LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo

 

2015 m. balandžio 10 d. Nr. V-334

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi:“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. P a v e d u Ugdymo plėtotės centrui:

2.1. organizuoti ir vykdyti institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą ir teikti Švietimo ir mokslo ministrui ekspertų siūlymą dėl institucijų akreditacijos.

2.2. organizuoti ir vykdyti aukštųjų mokyklų, įgyvendinančių pedagogų rengimo programas, struktūrinių padalinių, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą, atsižvelgiant į Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų išvadas, ir teikti Švietimo ir mokslo ministrui ekspertų siūlymą dėl padalinio akreditacijos.“

3. Papildau nauju 3 punktu:

„3. N u s t a t a u,  kad:   

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių švietimo pagalbos įstaigų vertinimą ir akreditaciją vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta ekspertų grupė iš 3-5 asmenų: Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų ekspertų.

3.2. Aukštųjų mokyklų, įgyvendinančių pedagogų rengimo programas, struktūrinių padalinių, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, vertinimui ir akreditacijai mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos, išskyrus Taisyklių 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 9, 12.1, 12.2 punktų nuostatas, o Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių švietimo pagalbos įstaigų vertinimui ir akreditacijai mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos, išskyrus Taisyklių 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 9, 12.1, 12.2, 15.2, 15.3, 22, 25, 26 punktų bei VII skyriaus nuostatas.“

4. Buvusį 3 punktą laikau 4 punktu.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                       Dainius Pavalkis