HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-277 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTŲ REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.  kovo 29 d. Nr. D1-178

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Aplinkos apsaugos departamento nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“:

1.1. pakeičiu 9.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. įgyvendinti valstybės politiką gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos srityje;“;

1.2. papildau 10.31 papunkčiu:

10.31 vykdo valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;“;

1.3. papildau 10.51 papunkčiu:

10.51. vykdo žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;“;

1.4. papildau 10.52 papunkčiu:

10.52. kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą, naudojimą ir ūkinių priemonių vykdymą sėklinėje miško bazėje;“;

1.5. pakeičiu 10.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.15. sudaro teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas, kurios organizuoja medžioklės egzaminą, suteikia teisę medžioti ir ją panaikina;“;

1.6. papildau nauju 10.151 papunkčiu:

10.151. išduoda leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, pratęsia, stabdo šių leidimų galiojimą ir juos panaikina;“;

1.7. papildau nauju 10.152 papunkčiu:

10.152. teikia išvadas dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo;“;

1.8. papildau 10.171 papunkčiu:

10.171. vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;“;

1.9. pakeičiu 10.32 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.32. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatus nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;“;

1.10. papildau 10.381 papunkčiu:

10.381. pagal kompetenciją vykdo ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;“;

1.11. papildau 11.81 papunkčiu:

11.81. kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas aplinkos apsaugos, valstybinės miškų apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityse, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Tais atvejais, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą.“. 

2. Į g a l i o j u Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šio įsakymo 1 punktu pakeistų Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. N u s t a t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas