LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 9 IR 231 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. XIV-1050

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Žemė naujų viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių statybai suteikiama Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Visuomenės poreikiams paimta ir kaip valstybinė žemė Nekilnojamojo turto registre įregistruota žemė, kurioje numatoma statyti naujus ar rekonstruoti esamus viešosios geležinkelių infrastruktūros objektus ar Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančius geležinkelių paslaugų įrenginius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo sprendimu, suderintu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vyriausybės nustatyta tvarka perduodama valdyti, naudoti ir ja disponuoti patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

 

2 straipsnis. 231 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 231 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimama valstybinė žemė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo sprendimu, suderintu su Žemės ūkio ministerija, Vyriausybės nustatyta tvarka perduodama valdyti, naudoti ir ja disponuoti patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 2 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui patikėjimo sutartys galioja iki jų pasibaigimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda