KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie

lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus

2007 M. vasario 14 D. ĮSAKYMO NR. V-86 „Dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO NUOSTATŲ, STRUKTŪROS, ETATŲ SĄRAŠO IR MOKYMO GRUPIŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 23 d. Nr. V-54

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau – centras) yra Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo ir kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais bei dalyvauti užtikrinant sklandų į olimpinių žaidynių programą įtrauktų individualių sporto šakų sportininkų rengimo procesą.“

2. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. laisvu nuo centro valdomos sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros bei šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus naudojimo šių nuostatų 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytu tikslu metu sudaryti sąlygas atlygintinai naudotis centro valdoma sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi kitais visuomenei naudingos veiklos tikslais ir (ar) kitiems asmenims, nei nurodyta šių nuostatų 8.1 ir 8.2 papunkčiuose, pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka) sportininkų rengimui, kūno kultūros ir sporto renginių organizavimui, statutinių valstybės tarnautojų ar karių specialiajam fiziniam rengimui, švietimo, kultūros ar sveikatos priežiūros renginių organizavimui, kūno kultūros pratybų vykdymui;“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                        Edis Urbanavičius