LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. A1-27

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.10.4 papunktį.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.10.6 papunktį.

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Monika Navickienė