasakyti sumą, užregistruoti ją kasos aparatu, padėti šiuos pinigus atskirai, asmeniui matomoje vietoje. Kitos atsiskaitymo priemonės (mokėjimo kortelės ir panašiai) naudojamos šalių susitarimu;

39.5.  kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, išspausdinti kasos aparato kvitą (toliau – kvitas) ir teisingai jį nuplėšti;

39.6užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) įteikti asmeniui;

39.7.  jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), Taisyklių 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui įteikti naują kvitą.

40Kasininkas ar kitas įmonės vadovo įgaliotas asmuo, pirkėjui pareikalavus, teisės aktuose nustatytais atvejais turi papildomai išduoti nustatyta tvarka užpildytą sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą.

41.  Pirkėjas turi atsiskaityti pagal kvitą, patikrinti kvitą ir gautą grąžą, saugoti pirkimo kvitą visą buvimo prekybos (paslaugos suteikimo) vietoje laiką, turi teisę reikalauti ginčytinais atvejais atlikti kasos inventorizaciją.

42.  Jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo–pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo:

42.1.  įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (tai gali būti įrašas Kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti grąžinamos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžinamą pinigų sumą. Aktą turi pasirašyti atsakingas asmuo ir (ar) kasininkas ir grąžinti pirkėjui pinigus.

Kasininkas, išmokėdamas grynuosius pinigus, gali registruoti prekių grąžinimą tik tokiu kasos aparatu, kuriame yra gamintojo parengta prekės (paslaugos) grąžinimo funkcija, ir tik pagal kasos aparato instrukciją;

42.2.  grąžintą kvitą ir aktą įklijuoti Kasos aparato kasos operacijų žurnale;

42.3.  kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant, išspausdinti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte.

Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama atitinkamoje kasos operacijų žurnalo grafoje ir pagrindžia kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.

43.  Jei baigėsi ar nutrūko kontrolinė juosta, kasininkas privalo pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba ant jos pabaigos ir naujos juostos pradžios, nurodyti datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama.

44.  Pasibaigus darbo dienai (pamainai), kasininkas, dalyvaujant atsakingam asmeniui, privalo:

44.1.  suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais. Išimamą iš kasos aparato kasos (inkasuojamą) grynųjų pinigų sumą įregistruoti kasos aparatu;

44.2.  grynuosius pinigus ir atsiskaitymo dokumentus (banko čekius, atsiskaitymo pagal korteles sąskaitas ir panašiai) įmonės vadovo nustatyta tvarka perduoti pinigus priimti įgaliotam asmeniui;

44.3išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z“), kurią turi pasirašyti atsakingas asmuo ir kasininkas, o paskutinę mėnesio dieną turi atspausdinti ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei šias ataskaitas įklijuoti į Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

44.4.  užpildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą, kurio įrašo duomenis parašu turi patvirtinti atsakingas asmuo ir kasininkas.

45.  Kai vienu kasos aparatu pagal Tvarkos aprašo reikalavimus dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, Kasos aparato kasos operacijų žurnalą privalo užpildyti vienas vadovo arba atsakingo asmens paskirtas kasininkas.

46.  Išspausdintų kontrolinių juostų ritinėliai sunumeruojami spausdinimo eilės tvarka (nurodomi metai ir eilės numeris, pvz.: Nr. 2002/51) ir tvarkingai supakuojami. Ant pakuotės nurodomi metai ir juostų numeriai. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, kontrolinės juostos teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos.

47.  Papildomi kasos aparatų naudojimo reikalavimai:

47.1.  atsiskaitymui užsienio valiuta (pvz.: tarptautiniais reguliariais susisiekimo maršrutais vykstančiose keleivinio transporto priemonėse) registruoti gali būti naudojami tik gamintojo numatytą atsiskaitymo užsienio valiuta funkciją turintys kasos aparatai, kuriais privaloma:

47.1.1. šalims susitarus atsiskaityti užsienio valiuta, kvituose nurodyti mokėtinos sumos, sumokėtos sumos ir grąžintos sumos (grąžos) valiutos pavadinimą;

47.1.2. saugoti fiskalinėje atmintyje ir ataskaitose nurodyti pardavimo sumas, apmokestinamas sumas pagal mokesčius ir mokesčių sumas – eurais, ataskaitose nurodyti grynųjų pinigų sumas kasoje eurais ir užsienio valiuta;

47.1.3. Kasos aparato kasos operacijų žurnale atskiras grynųjų pinigų įplaukų, likučių ir inkasuotas sumas nurodyti eurais ir užsienio valiuta (vienam dienos įrašui galima panaudoti dvi Kasos aparato kasos operacijų žurnalo eilutes);

47.1.4. kasos operacijų atlikimo vietoje saugoti grynųjų pinigų sumas eurais ir užsienio valiuta, kurios turi atitikti kasos aparato duomenis pagal kiekvieną valiutą.

Jei pageidaujama atsiskaityti kita valiuta (ne eurais), kasos aparatą privalo tinkamai užprogramuoti ir parengti darbui jį aptarnaujanti įmonė. Pagrindinė (turinti gamintojo įgaliojimus) to modelio kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo parengti ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateikti kiekvieno atsiskaitymams užsienio valiuta naudotino kasos aparato modelio naudojimo instrukciją, kurioje būtų aprašytos atsiskaitymo kita valiuta procedūros, ataskaitų turinys ir nurodyta, kaip užpildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

47.2.  atsiskaityti už superkamas prekes gali būti naudojami:

47.2.1. kasos aparatai, turintys tik tam skirtą gamintojo numatytą funkciją, ir aptarnavimo įmonės tinkamai parengti kasos aparatai, kai jais registruojamos parduodamos ir superkamos prekės (šiais aparatais privaloma prekių supirkimo kvite spausdinti kiekvienos superkamos prekės pavadinimą (gali būti simbolinis), vieneto kainą, vienetų skaičių ir visą pirkimo sumą, o dienos ataskaitoje „Z“ spausdinti bendrą už nupirktas prekes išmokėtą pinigų sumą. „Z“ arba kitose ataskaitose turi būti spausdinamas nupirktų prekių vienetų skaičius);

47.2.2. kasos aparatai, neturintys gamintojo numatytos prekių supirkimo funkcijos, kai jais registruojamos tik superkamos prekės, o parduodamas prekes registruoti draudžiama (tokiais aparatais prekių supirkimo kvite privaloma spausdinti šių Taisyklių 47.2.1 papunktyje nurodytus duomenis ir tokius aparatus, skirtus prekėms supirkti, galima naudoti tik pagal tų modelių kasos aparatus aptarnaujančios įmonės parengtą instrukciją, kuri turi būti saugoma kasos operacijų atlikimo vietoje ar įklijuota Kasos aparato kasos operacijų žurnale);

47.3.  užstatams už pakuotes priimti ir (ar) grąžinti gali būti naudojami tik aptarnaujančios įmonės tinkamai parengti kasos aparatai, kuriais:

47.3.1. kvite galima registruoti užstato už pakuotę priėmimą (kvite būtina nurodyti už užstatą perduotos pakuotės pavadinimą (gali būti simbolinis), pakuočių vienetų skaičių ir visą paimto užstato sumą);

47.3.2. kvite registruoti užstato už pakuotę grąžinimą gali tik specialią gamintojo funkciją turintys aparatai (kvite būtina įvardyti „užstato grąžinimo“ operaciją ir nurodyti pakuotės pavadinimą (gali būti simbolinis), pakuočių vienetų skaičių bei visą grąžinamą užstato sumą);

47.3.3. kai naudojamas kasos aparatas, gamintojo nepritaikytas užstatų apskaitai, užstato už pakuotę grąžinimas gali būti registruojamas tik atskirame kvite, negalima registruoti kartu su parduodamomis prekėmis (tokiame kvite būtina įvardyti „užstato grąžinimo“ operaciją ir nurodyti pakuotės pavadinimą (gali būti simbolinis), vienetų skaičių bei visą grąžinamą užstato sumą. Užstatams grąžinti galima naudoti atskirą, tik tam skirtą kasos aparatą);

47.3.4. dienos ataskaitoje („Z“) būtina spausdinti bendrą už nupirktas prekes išmokėtą pinigų sumą. Dienos ataskaitoje („Z“) arba kitose (kiekinėse) ataskaitose turi būti spausdinamas nupirktų prekių vienetų skaičius;

47.3.5. kai naudojamas aparatas, gamintojo nepritaikytas užstatų apskaitai, užstatų apskaitai jį galima naudoti tik pagal to modelio kasos aparatus aptarnaujančios įmonės parengtą instrukciją, kurioje turi būti aprašytos užstatų priėmimo ir grąžinimo procedūros, iššifruotas dienos ataskaitos („Z“) ir skyrių ataskaitų turinys, aprašyta Kasos aparato kasos operacijų žurnalo užpildymo tvarka bei užstatų apskaitai būtini skaičiavimai. Tokia instrukcija turi būti saugoma kasos operacijų atlikimo vietoje ar įklijuota Kasos aparato kasos operacijų žurnale.

47.4.  Atsiskaitant vaistinėse ir jų filialuose (toliau – vaistinė), kai naudojami kasos aparatai, išduodant (parduodant) apdraustiesiems vaistus ir (ar) medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (toliau – kompensuojamieji vaistai ir (ar) MPP) pagal elektroninį receptą, popierinį receptą, išrašytą 3 formos recepto blanke (toliau – 3 formos receptas), ar 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke (toliau – 3 formos (išimties atvejams) receptas), vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“:

47.4.1. išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP, kasos aparatu turi būti atskirai registruojama už kiekvieną kompensuojamąjį vaistą ir (ar) MPP suteikiama kompensacija iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (toliau – kompensacija). Visos vienam pirkėjui suteikiamos kompensacijos už vienu metu vaistinėje išduodamus (parduodamus) kompensuojamus vaistus ir (ar) MPP pagal visuose pateiktuose elektroniniuose receptuose ar 3 formos receptuose arba 3 formos (išimties atvejams) receptuose nurodytus kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP registruojamos viename kasos aparato kvite.

Jeigu pirkėjas grynaisiais pinigais sumoka kompensuojamųjų vaistų ir (ar) MPP nekompensuojamą jų kainos dalį arba kartu su kompensuojamaisiais vaistais ir (ar) MPP už grynuosius pinigus perka ir nekompensuojamųjų vaistų bei vaistinių prekių, visi sumokėti grynieji pinigai registruojami antrame kasos aparato kvite. Šiuo atveju kasos aparato kvite pirmiausiai registruojamos už kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP sumokėtos nekompensuojamos jų kainų dalys, po to – nekompensuojamųjų vaistų bei vaistinių prekių kainos;

47.4.2. kompensacija registruojama kasos aparatu pagal kasos aparato gamintojo nustatytą procedūrą, skirtą kompensuojamiems vaistams ir (ar) MPP pardavimams registruoti (toliau specialus kasos aparatas).

Jeigu naudojamas ne specialus kasos aparatas, kompensuojama vaisto ir (ar) MPP kainos dalis turi būti registruojama, naudojant atsiskaitymo negrynaisiais pinigais funkciją (klavišą). Kai vaistinėje naudojamuose kasos aparatuose numatyti keli atsiskaitymo negrynaisiais pinigais būdai (kreditais, čekiais ir panašiai), vaistinės veiklos licencijos turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytiniu įsakymu turi būti nustatyta, kuris iš būdų turi būti naudojamas kompensacijoms registruoti. Šis įsakymas turi būti saugomas kasininko darbo vietoje kartu su techniniu pasu bei Kasos aparato kasos operacijų žurnalu;

47.4.3. kiekviename 3 formos recepte ar 3 formos (išimties atvejams) recepte, pagal kurį išduotas (parduotas) kompensuojamasis vaistas ir (ar) MPP, turi būti pažymėtas unikalus kasos aparato numeris ir kasos aparato kvito eilės numeris. Šie duomenys gali būti žymimi kitoje 3 formos recepto ar 3 formos (išimties atvejams) recepto pusėje kartu su duomenimis, kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka reikalaujama, įforminant kompensuojamojo vaisto ir MPP išdavimą;

47.4.4. Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti užpildoma papildoma grafa „Ligonių kasų kompensacijos“, į kurią iš dienos ataskaitos („Z“) įrašoma bendra kompensacijos suma;

47.4.5. kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP išduodančių (parduodančių) vaistinių veiklos licencijų turėtojai ar jų įgalioti asmenys privalo pateikti teritorinių ligonių kasų ekspertams, atliekantiems vaistinės patikrinimą, kasos aparato kontrolinę juostą bei Kasos aparato kasos operacijų žurnalą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

 

48.  Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali naudoti tik AVMI jo vardu įregistruotą kasos aparatą, išskyrus Taisyklių 54 ir 55 punktuose nustatytus atvejus. Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai. Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo AVMI turi kreiptis į tą aptarnaujančią įmonę, kuriai išduotas sertifikatas, leidžiantis atlikti registruojamo kasos aparato modelio techninės priežiūros ir remonto darbus.

49.  Individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi:

49.1.  kiekvieną dieną užpildyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą;

49.2pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

49.3.  registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

49.4.  užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą;

49.5.  kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;

49.6.  užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) išduoti asmeniui (pirkėjui);

49.7.  jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), Taisyklių 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui išduoti naują kvitą;

49.8.  kasos aparatu apskaitytus pinigus rekomenduojama laikyti kasos aparato stalčiuje arba kitoje vietoje, tačiau atskirai nuo asmeninių pinigų (nelaikyti vienoje piniginėje, dėžutėje ir panašiai);

49.9.  jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo–pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, gyventojas turi:

49.9.1. Kasos operacijų apskaitos žurnale įrašyti grąžintos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžintą pinigų sumą;

49.9.2. grąžintą kvitą įklijuoti Kasos operacijų apskaitos žurnale;

49.9.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant, išspausdinti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti laisvos formos pinigų grąžinimo akte;

49.10.  kai baigiasi ar nutrūksta kontrolinė juosta, pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba ant jos pabaigos ir naujos juostos pradžios, nurodyti datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama;

49.11.  pasibaigus darbo dienai būtina:

49.11.1. suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais;

49.11.2. išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z“), o paskutinę mėnesio dieną – ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei įklijuoti į Kasos operacijų apskaitos žurnalą;

49.11.3. kai dėl kasos aparato gedimo ar kitais atvejais pirkėjui išrašomas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nurodytas apskaitos dokumentas (toliau – Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytas apskaitos dokumentas), Kasos operacijų apskaitos žurnalo skyriuje „Dienos „Z“ ir periodinės (mėnesio) ataskaitos“ dienos pabaigoje įrašoma gauta pajamų suma, paskaičiuota pagal išrašytus Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytus apskaitos dokumentus;

49.11.4. užpildyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą, kurio įrašo duomenis parašu turi patvirtinti individualia veikla besiverčiantis gyventojas;

49.12.  išspausdintų kontrolinių juostų ritinėlius sunumeruoti spausdinimo eilės tvarka (nurodyti metus ir eilės numerį, pvz.: Nr. 2002/51) ir tvarkingai supakuoti. Ant pakuotės nurodyti metus ir juostų numerius. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, kontrolines juostas sunaikinti (smulkintuvu, sudeginti ar panašiai). Kai kontrolinės juostos sunaikinamos, Kasos operacijų apskaitos žurnale (kurių metų juostos sunaikintos) III skyriuje „Pastabos“ turi įrašyti sunaikinimo būdą, datą ir pasirašyti.

50.  Rekomenduojama darbo dienos pradžioje patikrinti, ar nepažeistos kasos aparato plombos bei darbe vadovautis šiomis Taisyklėmis bei kasos aparato naudojimo instrukcija.

51.  Kasos operacijų apskaitos žurnalą ir techninį pasą rekomenduojama darbo metu laikyti kasos operacijų atlikimo vietoje arba kitoje saugioje vietoje, tačiau, kontroliuojančiai institucijai paprašius, pateikti per nurodytą terminą.

52.  Kasos aparato gedimo atvejais privaloma kreiptis į aptarnaujančią įmonę, su kuria yra sudaryta sutartis. Jei tokia sutartis nėra sudaryta, kreiptis į bet kurią tą kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę.

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas kasos aparato gedimo šalinimo laikotarpiu ar kitais atvejais, kai jį naudoti draudžiama (pažeista plomba ir panašiai), kiekvienam su juo atsiskaičiusiam asmeniui turi išduoti Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytą apskaitos dokumentą.

Jei individualia veikla besiverčiantis gyventojas naudoja aptarnaujančios įmonės vardu registruotą atsarginį kasos aparatą, kuris skirtas remontuojamam kasos aparatui pakeisti, atsarginiu kasos aparatu užfiksuoti atsiskaitymų duomenys registruojami remontuojamo kasos aparato Kasos operacijų apskaitos žurnale, nurodant atsarginio kasos aparato unikalųjį numerį.

53Jei prarandamas kasos aparatas, kasos aparato techninis pasas, Kasos operacijų apskaitos žurnalas, reikia vadovautis Taisyklių IV skyriaus „KASOS APARATŲ GEDIMAI, DOKUMENTŲ PRARADIMAI“ nuostatomis mutatis mutandis.

54.  Kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas nuomoja prekyvietės vardu įregistruotą kasos aparatą, prekyvietės vadovas ar jo paskirtas atsakingas darbuotojas laisvos formos pranešimu iki naudojimo pradžios apie tai turi informuoti AVMI, kurioje įregistruotas nuomojamas kasos aparatas, ir kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo. Pranešime AVMI turi būti nurodyti nuomos sutarties duomenys: nuomojančio kasos aparatą gyventojo vardas, pavardė, gimimo data, sutarties sudarymo data ir numeris, sutarties sudarymo terminas (iki kada sudaryta sutartis), taip pat kasos aparato unikalus numeris.

55.  Kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas nuomojasi kasos aparatą iš kito asmens (juridinio ar fizinio), jis pats iki naudojimo pradžios informuoja  apie tai AVMI ir papildomai nurodo duomenis asmens (pavadinimą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę), iš kurio nuomojasi kasos aparatą, taip pat pats kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo.

 

IV SKYRIUS

KASOS APARATŲ GEDIMAI, DOKUMENTŲ PRARADIMAI

 

56.  Sugedus kasos aparatui (įtarus gedimą ar kitą sutrikimą), jį praradus (dėl vagystės, pametus ir panašiai):

56.1.  kasininkas turi iškviesti atsakingą asmenį;

56.2.  jei kasos aparato sutrikimo priežasties negalima savarankiškai pašalinti (įtarus gedimą), atsakingas asmuo turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę ir Tvarkos apraše nustatytu būdu įforminti iškvietimą (išskyrus elektros energijos tiekimo sutrikimo atvejį ar kitą nuo ūkio subjekto nepriklausantį ir aptarnaujančios įmonės nešalinamą sutrikimą);

56.3.  iki kasos aparato remonto pabaigos, sutrikusio elektros energijos tiekimo atnaujinimo ar kito Taisyklių 56.2 papunktyje nurodyto sutrikimo pašalinimo atsiskaitymams turi būti naudojamas fiskalinis atsarginis ar kitas to kasos aparato naudotojo vardu registruotas kasos aparatas arba atsiskaitoma pagal Tvarkos apraše nustatytu būdu išrašomus apskaitos dokumentus;

56.4.  praradus kasos aparatą, kasos aparato naudotojas ar jo įgaliotas asmuo privalo informuoti apie tai AVMI ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo fakto paaiškėjimo. Per AVMI nurodytą terminą pateikti laisvos formos prašymą dėl kasos aparato išregistravimo. Kartu pateikti paaiškinimą ir nurodyti kasos aparato praradimo aplinkybes, taip pat policijos išduotą dokumentą apie vagystės atvejį (kai kasos aparatas prarandamas dėl vagystės), prarasto kasos aparato techninį pasą ir kasos operacijų žurnalą.

57.  Praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo fakto paaiškėjimo apie tai praneša AVMI, kuri yra įregistravusi kasos aparatą pagal šį techninį pasą, ir kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl techninio paso dublikato išdavimo.

58.  Praradus Kasos aparato kasos operacijų žurnalą:

58.1.  nefiskalinio Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikatas užpildomas pagal kasos aparato kontrolinėse juostose išspausdintas dienos („Z“) ataskaitas (ataskaitų kopijų Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikate klijuoti nebūtina);

58.2.  fiskalinio Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikatas užpildomas pagal kasos aparatu išspausdintas visas fiskalines ataskaitas („Z“), kurios klijuojamos Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikate.

59.  Praradus kontrolinę juostą, kasos aparato naudotojas arba jo vadovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo fakto paaiškėjimo apie tai privalo pranešti AVMI.

 

V SKYRIUS

KASOS APARATŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

 

60.  Kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo:

60.1.  kasos aparato naudotojo nurodytoje ir tinkamai parengtoje kasos operacijų atlikimo vietoje įrengti kasos aparatą;

60.2.  kasos aparato naudotojo poreikiams pritaikyti ir tinkamai užprogramuoti įrengtą kasos aparatą;

60.3.  AVMI užregistruoti naujai įrengtų, perkeltų kitu adresu, perduotų kitam kasos aparato naudotojui (pasikeitus savininkui, nuomai ir panašiai) kasos aparatų techninius pasus ir išregistruoti nenaudotinų (nepataisomai sugedusių, pasibaigus Tvarkos apraše nustatytam naudojimo laikui) ir kitų išregistruotinų kasos aparatų techninius pasus;

60.4.  Tvarkos apraše nustatytu būdu priimti ir registruoti kasos aparatų naudotojų iškvietimus bei užtikrinti, kad nustatytu laiku būtų suremontuoti ar profilaktiškai aptarnauti iškvietime nurodyti kasos aparatai;

60.5.  kasos aparato remontą įforminti laisvos formos remonto aktu, kuriame nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir aptarnaujančios įmonės rekvizitai, trumpai apibūdinami remonto darbai. Aktą turi pasirašyti kasos aparato naudotojas ar jo vadovas, ar vadovo paskirtas atsakingas asmuo ir aptarnaujančios įmonės specialistas. Vienas akto egzempliorius paliekamas kasos aparato naudotojui. Kasos aparato naudotojui pageidaujant, remonto laikotarpiui gali būti įrengiamas aptarnaujančiai įmonei priklausantis atsarginis kasos aparatas;

60.6kasos aparato naudotojo prašymu priimti utilizuoti nepataisomai sugedusius, pagal Tvarkos aprašą nenaudotinus ar dėl kitų priežasčių kasos aparato naudotojo nurašytus kasos aparatus. Kasos aparatas utilizuoti (sunaikinti) priimamas pagal utilizavimo aktą, kuriame turi būti nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir priėmusios aptarnaujančios įmonės rekvizitai. Kai utilizuojamas fiskalinis kasos aparatas, fiskalinė atmintis išimama ir pagal tą utilizavimo aktą perduodama kasos aparato naudotojui. Pirmasis akto egzempliorius kartu su kasos aparato techniniu pasu atiduodamas kasos aparato naudotojui, antrasis egzempliorius lieka utilizuoti priėmusioje aptarnaujančioje įmonėje, kuri yra atsakinga už tai, kad utilizuoti perduotas kasos aparatas nebūtų panaudotas atsiskaitymams registruoti. Utilizavimo aktas ir utilizuoto kasos aparato techninis pasas saugomi 10 metų. Priimti aparatai utilizuojami, laikantis teisės aktuose nustatytų gamtos apsaugos reikalavimų;

60.7.  sudaryti Tvarkos apraše nurodytus kiekvieno pagal gamintojo suteiktus įgaliojimus aptarnaujamo kasos aparato programavimo parametrų sąrašus, kuriuos pateikia VMI prie FM ir visoms šios įmonės įgaliojimus turinčioms aptarnaujančioms įmonėms;

60.8.  visas gamintojo nustatytas ir (ar) aptarnaujančios įmonės pagal kasos aparato naudotojo poreikius suprogramuotas funkcijas aprašyti kasos aparato naudotojo instrukcijoje. Papildytą ar pakeistą instrukciją aptarnaujanti įmonė turi pateikti VMI prie FM ir AVMI;

60.9.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti AVMI, jei pagal kasos aparato naudotojo prašymą priėmė techniškai aptarnauti iki tol kitos aptarnaujančios įmonės prižiūrėtą kasos aparatą;

60.10.  pranešti AVMI apie kasos aparato sutrikimus ar naudotojo neteisėtus veiksmus, dėl kurių buvo pažeisti kasos aparatu užregistruoti prekių pardavimo (paslaugų suteikimo) ir atsiskaitymo ūkinių operacijų duomenys ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokių faktų sužinojimo;

60.11.  pranešti AVMI apie užpildytos kasos aparato fiskalinės atminties pakeitimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

61.  Aptarnaujančios įmonės specialistas privalo:

61.1.  aptarnaujančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pavedimu atlikti veiksmus, būtinus šių Taisyklių 60 punkte nurodytoms aptarnaujančios įmonės pareigoms vykdyti;

61.2.  įrengti, užprogramuoti, aptarnauti ir remontuoti kasos aparatus pagal šių Taisyklių, Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų bei aptarnaujančios įmonės vadovo nustatytus reikalavimus;

61.3.  profilaktinio aptarnavimo, remonto metu ir įformindamas techninio paso perregistravimą ar išregistravimą, tikrinti, ar tinkamai suprogramuotas kasos aparatas ir ar nepažeistos plombos bei kasos aparato konstrukcija;

61.4.  tinkamai užpildyti techninį pasą kasos aparato įrengimo, remonto, profilaktinio aptarnavimo, perstatymo ar išregistravimo, naudojimo sustabdymo atvejais (aptarnaujančios įmonės specialistas pats turi įrašyti kiekvieną įrašą techniniame pase, tvirtinti jį parašu ir asmeninio plombavimo įrankio atspaudu);

61.5.  pranešti AVMI ir aptarnaujančiai įmonei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokių faktų sužinojimo apie nustatytus kasos aparato fiskalinių duomenų ar plombos pažeidimus, programų, programavimo parametrų, konstrukcijos pakeitimus ar pažeidimus ir kitus neteisėtai atliktus veiksmus, visus nustatytus pažeidimus įforminti laisvos formos aktu, kurio vieną egzempliorių turi palikti aptarnaujančioje įmonėje, o kitą išsiųsti AVMI;

61.6.  kai kasos aparato suremontuoti jo įrengimo vietoje negalima, kartu su kasos aparatu paimti ir jo techninį pasą, surašyti kasos aparato paėmimo remontuoti aktą, kurio vieną egzempliorių turi palikti kasos aparato įrengimo vietoje, o kitą kartu su kasos aparatu turi gabenti, perduoti aptarnaujančiai įmonei ir su suremontuotu kasos aparatu grąžinti kasos aparato naudotojui;

61.7.  prieš pradėdamas kasos aparato techninį aptarnavimą ar remontą ir po jo, aptarnaujančios įmonės specialistas tuo metu kasos aparate esančioje juostoje turi užrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

VI SKYRIUS

TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TERMINALO ĮREGISTRAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

62.  Terminalus registruoja jų savininkas. Terminalai yra įregistruojami, perregistruojami ir išregistruojami AVMI. Registruojant Terminalą AVMI, turi būti pateikiamas prašymas, kuriame privalo būti nurodytas prašymą teikiančio ūkio subjekto (Terminalo savininko) pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas), Terminalo naudotojo pavadinimas, Terminalo naudotojo identifikacinis numeris (kodas), Terminalo unikalus numeris, pagal kurį būtų galima identifikuoti Terminalą, ir Terminalo įrengimo adresas (Taisyklių 4 priedas). Prašyme nurodoma, ar Terminalas yra įregistruojamas, perregistruojamas ar išregistruojamas. Prašymo pastabų laukelyje įrašoma, kokiu pagrindu Terminalas perduotas naudoti Terminalo naudotojui (pvz.: nuoma, panauda ar pan.). AVMI pateikiami 2 prašymo egzemplioriai, iš kurių vienas yra grąžinamas. Dėl Terminalo įregistravimo, perregistravimo ar išregistravimo prašymas gali būti pateikiamas bet kuriai AVMI.

63Terminalas registruojamas pagal tokius identifikavimo požymius: ūkio subjekto (Terminalo savininko) pavadinimą, jo identifikacinį numerį (kodą), Terminalo naudotojo pavadinimą, Terminalo naudotojo identifikacinį numerį (kodą), Terminalo unikalų numerį, Terminalo įrengimo adresą. Identifikavimo požymiai turi būti nurodomi visuose su Terminalu susijusiuose dokumentuose: kasos operacijų žurnale, įsigijimo dokumentuose, važtaraščiuose, aktuose ir panašiai. Prašymas, nurodant Taisyklių 62 punkte pateiktą informaciją, turi būti pateikiamas AVMI ir tais atvejais, kai pasikeičia Terminalo savininkas, naudotojas, jų rekvizitai ar Terminalo įrengimo adresas.

ANTRASIS SKIRSNIS

KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO UŽPILDYMO TVARKA

 

64Kiekvienam Terminalui turi būti užpildomas Kasos operacijų žurnalas. Kasos operacijų žurnalas užpildomas šių Taisyklių III skyriaus „KASOS APARATO NAUDOJIMAS“ Pirmojo skirsnio „Kasos operacijų žurnalų naudojimas“ nustatyta tvarka. Terminalų Kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu arba techninėmis priemonėmis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65.  Asmenys, pažeidę šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

66.  Taisyklių laikymosi kontrolę pagal savo kompetenciją užtikrina Valstybinė mokesčių inspekcija ir kitos kontroliuojančios institucijos.

______________


 

FR1156 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VA-42

redakcija)

 

 

 

.................................................................................................................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

 

SPRENDIMAS

IŠREGISTRUOTI KASOS APARATĄ

 

 

                           

 

 

Nr.

 

 

...........................

                                                   (data)

 

(registracijos numeris)

 

                                     

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“, 171 punktu ir Kasos paratų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 24 punktu:

nusprendžiu išregistruoti kasos aparatą.........................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ,

(kasos aparato įmonė (firma) gamintojas, modelis (pavadinimas), gamintojo suteiktas unikalus kasos aparato numeris)

 

priklausantį....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ,

(kasos aparato savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

įregistruotą....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... vardu.

(kasos aparato naudotojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

Kasos aparatas išregistruojamas, vadovaujantis Taisyklių ......... papunkčiu.................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .

(pasirenkamas (-i) atitinkamas (-i) Taisyklių 24.1 / 24.2 / 24.3 /24.4 papunktis (-iai), nurodomi motyvai ir paaiškinimai)

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka .................. apygardos administraciniam teismui (adresu:.................) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

 

 

 

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

                                                    A. V.

 

 

 

 

 

(rengėjo nuoroda)


 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių

1 priedas

 

 

KASOS APARATO

 

_____________________________________________________

(gamintojas, modelis, pavadinimas)

_____________________________________________________

 

 

 

 

TECHNINIS PASAS

 

Serija ____ Nr. __________

 

 

__________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 


TURINYS

 

1. Kasos aparato techninio paso pildymas ir saugojimas...................................................................... 2

2. Kasos aparato identifikaciniai duomenys, sudėtis ir pirmasis įrengimas.......................................... 3

3. Kasos aparato kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai bei paaiškinimai........................................................... 5

4. Kasos aparato naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje.......................................................................................................................... 6

5. Kasos aparato aptarnavimas, remontas, techninė kontrolė ir patikra............................................... 8

6. Kasos aparato programavimo ataskaitos......................................................................................... 10

7. Pastabos.......................................................................................................................................... 11

 

I SKYRIUS

KASOS APARATO TECHNINIO PASO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

1. Techninis pasas yra kasos aparato registravimo dokumentas, kuris pildomas iki kasos aparato utilizavimo dienos ir saugomas kartu su kitais kasos aparato dokumentais.

2. Tik turint techninį pasą kasos aparatas gali būti parduodamas, įrengiamas, įregistruojamas (perregistruojamas) ir išregistruojamas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI), naudojamas ir techniškai aptarnaujamas.

3. Techninį pasą išduoda, suteikia jo seriją ir numerį kasos aparatų pagrindinis tiekėjas (gamintojas ar importuotojas).

4. Techninį pasą pildo kasos aparato pardavėjas, aptarnavimo specialistas ir AVMI pareigūnas. Visi įrašai daromi tušinuku arba rašalu (be braukymų, trynimų, taisymų) ir patvirtinami parašais.

5. Techninio paso skyriai:

5.1. Antrame skyriuje (3–4 puslapiai) įrašomi pagrindiniai kasos aparato identifikaciniai duomenys, žinios apie pardavėjus, pagrindiniai moduliai, kasos aparato (fiskalinio bloko) veikimo programa ir ryšio su kompiuteriu programa, raktai, prijungimo prie kasų tinklo (nurodyti žodį „taip“ arba „ne“) ir kasos aparato parengimo eksploatuoti duomenys.

5.2. Trečiame skyriuje (5 puslapis) įklijuojami šio modelio kasos aparatu spausdinamų kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai ir šių dokumentų paaiškinimai.

5.3. Ketvirtame skyriuje KASOS APARATO NAUDOTOJAS, APARATO ĮRENGIMO VIETA, JO ĮREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS AVMI įrašomi duomenys apie kasos aparato naudotoją, aparato įrengimo vietą, įregistravimą (perregistravimą) ir išregistravimą AVMI. Pirmoje skiltyje taip pat įrašomi perparduoto (nuomojamo) kasos aparato įsigijimą (nuomą) patvirtinančio dokumento duomenys. Šiam skyriui rekomenduojama skirti tiek lapų, kad būtų vietos užpildyti 15 įrašų.

5.4. Penktame skyriuje KASOS APARATO APTARNAVIMAS, REMONTAS, TECHNINĖ KONTROLĖ IR PATIKRA nurodomi duomenys apie kasos aparato būklę ir techninio aptarnavimo metu atliktus darbus. Įrašai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Pirma eilutės dalis skirta įrašams prieš aptarnavimą (remontą), antra – po aptarnavimo (remonto). Trečia skiltis („Bendros įplaukos“) fiskalinių kasos aparatų atveju pildoma iš fiskalinės suminės ataskaitos. AVMI pareigūnas pasirašo įregistruojant (perregistruojant), išregistruojant kasos aparatą arba, kai skaitiklių rodmenys pasikeitė, yra pažeidimų ir kontrolės metu, o aptarnavimo specialistas – kiekvieno aptarnavimo, remonto bei patikros metu. Šiam skyriui rekomenduojama skirti tiek lapų, kad būtų vietos užpildyti 20 įrašų.

5.5. Šeštame skyriuje KASOS APARATO PROGRAMAVIMO ATASKAITOS įklijuojamos kasos aparato bazinio programavimo ar jo pakeitimo ataskaitos, patvirtintos ūkio subjekto vadovo bei techninio aptarnavimo specialisto parašais ir pastarojo asmeniniu spaudu. Šiam skyriui rekomenduojama skirti tiek lapų, kad būtų vietos įklijuoti 12 ataskaitų.

5.6. Septintame skyriuje PASTABOS gali būti įrašoma papildoma informacija. Šiam skyriui rekomenduojama skirti bent du lapus.

6. Techninio paso puslapiai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka. Naudojamo kasos aparato pase pritrūkus vietos, atitinkamo skyriaus trūkstami lapai įrišami paso pabaigoje ir sunumeruojami toliau pratęsiant bendrą lapų numeravimą.

7. Už techninio paso saugojimą atsakingas įmonės, kurioje įrengtas (saugomas) kasos aparatas, vadovas. Kasos aparato techninis pasas turi būti nedelsiant pateiktas kontrolę

atliekantiems pareigūnams ir techninio aptarnavimo specialistui.

 

II SKYRIUS

KASOS APARATO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS, SUDĖTIS IR PIRMASIS ĮRENGIMAS

 

TECHNINIS PASAS

Serija ___ Nr. _______

GAMINTOJAS, ŠALIS_________________________________________________________

MODELIS (PAVADINIMAS)____________________________________________________

ĮTRAUKTAS Į KASOS APARATŲ SĄRAŠĄ ____m.__________ mėn.______ d., Id. Nr.___

KORPUSO Nr., UNIKALUS Nr. □□□□□□□□□□□

PAGRINDINIS TIEKĖJAS,□□□□□□□

                                         (sutrumpintas įmonės (įmonės kodas) pavadinimas, adresas)

Leidimas prekiauti išduotas________ m._________________ mėn._______ d. Nr.____________

PARDAVĖJAS,___________________________________________________ □□□□□□□

                                                       (įmonės pavadinimas, miestas)                        (įmonės|kodas)

Leidimas prekiauti išduotas_______ m.__________________ mėn.______ d. Nr.___________

PARDAVIMO DATA ____ m.____________ mėn.____ d., pardavimo dokumentas__ Nr._____

A. V.

_____________________________________          ____________________________________

    (kasos aparato pardavėjo vadovo parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

KASOS APARATO PAGRINDINĖ SUDĖTIS:

 

Eil. Nr.

Modulio pavadinimas

Darbo programos pavadinimas

Modifikacija

Programos versija

Korpuso Nr.

Programos kontrolinė suma

Kiekis vienetais

Įrengimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKTAI:

 

1

 

vnt.

5

 

vnt.

 

2

 

vnt.

6

 

vnt.

3

 

vnt.

7

 

vnt.

4

 

vnt.

8

 

vnt.

 

 

PRIJUNGTAS PRIE KASŲ (PK) TINKLO

 

 

 

 

PIRMĄ KARTĄ KASOS APARATĄ ĮRENGĖ:

____________________________________________________________________ , □□□□□□□

                                          (aptarnavimo įmonės pavadinimas)                                       (įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

                                                               (adresas, telefono Nr.)

Įrengto kasos aparato sudėtinės dalys išvardytos lentelėje „Pagrindinė sudėtis“.

Kasos aparato naudotojui (savininkui) įteikti lentelėje išvardyti raktai, iš viso _____ vnt.

Apmokyti kasininkai ir atsakingas asmuo.

Programavimo ataskaita išspausdinta 20_____ m. _____________ mėn. _____d. _______ val., patvirtinta techninio aptarnavimo specialisto parašu ir įklijuota techniniame pase.

Kasos aparatu spausdinami ataskaitų ir kvitų pavyzdžiai bei paaiškinimai įklijuoti šiame techniniame pase.

Kasos aparatas yra techniškai tvarkingas, jo savybės ir spausdinamų dokumentų turinys atitinka techninius reikalavimus, įrengimo vieta ir eksploatavimo sąlygos atitinka gamintojo reikalavimus ir naudotojo poreikius.

Skaitiklių rodmenys įrengimo metu įrašyti techninio paso 4 skyriuje.

Kasos aparatas užplombuotas pagal pridedamą plombavimo planą.

Pastabos: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 


Kasos aparatas užplombuotas ir parengtas naudoti                                                   

______ m. __________________ mėn. _____ d.

Techninio aptarnavimo specialistas _________           _____________________________________

                                                          (parašas)                                      (vardas, pavardė)

A. V.

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO KVITŲ IR ATASKAITŲ PAVYZDŽIAI BEI PAAIŠKINIMAI

(įklijuoti)

 

 

IV SKYRIUS

KASOS APARATO NAUDOTOJAS, APARATO

 

Naudotojo (įmonės) pavadinimas, PVM mokėtojo (įmonės) kodas, adresas, telefonas

Kasos aparato įrengimo adresas, telefonas

Skaitiklių rodmenys (nurodomas 4 skyriaus įrašo eilės Nr. ir data) patvirtinti parašais

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRENGIMO VIETA, JO ĮREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS AVMI

 

Aparatą įrengusios techninio aptarnavimo įmonės pavadinimas ir sertifikato Nr. Aptarnavimo specialisto vardas, pavardė, sertifikato Nr., parašas ir plombavimo įrankio spaudas

Įregistravimo Nr. ir data

Išregistravimo priežastis ir data

AVMI pavadinimas, pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

KASOS APARATO APTARNAVIMAS, REMONTAS, TECHNINĖ KONTROLĖ IR PATIKRA

 

 

Pradėta (data ir laikas)

SKAITIKLIŲ RODMENYS

PRIEŠ TECHNINĮ APTARNAVIMĄ (REMONTĄ)

PO APTARNAVIMO (REMONTO)

DARBŲ APRAŠYMAS:

Įrengimas (perregistravimas, nurašymas)

Programavimas

Techninė kontrolė, profilaktika

Remontas

Atminties duomenų grąžinimas į nulinę reikšmę (Fiskalinės atminties išėmimas keitimas)

Atsarginio kasos aparato įrengimas

Kita

 

Kasos aparato būklė

Techninio aptarnavimo įmonės pavadinimas ir sertifikato Nr. Aptarnavimo specialisto vardas, pavardė, sertifikato Nr., Parašas, data ir plombavimo įrankio spaudas

AVMI pavadinimas, pareigūno vardas, pavardė, parašas ir data

Baigta (data ir laikas)

dienos („Z“) ataskaitos Nr.

Bendrųjų, įplaukų skaitiklio („GT“)

Dienos įplaukų skaitiklio

Paskutinio atminties gražinimo į nulinę reikšmę data ir Nr.

Paskutinio kvito Nr. (fiskalinių dienos kvitų skaičius)

gedimas, pažeidimas ir kita (išvardyti)

plomba pažeista, remonto metu nuimta

atlikti darbai; kasos aparatas parengtas naudoti

užplombuotas (taip, ne), plombos spaudas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KASOS APARATO PROGRAMAVIMO ATASKAITOS

(įklijuoti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII SKYRIUS

PASTABOS

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

______________


 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių

2 priedas

 

(Kasos aparato kasos operacijų žurnalo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)                                         (PVM mokėtojo (ūkio subjekto) kodas)

 

________________________________________________________________________________

(kasos aparato įrengimo adresas)

 

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALAS Nr. ________

 

________________________________________________________________________________

(kasos aparato gamintojas, modelio pavadinimas)

 

KORPUSO Nr. ________, UNIKALUS NUMERIS, TECHNINIO PASO serija _________ Nr. ____

 

Pradėtas pildyti ______ m. _______________ ____ d., baigtas pildyti ______ m. _______________ ____ d.

 

I SKYRIUS

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

1. Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių, pildant vieną eilutę per dieną. Pagal ūkio subjekto poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios žurnalo eilutės (jei atsiskaitoma keliomis valiutomis, spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną ir panašiai). Žurnalai turi būti sunumeruoti paties ūkio subjekto nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

2. Turi būti pildomi visi žurnalo stulpeliai, išskyrus tuos, kuriuose nurodytos ūkinės operacijos nevykdomos ar netaikomi juose nurodyti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifai. Keisti pildytinus stulpelius draudžiama. Kasos aparato naudotojas pagal poreikį gali panaudoti atsarginius žurnalo stulpelius, jų pritrūkus įvesti papildomus ar pakeisti to naudotojo atveju nenaudotinus šiame žurnale nurodytus stulpelius (pvz.: PVM neapmokestintų įplaukų stulpelį, kai neapmokestintomis prekėmis neprekiaujama ir pan.). Žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

3. Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir atsakingo asmens parašais. Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

4. Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

4.1. II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Dienos ataskaitas „Z“ turi pasirašyti kasininkas ir atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis;

4.2. III skyriuje KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS pagal dienos „Z“ ataskaitas (kai būtina ir pagal kitas ataskaitas) įrašomi to kasos aparato naudojimo kiekvienos dienos duomenys apie įplaukas. Paskutinėje kiekvieno lapo eilutėje įrašomos sumos „Iš viso lape“, o užpildžius paskutinės mėnesio dienos įrašą, pildomos paskutinės to lapo eilutės „Iš viso lape“ ir „Iš viso per mėnesį“. Kito mėnesio duomenys pildomi naujame lape.

Šiame žurnalo skyriuje taip pat registruojami Tvarkos apraše nurodyti techninio aptarnavimo įmonės iškvietimai. Tokie duomenys pildomi pirmoje tuščioje eilutėje po paskutinės užpildytos (ar pradėtos pildyti) dienos įrašo eilutės.

4.3. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai, o III skyriaus KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS viename lape turi būti ne mažiau kaip 17 eilučių ir iš viso ne mažiau kaip 24 tokie lapai žurnale. Žurnalo lapai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka.

5. Už žurnalo pildymą atsako įmonės vadovas, jo paskirtas atsakingas asmuo ir kasininkas.

6. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką.

 

II SKYRIUS

DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina ___ – __ val.

1 pamaina ___ – __ val..

1 pamaina ___ – __ val.

1 pamaina ___ – __ val.

 

 

 

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

 

 

 

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

 

 

 

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS

 

Data

Dienos („Z“) ataskaitos Nr.

Bendrųjų įplaukų skaitiklių („GT“) rodmenys

Dienos įplaukos

Išmokėta suma

 

____proc. PVM

apmokestinta įplaukų suma

visos

iš jų grynaisiais pinigais

iš jų be grynųjų pinigų (kortelėmis ir pan.)

už grąžintas prekes ir ištaisyta klaidų

už supirktas prekes

iš viso su mokesčiu

mokesčio suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso per mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____proc. PVM apmokestinta įplaukų suma

____proc. PVM, apmokestinta įplaukų suma

PVM neapmokestintų įplaukų suma

 

 

Realizacijai nepriskiriamų įplaukų suma

Grynieji pinigai kasos aparato kasoje

Pinigus atidaviau (parašas)

Įrašą patikrinau/ Pinigus priėmiau (parašas)

iš viso su mokesčiu

mokesčio suma

iš viso su mokesčiu

mokesčio suma

ankstesnis likutis + įdėta dienos pradžioje

inkasuota

likutis

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(gyventojo, besiverčiančio individualia veikla, vardas, pavardė, adresas)

 

 

___________________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(kasos aparato įrengimo adresas)                                                     PVM mokėtojo (ūkio subjekto) kodas)

 

 

INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO GYVENTOJO KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Nr.

 

 

________________________________________________________________________________

(kasos aparato gamintojas, modelio pavadinimas)

 

 

KORPUSO Nr. _____________, UNIKALUS NUMERIS _______________________,

 

TECHNINIO PASO serija _________ Nr. ________________

 

Pradėtas pildyti _____ m. ________________ ____ d., baigtas pildyti _____ m. _____________ ____ d.

 

I SKYRIUS

INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO GYVENTOJO KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

1. Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių. Pagal kasos aparato naudotojo poreikį per vieną dieną gali būti spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną. Žurnalai turi būti sunumeruoti paties kasos aparato naudotojo nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

2. Žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

3. Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka. Taisymai turi būti patvirtinti kasos aparato naudotojo (individualia veikla besiverčiančio gyventojo) parašu. Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas ir nurodoma priežastis, kodėl kasos aparatas nenaudojamas.

4. Žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

4.1. II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas Dienos ataskaitas „Z“ turi pasirašyti kasininkas (individualia veikla besiverčiantis gyventojas). Šiame skyriuje taip pat nurodoma gauta pajamų suma, kai, nenaudojant kasos aparato, pirkėjams išrašomi Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse), ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse), numatyti apskaitos dokumentai. Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas paskiria asmenį, atsakingą už ataskaitų spausdinimą, ataskaitas pasirašyti turi atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

4.3. III skyriuje BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos, susijusios su pajamomis, nuo kurių pajamų mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą (neskaidant jų pagal rūšis) arba per mėnesį patirtos išlaidos, kurios pripažįstamos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais. Gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, kai išlaidos padaromos arba kai išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos. Šis skyrius pildomas laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse nustatytos tvarkos. Gyventojai, pasirinkę apmokestinamąsias veiklos pajamas apskaičiuoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, šio skyriaus gali nepildyti.

4.4. IV skyriuje PASTABOS gali būti įrašoma kasos aparato naudotojo ir/ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

4.5. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

5. Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

6. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką.

 

II SKYRIUS

DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina

______ – ______ val.

1 pamaina

______ – ______ val.

1 pamaina

______ – ______ val.

1 pamaina

______ – ______ val.

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

2 pamaina

______ – ______ val.

2 pamaina

______ – ______ val.

2 pamaina

______ – ______ val.

2 pamaina

______ – ______ val.

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA

 

Eilės numeris

Veiklos pavadinimas ir kodas

Data

Dokumento data, pavadinimas ir numeris

Operacijos turinys

Prekių įsigijimo ir kitos išlaidos arba leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PASTABOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių

4 priedas

 

(Prašymo įregistruoti, perregistruoti arba išregistruoti tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalą (-us) formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)__________________________________ ,

adresas____________________ , telefono numeris __________ .

 

____________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI, PERREGISTRUOTI ARBA IŠREGISTRUOTI TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALĄ (-US)

20___m. _________ d.

 

Prašau  []įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo

(reikalingą pabraukti)

terminalą (-us) (toliau – Terminalas):

 

Eilės numeris

Veiksmas*

Terminalo unikalus numeris

Terminalo naudotojo pavadinimas

Terminalo naudotojo

identifikacinis numeris (kodas)

Terminalo įrengimo adresas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pažymima: I – įregistruoti, P – perregistruoti, IŠ – išregistruoti.

 

 

 

______________________                                                     ___________________________

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

________________