Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 18 d. Nr. 383

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

1.1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

„DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“.

1.2. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles (toliau – Taisyklės).“

1.3. Pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. Pagal Taisykles apmokėtos komandiruočių išlaidos laikomos komandiruočių kompensacijomis, jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip.“

1.4. Papildyti 2.4 papunkčiu:

2.4. Komandiruotės išlaidos neskaičiuojamos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą, Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigos taisykles, kai valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, arba teisėjui, arba valstybės tarnautojui, arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, kurios suplanuotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas.“

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą:

1.6.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje (toliau kartu – nustatyti dydžiai). Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.“

1.6.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Vykstant į komandiruotę į užsienį už komandiruotės dieną, kurią išvykstama iš Lietuvos Respublikos, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytą dydį.

Grįžtant iš komandiruotės iš užsienio už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvos Respubliką, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį.

Vykstant į komandiruotę į kelias valstybes už faktiškai konkrečioje valstybėje išbūtas komandiruotės dienas nuo atvykimo į tą valstybę dienos mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei nustatytą dydį.

Komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.“

1.6.3. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

1.6.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Darbuotojui, perkeltam į rezidavimo vietą – į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, konsulinėje įstaigoje ir specialiojoje misijoje, taip pat laikinai perkeltam į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje (toliau – rezidavimo vieta), jeigu darbo užmokestį jam moka Lietuvos Respublikos institucija ar įstaiga:

5.1. grįžtant į rezidavimo vietą už komandiruotės dieną, kurią išvykstama iš Lietuvos Respublikos, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal rezidavimo vietos valstybei nustatytą dydį;

5.2. vykstant iš rezidavimo vietos į Lietuvos Respubliką už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvos Respubliką, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal rezidavimo vietos valstybei nustatytą dydį;

5.3. vykstant iš rezidavimo vietos į kitą valstybę už komandiruotės dieną, kurią išvykstama į kitą valstybę, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytą dydį;

5.4. grįžtant iš kitos valstybės į rezidavimo vietą už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į rezidavimo vietos valstybę, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį;

5.5. vykstant rezidavimo vietos valstybėje į komandiruotę, kuri trunka ilgiau negu vieną komandiruotės dieną, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal rezidavimo vietos valstybei nustatytą dydį;

5.6. vykstant iš rezidavimo vietos į komandiruotę į kelias valstybes už faktiškai konkrečioje valstybėje išbūtas komandiruotės dienas nuo atvykimo į tą valstybę dienos mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei nustatytą dydį;

5.7. komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.“

1.6.5. Pripažinti netekusiais galios 6 ir 7 punktus.

1.6.6. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

1.7. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles:

1.7.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLĖS“.

1.7.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose (toliau – įstaiga) tvarką.“

1.7.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Komandiruotė suprantama:

2.1. kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnyje, arba

2.2. valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), išvykimas ne trumpiau kaip vienai komandiruotės dienai iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu tobulinti kvalifikacijos, arba

2.3. kario, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančio statutinio valstybės tarnautojo (toliau – statutinis tarnautojas) ar darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys, statutinis tarnautojas ar darbuotojas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamas atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, dalyvauti tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, taip pat tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis.

Komandiruotės metu darbuotojui, kai jis siunčiamas tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis, mokami šiuo nutarimu nustatyti dienpinigiai, taip pat taikomos papildomos apmokėjimo ir aprūpinimo sąlygos, kurios statutiniam tarnautojui už tarnybą tarptautinių operacijų metu nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarime Nr. 287 „Dėl   Lietuvos karių  ir  civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvirtinimo.“

1.7.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5. Siuntimas į komandiruotę įstaigoje turi būti įformintas taip, kad būtų aiškus sprendimą dėl siuntimo į komandiruotę priėmęs asmuo (įstaigos vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo), komandiruojamas asmuo (vardas, pavardė, pareigos), komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su komandiruote susijusios išlaidos (toliau – komandiruotės išlaidos), kurias apmoka įstaiga, jeigu bus mokamas, – komandiruotės išlaidų avansas (toliau – avansas).“

1.7.5. Pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos (įskaitant į apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus įtrauktas pusryčių išlaidas, jeigu bendra apskaitos dokumente nurodyta suma neviršija Taisyklių priede nustatytos gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos);“.

1.7.6. Pakeisti 7.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.3.3. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje, o darbuotojams, perkeltiems į rezidavimo vietą – į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje (toliau – rezidavimo vieta), jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, rezidavimo vietos valstybės teritorijoje, į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis (lengvuoju automobiliu taksi – tik kiek tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje ir parvykimu iš jų), įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio. Apmokant Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytas darbuotojo išlaidas, netaikomas šiame papunktyje nustatytas apribojimas dėl naudojimosi lengvaisiais automobiliais taksi;“.

1.7.7. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8.       Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (papildomas maitinimas, išskyrus Taisyklių 7.2 papunktyje nurodytas pusryčių išlaidas, įvairios asmeninės paslaugos), neapmokamos.“

1.7.8. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Komandiruojamam į užsienio valstybę (valstybes) darbuotojui gali būti išmokamas avansas eurais arba užsienio valiuta pagal Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, galiojusius avanso išmokėjimo dieną. Avansas gali būti išmokamas ir tais atvejais, kai komandiruotės išlaidas įstaigai kompensuoja užsienio institucijos arba laivybos bendrovė.“

1.7.9. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Jeigu avansas darbuotojui nebuvo išmokėtas, komandiruotės išlaidos atlyginamos (pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) tik eurais, o išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal išvykimo į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) dieną galiojusius Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų darbuotojui, taip pat darbuotojui, laikinai perkeltam į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jam moka Lietuvos Respublikos institucija ar įstaiga, komandiruotės išlaidos gali būti atlyginamos (pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) rezidavimo vietos valstybės valiuta (rezidavimo vietos valstybės valiutos ekvivalentas eurais).“

1.7.10. Pakeisti 161 punktą ir jį išdėstyti taip:

161. Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytų darbuotojų patirtos komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių laivų tinkamumo plaukioti priežiūra, laivo apžiūromis, patikrinimais ir vertinimais, išlaidos apmokamos vadovaujantis Taisyklėmis, ir šias išlaidas Lietuvos saugios laivybos administracijai atlygina laivybos bendrovė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išlaidas patvirtinančių dokumentų gavimo. Lietuvos saugios laivybos administracija turi pateikti laivybos bendrovei išlaidas patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbuotojo grįžimo iš komandiruotės.“

1.7.11. Pakeisti 17.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.1. dienpinigiai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną;“.

1.7.12. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. balandžio 18 d.nutarimo Nr. 383 
redakcija)

 

 

MAKSIMALIŲ DIENPINIGIŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės

1 dienos

dienpinigių dydis,

eurais

1.

Afganistano Islamo Respublika

33

2.

Airija

69

3.

Albanijos Respublika

33

4.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

57

5.

Andoros Kunigaikštystė

46

6.

Angolos Respublika

70

7.

Argentinos Respublika

50

8.

Armėnijos Respublika

47

9.

Australija

50

10.

Austrijos Respublika

63

11.

Azerbaidžano Respublika

47

12.

Bahamų Sandrauga

50

13.

Bahreino Karalystė

53

14.

Baltarusijos Respublika

60

15.

Bangladešo Liaudies Respublika

33

16.

Belgijos Karalystė

61

17.

Bosnija ir Hercegovina

43

18.

Botsvanos Respublika

33

19.

Brazilijos Federacinė Respublika

43

20.

Brunėjaus Darusalamas

40

21.

Bulgarijos Respublika

39

22.

Burkina Fasas

37

23.

Butano Karalystė

33

24.

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

33

25.

Čekijos Respublika

50

26.

Čilės Respublika

47

27.

Danijos Karalystė

80

28.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

40

29.

Egipto Arabų Respublika

43

30.

Ekvadoro Respublika

33

31.

Estijos Respublika

47

32.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

33

33.

Filipinų Respublika

40

34.

Ganos Respublika

47

35.

Graikijos Respublika

55

36.

Gruzija

53

37.

Gvatemalos Respublika

33

38.

Indijos Respublika

33

39.

Indonezijos Respublika

33

40.

Irako Respublika

40

41.

Irano Islamo Respublika

37

42.

Islandijos Respublika

57

43.

Ispanijos Karalystė

58

44.

Italijos Respublika

63

45.

Izraelio Valstybė

70

46.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

40

47.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

37

48.

Japonija

87

49.

Jemeno Respublika

40

50.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

40

51.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

67

52.

Jungtinės Amerikos Valstijos

53

53.

Jungtiniai Arabų Emyratai

47

54.

Juodkalnija

53

55.

Kaimanų Salos

53

56.

Kambodžos Karalystė

33

57.

Kanada

55

58.

Kataro Valstybė

52

59.

Kazachstano Respublika

47

60.

Kenijos Respublika

40

61.

Kinijos Liaudies Respublika

37

62.

Kipro Respublika

62

63.

Kirgizijos Respublika

50

64.

Kolumbijos Respublika

33

65.

Kongo Demokratinė Respublika

70

66.

Korėjos Respublika

67

67.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

33

68.

Kosovo Respublika

35

69.

Kosta Rikos Respublika

33

70.

Kroatijos Respublika

40

71.

Kubos Respublika

50

72.

Kuveito Valstybė

57

73.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

33

74.

Latvijos Respublika

44

75.

Lenkijos Respublika

48

76.

Lesoto Karalystė

33

77.

Libano Respublika

47

78.

Liberijos Respublika

57

79.

Libija

33

80.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

53

81.

Lietuvos Respublika

15

82.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

61

83.

Madagaskaro Demokratinė Respublika

33

84.

Malaizija

33

85.

Malavio Respublika

33

86.

Malio Respublika

40

87.

Maltos Respublika

60

88.

Maroko Karalystė

50

89.

Mauricijaus Respublika

40

90.

Mauritanijos Islamo Respublika

33

91.

Meksikos Jungtinės Valstijos

47

92.

Mianmaro Sąjungos Respublika

33

93.

Moldovos Respublika

53

94.

Monako Kunigaikštystė

49

95.

Mongolija

47

96.

Mozambiko Respublika

40

97.

Namibijos Respublika

33

98.

Naujoji Zelandija

40

99.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

33

100.

Nigerijos Federacinė Respublika

33

101.

Nyderlandų Karalystė

64

102.

Norvegijos Karalystė

53

103.

Omano Sultonatas

47

104.

Pakistano Islamo Respublika

33

105.

Panamos Respublika

33

106.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

37

107.

Peru Respublika

50

108.

Pietų Afrikos Respublika

33

109.

Pietų Sudano Respublika

37

110.

Portugalijos Respublika

56

111.

Prancūzijos Respublika

63

112.

Puerto Rikas

43

113.

Ruandos Respublika

43

114.

Rumunija

35

115.

Rusijos Federacija

60

116.

San Marino Respublika

40

117.

Saudo Arabijos Karalystė

57

118.

Seišelių Respublika

57

119.

Senegalo Respublika

43

120.

Sent Kitsas ir Nevis

57

121.

Serbijos Respublika

53

122.

Singapūro Respublika

50

123.

Sirijos Arabų Respublika

53

124.

Slovakijos Respublika

53

125.

Slovėnijos Respublika

47

126.

Sudano Respublika

37

127.

Suomijos Respublika

69

128.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

33

129.

Švedijos Karalystė

65

130.

Šveicarijos Konfederacija

53

131.

Tadžikistano Respublika

50

132.

Tailando Karalystė

40

133.

Taivanas

37

134.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

33

135.

Tuniso Respublika

40

136.

Turkijos Respublika

37

137.

Turkmėnistanas

53

138.

Ugandos Respublika

37

139.

Ukraina

53

140.

Urugvajaus Rytų Respublika

37

141.

Uzbekistano Respublika

50

142.

Vatikano Miesto Valstybė

40

143.

Venesuelos Bolivaro Respublika

57

144.

Vengrija

48

145.

Vietnamo Socialistinė Respublika

33

146

Vokietijos Federacinė Respublika

62

147.

Zambijos Respublika

33

148.

Zimbabvės Respublika

33

149.

Kitos valstybės

31

 

––––––––––––––––––––

 

Komandiruočių išlaidų

biudžetinėse įstaigose apmokėjimo
taisyklių
priedas

 

GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS

IŠLAIDŲ NORMŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma

(eurais)

1.

Afganistano Islamo Respublika

147

2.

Airija

174

3.

Albanijos Respublika

110

4.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

240

5.

Andoros Kunigaikštystė

103

6.

Angolos Respublika

382

7.

Argentinos Respublika

210

8.

Armėnijos Respublika

210

9.

Australija

220

10.

Austrijos Respublika

174

11.

Azerbaidžano Respublika

200

12.

Bahamų Sandrauga

174

13.

Bahreino Karalystė

195

14.

Baltarusijos Respublika

116

15.

Bangladešo Liaudies Respublika

145

16.

Belgijos Karalystė

197

17.

Bosnija ir Hercegovina

154

18.

Botsvanos Respublika

231

19.

Brazilijos Federacinė Respublika

180

20.

Brunėjaus Darusalamas

167

21.

Bulgarijos Respublika

140

22.

Burkina Fasas

90

23.

Butano Karalystė

165

24.

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

145

25.

Čekijos Respublika

188

26.

Čilės Respublika

175

27.

Danijos Karalystė

174

28.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

177

29.

Egipto Arabų Respublika

180

30.

Ekvadoro Respublika

140

31.

Estijos Respublika

145

32.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

175

33.

Filipinų Respublika

150

34.

Ganos Respublika

140

35.

Graikijos Respublika

145

36.

Gruzija

215

37.

Gvatemalos Respublika

125

38.

Indijos Respublika

194

39.

Indonezijos Respublika

145

40.

Irako Respublika

210

41.

Irano Islamo Respublika

190

42.

Islandijos Respublika

200

43.

Ispanijos Karalystė

177

44.

Italijos Respublika

188

45.

Izraelio Valstybė

210

46.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

270

47.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

213

48.

Japonija

275

49.

Jemeno Respublika

180

50.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

190

51.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

203

52.

Jungtinės Amerikos Valstijos

275

53.

Jungtiniai Arabų Emyratai

195

54.

Juodkalnija

174

55.

Kaimanų Salos

232

56.

Kambodžos Karalystė

113

57.

Kanada

174

58.

Kataro Valstybė

195

59.

Kazachstano Respublika

175

60.

Kenijos Respublika

200

61.

Kinijos Liaudies Respublika

181

62.

Kipro Respublika

148

63.

Kirgizijos Respublika

180

64.

Kolumbijos Respublika

156

65.

Kongo Demokratinė Respublika

166

66.

Korėjos Respublika

270

67.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

180

68.

Kosovo Respublika

174

69.

Kosta Rikos Respublika

140

70.

Kroatijos Respublika

102

71.

Kubos Respublika

150

72.

Kuveito Valstybė

195

73.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

145

74.

Latvijos Respublika

145

75.

Lenkijos Respublika

145

76.

Lesoto Karalystė

130

77.

Libano Respublika

190

78.

Liberijos Respublika

150

79.

Libija

175

80.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

116

81.

Lietuvos Respublika

140

82.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

250

83.

Madagaskaro Demokratinė Respublika

122

84.

Malaizija

160

85.

Malavio Respublika

168

86.

Malio Respublika

169

87.

Maltos Respublika

116

88.

Maroko Karalystė

174

89.

Mauricijaus Respublika

140

90.

Mauritanijos Islamo Respublika

110

91.

Meksikos Jungtinės Valstijos

185

92.

Mianmaro Sąjungos Respublika

129

93.

Moldovos Respublika

88

94.

Monako Kunigaikštystė

176

95.

Mongolija

173

96.

Mozambiko Respublika

218

97.

Namibijos Respublika

146

98.

Naujoji Zelandija

190

99.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

143

100.

Nigerijos Federacinė Respublika

185

101.

Nyderlandų Karalystė

162

102.

Norvegijos Karalystė

188

103.

Omano Sultonatas

236

104.

Pakistano Islamo Respublika

188

105.

Panamos Respublika

160

106.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

147

107.

Peru Respublika

146

108.

Pietų Afrikos Respublika

168

109.

Pietų Sudano Respublika

215

110.

Portugalijos Respublika

145

111.

Prancūzijos Respublika

188

112.

Puerto Rikas

147

113.

Ruandos Respublika

160

114.

Rumunija

131

115.

Rusijos Federacija

206

116.

San Marino Respublika

116

117.

Saudo Arabijos Karalystė

195

118.

Seišelių Respublika

213

119.

Senegalo Respublika

135

120.

Sent Kitsas ir Nevis

190

121.

Serbijos Respublika

174

122.

Singapūro Respublika

200

123.

Sirijos Arabų Respublika

152

124.

Slovakijos Respublika

165

125.

Slovėnijos Respublika

174

126.

Sudano Respublika

215

127.

Suomijos Respublika

174

128.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

130

129.

Švedijos Karalystė

191

130.

Šveicarijos Konfederacija

250

131.

Tadžikistano Respublika

110

132.

Tailando Karalystė

175

133.

Taivanas

200

134.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

202

135.

Tuniso Respublika

144

136.

Turkijos Respublika

165

137.

Turkmėnistanas

150

138.

Ugandos Respublika

180

139.

Ukraina

174

140.

Urugvajaus Rytų Respublika

160

141.

Uzbekistano Respublika

155

142.

Vatikano Miesto Valstybė

185

143.

Venesuelos Bolivaro Respublika

139

144.

Vengrija

174

145.

Vietnamo Socialistinė Respublika

205

146.

Vokietijos Federacinė Respublika

191

147.

Zambijos Respublika

147

148.

Zimbabvės Respublika

145

149.

Kitos valstybės

124

 

––––––––––––––––––––