LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4R-99 „DĖL CIVILINIŲ AERODROMŲ IR AERODROMŲ NAUDOTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2BE-256

Vilnius

 

1.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 4R-99 „Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Genius Lukošius