Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl LICENCIJAVIMO PAGRINDŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. 750
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimą Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

lietuvos respublikos vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LICENCIJAVIMO PAGRINDŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Licencijavimo pagrindų aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Aprašu vadovaujasi ministerijos, įstaigos prie ministerijų, kitos ministerijoms pavaldžios valstybės institucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingi viešojo administravimo subjektai (toliau – viešojo administravimo subjektai), rengiantys ūkinės veiklos licencijavimą reguliuojančių įstatymų projektus ir rengiantys ir (arba) priimantys licencijavimo taisyklių projektus.

2.2. Licencijas išduodantys viešojo administravimo subjektai, išskyrus nurodytus šio nutarimo 2.3 papunktyje, licencijas išduoda, tikslina arba pakeičia, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą naudodamiesi valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema).

2.3. Licencijas išduodantys viešojo administravimo subjektai, licencijas išduodantys per kitas, ne per šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytą, valstybės informacines sistemas, registrus ar kitais Europos Sąjungos teisės aktuose ar jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais būdais, informaciją apie licencijų išdavimą, patikslinimą ar pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą privalo teikti Licencijų informacinei sistemai atitinkamai licencijos išdavimo, tikslinimo arba pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo dieną.

2.4. Licencijas išduodantys viešojo administravimo subjektai informaciją apie ūkio subjekto pateiktą deklaraciją (pranešimą), kaip ji apibrėžta Aprašo 2.1 papunktyje, į Licencijų informacinę sistemą suveda ne vėliau kaip kitą darbo dieną po deklaracijos (pranešimo) gavimo licencijas išduodančiame viešojo administravimo subjekte dienos arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje (pranešime), jeigu ši diena vėlesnė negu kita darbo diena po deklaracijos (pranešimo) pateikimo dienos. Licencijų informacinėje sistemoje pateikiant informaciją apie ūkio subjekto pateiktą deklaraciją (pranešimą), nurodoma ūkio subjekto teisės vykdyti veiklą įgijimo data.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingiems viešojo administravimo subjektams:

3.1. vadovautis šio nutarimo 2.2, 2.3 ir 2.4 papunkčiais;

3.2. rengiantiems ir (arba) priimantiems licencijavimo taisykles, vadovautis Aprašu.“

2. Pavesti:

2.1. valstybės įmonei Registrų centrui ir licencijas išduodantiems viešojo administravimo subjektams – iki 2017 m. liepos 1 d. užtikrinti, kad Licencijų informacinėje sistemoje būtų paskelbta apie visas galiojančias licencijas, išduotas iki 2015 m. rugsėjo 1 dienos;

2.2. valstybės įmonei Registrų centrui – užtikrinti Licencijų informacinės sistemos technines galimybes, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai įgyvendinti šio nutarimo 1 punktu nauja redakcija išdėstytu nutarimu patvirtinto Licencijavimo pagrindų aprašo nuostatas.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingiems viešojo administravimo subjektams vadovautis šio nutarimo 2.1 papunkčiu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 750
redakcija)

 

 

licencijavimo pagrindŲ APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Licencijavimo pagrindų aprašas (toliau – Aprašas) nustato principus, kuriais vadovaujantis vertinamas ūkinės veiklos licencijavimo pagrįstumas, rengiami tam tikros rūšies ūkinės veiklos licencijavimą reguliuojantys įstatymų ir licencijavimo taisyklių projektai, licencijų išdavimo modelius.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Licencija – dokumentas (leidimas, liudijimas, teikimas, atestatas, sprendimas, sertifikatas, pažymėjimas ar panašiai), reikalingas tam tikrai ūkinei veiklai pradėti ar vykdyti, įrašymas ar įsirašymas į sąrašą, registrą, valstybės informacinę sistemą, kuriais įgyjama teisė pradėti ar vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, privalomas informacijos pateikimas prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą (toliau – deklaracija (pranešimas), taip pat kitoks leidimo vykdyti ūkinę veiklą suteikimas.

2.2. Svarbūs visuomenės interesai – viešoji tvarka, visuomenės saugumas, visuomenės sauga, sveikata, socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros išsaugojimas, vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su nusikalstamumu, aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė, nacionalinio, istorinio ir meninio paveldo išsaugojimas ir kiti Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų saugomi visuomenės interesai, kuriems užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktai ir Lietuvos Respublikos įstatymai numato reikalavimų nustatymą.

2.3. Ūkio subjektas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (toliau – Viešojo administravimo įstatymas).

2.4. Ūkinė veikla (toliau – veikla) – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

3. Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai arba jų įgyvendinamieji Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

II skyrius

VEIKLOS LICENCIJAVIMO PAGRĮSTUMO ĮVERTINIMAS

 

4. Svarstant galimybę licencijuoti tam tikrą veiklą, turi būti įvertinta veiklos keliama rizika pažeisti svarbius visuomenės interesus ir pasirinktos veiklos reguliavimo priemonės – veiklos licencijavimo – atitiktis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytiems principams ir Aprašo 5–7 punktų nuostatoms.

5. Veiklos licencijavimas – tinkama teisinio reguliavimo priemonė tik tada, kai jis atitinka abi šias sąlygas:

5.1. veiklos licencijavimu siekiama išspręsti aiškiai nustatytą problemą ir apsaugoti svarbius visuomenės interesus ir nėra mažiau ribojančių priemonių nustatytai problemai spręsti ir svarbiems visuomenės interesams apsaugoti, tai yra, įvertinus veiklos licencijavimo alternatyvas (pavyzdžiui, savireguliacijos galimybę, veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir kontrolę), nustatoma, kad veiklos licencijavimu siekiamų tikslų kitos priemonės nepadėtų pasiekti, o pasirinkta teisinio reguliavimo priemonė – veiklos licencijavimas – neriboja ūkio subjektų teisių ir laisvių daugiau, nei to reikia veiklos licencijavimu siekiamam tikslui pasiekti;

5.2. ir jis netaikomas tik kaip priemonė rinkos dalyvių skaičiui apriboti ar juo nesiekiama tik gauti papildomų biudžeto pajamų.

6. Diferencijuotas teisinis reguliavimas licencijavimo srityje gali būti taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms ūkio subjektų grupėms, jeigu tarp šių ūkio subjektų grupių yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį reguliavimą daro objektyviai pateisinamą, ir jeigu juo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais.

Diferencijuotas teisinis reguliavimas licencijavimo srityje gali būti nustatytas tik įstatymu.

7. Kai nenustatoma jokių veiklos vykdymo reikalavimų ir kaip vienintelę sąlygą pradėti veiklą siekiama ūkio subjektui nustatyti pareigą pateikti informaciją apie veiklos vykdymą, tokia veikla nelicencijuojama, o informacija apie veiklos vykdymą teikiama veiklos vykdymo metu.

 

III skyrius

LICENCIJŲ IŠDAVIMO MODELIAI, teisės pradėti ar vykdyti veiklą įgijimas

 

8. Atsižvelgiant į Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus, teisė pradėti ar vykdyti tam tikrą veiklą (toliau kartu – teisė vykdyti veiklą) ūkio subjekto įgyjama vadovaujantis vienu iš šiame Aprašo skyriuje nustatytų licencijų išdavimo modelių: „G“ („griežtas“) arba „D“ („deklaravimas“).

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LICENCIJŲ IŠDAVIMO MODELIS „G“

 

9. Licencijų išdavimo modelis „G“ taikomas, kai, prieš ūkio subjektui įgyjant teisę vykdyti veiklą, būtina atlikti ūkio subjekto pateiktų dokumentų, informacijos, priskiriamos valstybės informaciniams ištekliams, veiklos vykdymo vietos ir priemonių, veiklą vykdysiančių darbuotojų kvalifikacijos ir panašiai patikrinimą, siekiant nustatyti, ar ūkio subjektas atitinka veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose nustatytus reikalavimus (toliau – ūkio subjekto patikrinimas).

10. Taikant licencijų išdavimo modelį „G“ nustatomas išankstinis ūkio subjekto patikrinimas atliekamas tam, kad būtų sumažinta planuojamos veiklos keliama rizika pažeisti svarbius visuomenės interesus, o vėlesnis ūkio subjekto patikrinimas neužtikrintų šių interesų apsaugos.

11. Taikant licencijų išdavimo modelį „G“, ūkio subjektas įgyja teisę vykdyti veiklą tik turėdamas licencijas išduodančio subjekto išduotą licenciją.

12. Jeigu pateikus tinkamai įformintą prašymą išduoti licenciją kartu su visais licencijai išduoti reikalingais dokumentais ir informacija licencija neišduodama ir nepateikiamas motyvuotas atsisakymas ją išduoti per veiklos licencijavimą reguliuojančių įstatymų nustatytą terminą, laikoma, kad licencija išduota, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kuriais licencijos neišdavimas ar motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas licencijos išdavimu ir tokios išimtys pateisinamos svarbiais visuomenės interesais, įskaitant teisėtus trečiųjų asmenų interesus. Licencijos išdavimo diena šiame Aprašo punkte nurodytu atveju laikoma paskutinė licencijuojamą veiklą reguliuojančių įstatymų nustatyto termino licencijai išduoti diena, neatsižvelgiant į tai, kada licencijas išduodantis subjektas informaciją apie licenciją įrašo į valstybės įmonės Registrų centro sukurtą ir administruojamą valstybės informacinę sistemą, skirtą duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema), ar kitą valstybės informacinę sistemą ar registrą, per kurį išduodamos licencijos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LICENCIJŲ IŠDAVIMO MODELIS „D“

 

13. Licencijų išdavimo modelis „D“ taikomas, kai, prieš ūkio subjektui įgyjant teisę vykdyti veiklą, išankstinis ūkio subjekto patikrinimas neatliekamas, nes ūkio subjekto atitiktis veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose ir licencijavimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams grindžiama tik informacija, priskiriama valstybės informaciniams ištekliams, ir (ar) dokumentais, išduotais kitų institucijų ar įstaigų, ir (ar) paties ūkio subjekto pateiktais duomenimis ir (ar) dokumentais, o rizika pažeisti svarbius visuomenės interesus gali būti suvaldyta atliekant vėlesnį ūkio subjekto patikrinimą, todėl jo atitiktis veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose nustatytiems reikalavimams gali būti vertinama iš karto po to, kai licencija išduodama.

14. Taikant licencijų išdavimo modelį „D“ laikoma, kad licencija ūkio subjektui išduota, tai yra reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas įgyja teisę vykdyti veiklą kitą dieną po deklaracijos (pranešimo) pateikimo licencijas išduodančiam subjektui dienos arba nuo deklaracijoje (pranešime) nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos (pranešimo) pateikimo licencijas išduodančiam subjektui dienos.

15. Paaiškėjus, kad ūkio subjekto pateiktoje deklaracijoje (pranešime) pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad ūkio subjektas neatitinka veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose nustatytų licencijos išdavimo sąlygų, ūkio subjektas informuojamas apie nustatytus trūkumus ir nustatomas protingas terminas šiems trūkumams pašalinti. Nustatant šį terminą, turi būti atsižvelgiama į trūkumų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, ir šitas terminas turi būti toks, kad ūkio subjektas turėtų realią galimybę nustatytus trūkumus pašalinti per šį terminą. Kol trūkumai šalinami, licencijos galiojimas nestabdomas ir nenaikinamas.

16. Deklaracijoje (pranešime) pateikus netikslią, neišsamią (ne visą) informaciją ar klaidingus duomenis ir per licencijas išduodančio subjekto nustatytą terminą nepašalinus deklaracijos (pranešimo) trūkumų ir (arba) neinformavus licencijas išduodančio subjekto apie šių trūkumų pašalinimą, licencijos galiojimas turi būti sustabdomas be įspėjimo.

17. Paaiškėjus, kad ūkio subjekto pateiktoje deklaracijoje (pranešime) pateikti žinomai melagingi duomenys ir (arba) duomenys, pateikti deklaracijoje (pranešime), yra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad ūkio subjektas neatitinka veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose nustatytų licencijos išdavimo sąlygų, licencijos galiojimas turi būti panaikintas.

 

IV skyrius

VEIKLOS LICENCIJAVIMĄ REGULIUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ RENGIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

RENGIAMIEMS VEIKLOS LICENCIJAVIMĄ REGULIUOJANTIEMS ĮSTATYMAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18. Ūkio subjekto teisė vykdyti tam tikrą veiklą gali būti ribojama tik įstatymu, tai yra veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose turi būti įtvirtintos šios su ūkio subjektų veiklos licencijavimu susijusios nuostatos:

18.1. Reikalavimas turėti licenciją.

18.2. Licencijuojamos veiklos ir licencijų rūšys (nurodant, kokios rūšies licencijai kokia veikla priskiriama).

18.3. Licencijos išdavimo sąlygos (tai yra esminiai reikalavimai ūkio subjektui, siekiančiam užsiimti licencijuojama veikla), esminės licencijuojamos veiklos sąlygos (tarp jų – licencijos turėtojų teisės, pareigos ir esminiai reikalavimai licencijos turėtojui) ir esminį poveikį ūkinei veiklai darantys draudimai ir ribojimai. Nustatant, ar licencijos išdavimo sąlygos, licencijuojamos veiklos sąlygos, draudimai ir ribojimai yra esminiai, turi būti vadovaujamasi protingumo principu. Ūkio subjektui, siekiančiam gauti licenciją, ir licencijos turėtojui turi būti nustatomi tik tokie reikalavimai, kurių ūkio subjektui ar licencijos turėtojui neatitikus atsirastų rizika pažeisti svarbius visuomenės interesus. Nustatomas esminių reikalavimų, kuriuos turi atitikti ūkio subjektas, siekiantis gauti licenciją, ir licencijos turėtojas, sąrašas turi būti baigtinis, tai yra licencijas išduodantiems ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atliekantiems subjektams neturi būti palikta teisė licenciją gauti siekiantiems ūkio subjektams ar licencijų turėtojams savo nuožiūra nustatyti kokių nors reikalavimų ir (ar) licencijuojamos veiklos sąlygų, be tų, kurie nustatyti veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose arba licencijavimo taisyklėse.

18.4. Jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „G“, – licencijos išdavimo ir motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją pateikimo terminas (nustatant licencijos išdavimo arba motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją pateikimo terminus, turi būti užtikrinta, kad visi prašymai išduoti licenciją būtų išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytą licencijos išdavimo arba motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją pateikimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymuose pagrįstai nustatytas ilgesnis terminas).

18.5. Jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „D“, – nuostata, kad reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas teisę vykdyti veiklą įgyja kitą dieną po deklaracijos (pranešimo) pateikimo licencijas išduodančiam subjektui dienos arba nuo deklaracijoje (pranešime) nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos (pranešimo) pateikimo licencijas išduodančiam subjektui dienos.

18.6. Jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „G“, – išimtys, jeigu jos taikomos, kai licencijos neišdavimas ar motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas licencijos išdavimu (šios išimtys turi būti pateisinamos svarbiais visuomenės interesais, įskaitant teisėtus trečiųjų asmenų interesus).

18.7. Atsisakymo išduoti licenciją (taikant licencijų išdavimo modelį „G“), licencijos pakeitimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir panaikinimo pagrindai.

18.8. Nuostata, kad prieš licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu nustatyti trūkumai – neesminiai licencijuojamą veiklą reguliuojančių teisės aktų pažeidimai ar nekeliantys rizikos pažeisti svarbius visuomenės interesus, licencijos turėtojas turi būti įspėjamas apie numatomą taikyti poveikio priemonę, išskyrus Aprašo 16 punkte nurodytą atvejį.

18.9. Terminas, per kurį licencijas išduodantis subjektas turi pranešti licencijos turėtojui apie licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, jeigu šis terminas skiriasi nuo nustatytojo Viešojo administravimo įstatyme.

18.10. Licencijos galiojimo terminas, kai pagal Europos Sąjungos teisės aktus arba jų įgyvendinamuosius Lietuvos Respublikos teisės aktus terminą nustatyti galima.

18.11. Esant būtinumui, nuostata, kad licencijos turėtojas neturi teisės perleisti suteiktos teisės vykdyti licencijuojamą veiklą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

RENGIAMOMS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19. Licencijavimo taisyklėse turi būti nustatyta tik reikalavimų, susijusių su licencijų išdavimu, pakeitimu, atsisakymu išduoti licenciją (jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „G“), licencijų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymusi, įgyvendinimo tvarka, prireikus – licencijų patikslinimo, atliekamo pasikeitus formaliems licencijoje nurodytiems duomenims, pagrindai ir tvarka.

Kai licencijavimo taisyklėse nustatomi papildomi (techniniai) arba įstatymuose nustatytų reikalavimų taikymą paaiškinantys reikalavimai, jeigu to nereguliuoja kiti teisės aktai, kuriuose jau nustatytos tokių reikalavimų techninės savybės, turi būti vadovaujamasi Aprašo 18.3 papunkčio nuostata.

20. Licencijavimo taisyklėse įtvirtinama:

20.1. Galimybė licenciją gauti siekiančiam ūkio subjektui informaciją ir (ar) dokumentus licencijai gauti pateikti ir licencijas išduodančio subjekto priimtus sprendimus (jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „G“), taip pat kitą susijusią informaciją gauti, o licencijos turėtojui – su licencijuojama veikla susijusią informaciją ir (arba) dokumentus pateikti ir atitinkamus licencijas išduodančio ar veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atliekančio subjekto priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją gauti ne tik tiesiogiai (pavyzdžiui, informaciją ir (ar) dokumentus pateikiant asmeniškai), bet ir per atstumą (pavyzdžiui, siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

20.2. Nuostata, kad iš ūkio subjekto neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos ūkio subjektas jau yra pateikęs licencijas išduodančiam subjektui, išskyrus tuos atvejus, kai ūkio subjekto licencijas išduodančiam subjektui pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pats licencijas išduodantis subjektas.

20.3. Jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „G“, – licencijos išdavimo būdas, tai yra turi būti nustatyta, ar licencijos išduodamos per Licencijų informacinę sistemą, kitą valstybės informacinę sistemą, registrą ar vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktų arba jų įgyvendinamųjų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais kitais būdais.

20.4. Nuostata, kad licencijas išduodantis subjektas informaciją Licencijų informacinei sistemai teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

20.5. Subjektai, įgalioti išduoti licencijas, ir subjektai, įgalioti atlikti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą. Licencijos išdavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros, taip pat licencijos išdavimo ir licencijavimo taisyklių tvirtinimo funkcijos turi būti atskirtos. Jeigu licencijas išduoda ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka tas pats subjektas, šios funkcijos turėtų būti perduotos atskiriems licencijas išduodančio subjekto administracijos padaliniams (išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai kitą administracijos padalinį, kuris pagal kompetenciją galėtų vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, steigti būtų ekonomiškai nepagrįsta, – atskiriems valstybės tarnautojams ar darbuotojams) arba viena iš šių funkcijų būtų suteikta licencijas išduodančio subjekto vadovui (pavyzdžiui, licencijų išdavimas), o kita – vienam iš licencijas išduodančio ar veiklos priežiūrą vykdančio subjekto administracijos padalinių.

20.6. Nuostata, kad visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su licencijos išdavimo procesu, deklaracija (pranešimas), prašymas išduoti licenciją, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti licenciją, sprendimas išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentas ir kita turi būti vieši, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

20.7. Jeigu taikomas licencijų išdavimo modelis „G“, terminas, per kurį licencijas išduodantis subjektas turi pranešti ūkio subjektui, siekiančiam gauti licenciją, apie gautus ūkio subjekto dokumentus ir (ar) informaciją, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

20.8. Terminas nustatytiems trūkumams pašalinti, kai prieš licencijos galiojimo sustabdymą licencijos turėtojas įspėjamas apie numatomą taikyti poveikio priemonę, taip pat licencijos galiojimo sustabdymo terminas (jeigu jis taikomas, išskyrus Aprašo 16 punkte nurodytą atvejį). Nustatant šiuos terminus, turi būti atsižvelgiama į trūkumų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, ir terminai turi būti tokie, kad ūkio subjektas turėtų realią galimybę nustatytus trūkumus pašalinti.

 

 

 

––––––––––––––––––––