LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-83 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014−2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. A1-55

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.1. plėtoti kokybiškas paslaugas ir jų infrastruktūrą bendruomenėse iš dalies savarankiškiems ir nesavarankiškiems neįgaliems suaugusiems asmenims pagal individualius poreikius. Bus plėtojama apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų, grupinio gyvenimo namų, dienos užimtumo centrų, socialinių dirbtuvių, dienos centrų, pavėžėjimo paslaugų bendruomenėje infrastruktūra, vykdomos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, užimtumo programos, sudaromos sąlygos neįgaliems asmenims, kuriems reikalinga individuali priežiūra ar slauga, paslaugas gauti specializuotuose slaugos ir globos namuose, plėtojama integruota slauga ir socialinė globa neįgaliųjų namuose, vykdoma nepriklausoma žmogaus teisių stebėsena psichiatrinėse ligoninėse ir socialinės globos įstaigose.“

2. Papildau 5 priedu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

Perėjimo nuo institucinės

globos prie šeimoje ir

bendruomenėje teikiamų

paslaugų neįgaliesiems ir

likusiems be tėvų globos

vaikams 2014−2020 metų

veiksmų plano

5 priedas

 

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS fondo ir valstybės biudžeto lėšų, galimų skirti telšių, Tauragės, Kauno, Marijampolės regionų bendruomeninių paslaugų tinklo plėtrai, paskirstymas savivaldybėms

 

1.   TELŠIŲ regionas

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma, Eur

1.

Telšių rajono savivaldybės administracija

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

2 898 105

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

Dienos centras – 1

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 4

Apsaugotas būstas – 1

2.

Plungės rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės –1 

1 817 549

Grupinio gyvenimo namai – 3

3.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 2

1 113 385

Grupinio gyvenimo namai – 3

4.

Rietavo savivaldybės administracija

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

391 629

Grupinio gyvenimo namai – 1

 

2.   TAURAGĖS REGIONAS

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma, Eur

1.

Adakavo socialinių paslaugų namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

1 726 678

Socialinės dirbtuvės – 1

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 4

Apsaugotas būstas – 1

2.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

1 108 115

Grupinio gyvenimo namai – 3

3.

Pagėgių

savivaldybės administracija

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

391 402

Grupinio gyvenimo namai – 1

4.

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

581 042

Grupinio gyvenimo namai – 2

 

3.   MARIJAMPOLĖS REGIONAS

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma, Eur

1.

Marijampolės savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

2 404 622

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 6

Apsaugotas būstas – 3

2.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

787 104

 

Grupinio gyvenimo namai – 2

3.

Didvyžių socialinės globos namai

Grupinio gyvenimo namai – 2

734 592

4.

Šakių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 3

1 209 247

Grupinio gyvenimo namai – 3

5.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

826 852

Grupinio gyvenimo namai – 2

 

4.   KAUNO REGIONAS

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma, Eur

1.

Kauno miesto

savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 2

2 273 470

Grupinio gyvenimo namai – 4

2.

Vilijampolės socialinės globos namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

2 613 947

Grupinio gyvenimo namai – 6

3.

Strėvininkų socialinės

globos namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

1 635 451

4.

Kauno rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

1 989 861

Grupinio gyvenimo namai – 4

5.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

460 675

Grupinio gyvenimo namai – 1

 

__________________