VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMU NR. B1-778 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-24 „DĖL PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“  PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr. B1- 909

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. B1-778 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas): 

1.1.    Papildau Aprašą nauju 41 punktu ir jį išdėstau taip:

41. Maisto tvarkymo subjektas, Aprašo 8–9 punktuose numatytais atvejais, pateikdamas pranešimą apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamą specialios paskirties maisto produktą, turi savo vardu už kiekvieną pranešime nurodytą produktą sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.2.    Papildau Aprašą nauju 8.8 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

8.8. specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo specialios paskirties maisto produkto pavadinimas.“

1.3. Pakeičiu Aprašo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Maisto tvarkymo subjektai apie gaminamus Lietuvos Respublikoje ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus, apie pirmą kartą įvežamus specialios paskirties maisto produktus turi per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildę pranešimą (Aprašo priedas), pateikti Aprašo 8.1–8.3 ir 8.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir duomenis.“

1.4. Pakeičiu Aprašo priedą „Pranešimas apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                         Deividas Kliučinskas

 

 

Pranešimo (notifikavimo) apie

Lietuvos Respublikos rinkai

tiekiamus kūdikiams ir mažiems

vaikams skirtus maisto produktus ir

specialiosios medicininės paskirties

maisto produktus teikimo ir vertinimo

tvarkos aprašo

priedas

 

„(Pranešimo (notifikavimo)

apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus

formos pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS (NOTIFIKAVIMAS)

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS SKIRTUS MAISTO PRODUKTUS IR SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTUS

 

(data)

 

(vieta)

 

Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas (ir maisto tvarkymo vietos adresas, jei skiriasi)

 

Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas

 

Įvežama / importuojama (nereikalingą žodį išbraukti) iš:

 

PRIDEDAMA:

1.     Kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdys

 

2.     Kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto laboratorinio tyrimo protokolas, kuriame nurodytas tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos (jei taikoma)

 

3.     Kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto gamintojo išduotas dokumentas ar dokumentų rinkinys, kuriame (-iuose) nurodytos kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas maisto produktas arba specialios medicininės paskirties maisto produktas skirtas žmonėms ir tenkina asmenų, kuriems jie skirti, mitybos poreikius, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus (jei taikoma)

 

4.     Šalies, iš kurios kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas maisto produktas arba specialios medicininės paskirties maisto produktas importuojamas, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas maisto produktas arba specialios medicininės paskirties maisto produktas pagamintas toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo maisto tvarkymo subjekto (gamintojo) (jei taikoma)

 

5.     Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto sudedamoji dalis yra patvirtinta kaip naujas maistas (jei kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto arba specialios medicininės paskirties maisto produkto sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 18 tomas, p. 244) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14) (jei taikoma)

 

6.     Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad maisto tvarkymo subjektas yra patvirtintas ar registruotas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį (jei taikoma)

 

7.     Kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto produkto (-ų) arba specialios medicininės paskirties maisto produkto (-ų), apie kurį (-iuos) pranešama (notifikuojama), apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašas).

 

 

 

 

 

__________________

 

 

 

______________

 

 

 

_______________“

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)